Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn Barod Amdani eto

Mawrth 17, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Barod Amdani

Wrth i ni i gyd edrych ymlaen at lacio'r cyfyngiadau symud yn raddol, gallwn ddechrau gwneud cynlluniau i groesawu ymwelwyr i Sir Pen-y-bont ar Ogwr a'r tu allan iddi.

Felly pa amser gwell i gynllunio ymweliad i archwilio'r traethau, twyni, trefi a chymoedd sy'n gwneud Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn un o brif gyrchfannau ymwelwyr Cymru.

Er mwyn sicrhau y bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiogel, mae llawer o'n busnesau yn 'Barod Amdani' yn swyddogol – mae hyn yn golygu eu bod wedi cyflawni nod y DU i ddangos eu bod wedi gweithio'n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant a bod ganddynt brosesau ar waith i gynnal glendid a helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Dyma gipolwg ar rai o fusnesau Sir Pen-y-bont ar Ogwr sydd eisoes wedi dod yn rhan o'r teulu 'Barod Amdani':

Llety

Safleoedd gwersylla a theithio

 • Parc Gwersylla a Charafanau Brodawel -Parc teuluol heddychlon wedi'i leoli mewn cefn gwlad agored prydferth o fewn milltir i Arfordir Treftadaeth dramatig a hardd Morgannwg. Ar gyrion pentref hynafol Notais, mae'n berffaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr, syrffwyr a theuluoedd.
 • Our Welsh Caravan and Camping - Yn swatio ar lan afon ar fferm ddefaid weithredol wedi'i hamgylchynu gan goetir Cymreig, mae'r maes hwn yn cynnig safleoedd safonol, gyda gwasanaethau, i deuluoedd. Mynediad hawdd i lawer o lwybrau beicio mynydd a hefyd Llwybr Celtaidd Sustrans.

Hunanarlwyo

 • Fferm Pentre - Ffermdy rhestredig ym mryniau Cymru. Yn swatio'n heddychlon ar gyrion pentref hanesyddol, mae wedi'i adnewyddu'n hyfryd gyda chymysgedd o gerrig noeth a thrawstiau gwreiddiol sy'n gwella ei gymeriad a'i gynhesrwydd. Mae Fferm Pentre yn agos at Faesteg, tref nodweddiadol o'r cymoedd sy'n fwrlwm o draddodiadau cerddorol a hanes y pyllau glo ac mae bellach yn faes chwarae i'r rhai sy'n chwilio am wefr.
 • Bythynnod Gwyliau Tŷ Tanglwyst - Pedwar bwthyn gwyliau hunanarlwyo clyd wedi'u lleoli ar fferm laeth 120 erw weithredol. Bydd cyfle i fwynhau cynnyrch fferm ffres, helpu i fwydo'r lloi ifanc a mwynhau teithiau cerdded hardd drwy'r coetir hynafol 25 erw ychydig i'r de o'r fferm.  
 • Aros Cymru - Mae Llety Penyfai yn eiddo eang hardd sydd wedi'i addurno'n safonol ar arfordir Cymru yn Ne Cymru.
Croeso i Borthcawl. Diogelwch yn Gyntaf

Llety â Gwasanaeth

 • 19 Stryd Mary - Llety modern, ffres a diffwdan yng nghalon Porthcawl. Ystafelloedd sengl, dwbl, teulu a stiwdio foethus, a'r cyfan bellter byr iawn ar droed o siopau, bwytai, tafarndai ac arfordir prydferth Porthcawl.
 • Llety Gwledig Fferm Ballas - Tŷ llety modern, wedi'i leoli yng nghefn gwlad, ac eto o fewn cyrraedd hawdd i Gyffordd 37 yr M4 a'r A48. Mae gennym 4 ystafell i gyd gyda chyfleusterau en-suite, mae un yn ystafell deuluol fawr sy'n lletya hyd at 4 o bobl ac sydd ag ystafell faddon fawr, gyda chawod ar wahân a baddon pen rholio.
 • Gwesty a Sba Best Western Heronston - Mae gan y gwesty modern yma amrywiaeth o ystafelloedd, gan gynnwys ystafelloedd  safonol ac uwch, a hefyd cyfleusterau hamdden gyda phwll cynnes dan do, sawna, pwll sba, ystafell stêm, campfa a Sba Gwesty ac mae wedi'i leoli funudau yn unig o Arfordir Treftadaeth Morgannwg.
 • Gwesty Coed-y-Mwstwr - Mae Gwesty Gwledig Coed-y-Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn swatio yng nghanol coetiroedd Cymreig llewyrchus a dyma'r math o ddihangfa mae gweithwyr desg yn breuddwydio amdano drwy gydol yr wythnos. Cewch gyfle i lenwi eich ysgyfaint gydag awyr iach heb aberthu unrhyw gysuron cartref moethus wrth i ni daro cydbwysedd perffaith rhwng y dref a'r wlad.
 • Court Colman Manor - Yn swatio wrth droed Cwm Garw, ond ychydig funudau yn unig mewn cerbyd o'r M4, mae Court Colman Manor yn hafan heddychlon sy'n cynnig nodweddion cyfnod syfrdanol a hefyd bwyty llwyddiannus Bokhara Brasserie (bwyty cyrri gorau Cymru yn swyddogol).
 • Tŷ Llety Hazelwood - Mae Hazelwood yn cynnig chwe ystafell wely en-suite, ystafell fwyta ar wahân a lolfa mewn ystafell wydr. Mae gan breswylwyr fynediad hefyd i'r ardd daclus mewn 2.5 erw o barcdir naturiol ar lan yr afon, lle mae trwyddedau ar gael i bysgota afon Ogwr. Mae'r ardal llety wedi'i chynllunio i fod ar wahân i'r cartref, felly er y gallwch ddisgwyl croeso cyfeillgar, byddwch hefyd yn cael y preifatrwydd a'r rhyddid y byddech yn ei ddisgwyl gan westy bach
 • Olivia House - Llety unigryw llawn steil mewn tŷ tref Edwardaidd nodedig sydd newydd gael ei adnewyddu. Mae Olivia House bellter byr ar droed o bromenâd tlws Porthcawl a'i gaffis, ei fariau a'i fwytai niferus.
 • Rose and Crown - Yn swatio yng nghanol pentref Notais, mae'r Rose and Goron yn dafarn hardd mewn adeilad carreg traddodiadol. Byddwch yn mwynhau golygfeydd godidog o lawnt y pentref a thu hwnt, wrth i chi ymlacio yn ein hystafelloedd sydd wedi'u dodrefnu â chysur mewn golwg.  Gwelyau moethus, ystafelloedd ymolchi chwaethus ac ystafelloedd yn llawn o'r swyn a'r cymeriad y byddech yn eu disgwyl mewn tafarn bentref hanesyddol. Mae llawer o'r 11 o ystafelloedd gwely'n cynnig golygfeydd hyfryd o'r lawnt.
 • Gwesty Seabank - Ar lan y môr ym Mhorthcawl, mae Gwesty Seabank yn eiddo 3 seren yr AA ar arfordir De Cymru. Mae yma ystafelloedd en suite a hefyd bar a bwyty, gyda'r ystafelloedd yn cynnig golygfeydd hardd draw am arfordir Dyfnaint a Gwlad yr Haf.
 • Gwesty a Bwyty'r Great House - Gwesty hanesyddol wedi'i adfer yn hyfryd a oedd yn rhodd gan y Frenhines Elizabeth I i Iarll Caerlŷr. Mae gan Bwyty Caerlŷr, sydd wedi ennill gwobrau, ddau Rosettes AA sydd wedi'u henwi ddwywaith ac fe'i henwi ddwywaith yn Fwyty Gwledig y Flwyddyn.

Darparwyr gweithgareddau:

 • Gweithgareddau Antur -  Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau mewn canolfannau yma ym Mhorthcawl. Gallwn gynnig gwyliau gartref byr i'r teulu sy'n addas ar gyfer ystod oedran eang o 7 i fyny, a gyda phrisiau'r gweithgarwch yn amrywio o £20.00 y pen, mae rhywbeth i bawb.
 • Bushcraft Adventures - Wedi'i sefydlu yn 2013, mae Bushcraft Adventures yn cynnig gweithgareddau dan arweiniad menywod fel cynnau tân, adeiladu cysgodfannau a'u tasgau Crefft y Gwyllt eu hunain. Gallwch hefyd weld pa mor dda ydych chi'n gallu anelu gyda saethyddiaeth yn yr awyr agored neu roi cynnig ar daflu bwyelli hyd yn oed.
 • Academi Syrffio Cressey - Mae'r syrffiwr proffesiynol sy'n hanu o Dde Affrica, a chyn hyfforddwr syrffio Cenedlaethol Cymru, Ingemar Cressey, a'i dîm yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dechreuwyr, mwy profiadol ac uwch ar gyfer lleoliadau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a ledled De Cymru.
 • Ysgol Syrffio Porthcawl - Yn gweithredu o ganolfan chwaraeon dŵr newydd drawiadol Rest Bay, mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn cael ei hystyried fel un o'r goreuon yn y DU. Mae gwersi i ddechreuwyr yn dechrau am £30 ac yn cynnwys hyfforddiant, siwt wlyb a bwrdd syrffio.
 • Gweithgareddau Antur Quest - Arbenigwyr gweithgarwch awyr agored sy'n cynnig crefft y gwyllt a goroesi yn y gwyllt, Cerdded Ceunentydd, Cerdded Mynyddoedd a Chyfeiriannu, Dringo Creigiau ac Abseilu, Caiacio, Syrffio, Dyddiau Aml-weithgarwch, Partïon Ieir a Stag, a Digwyddiadau Corfforaethol.
 • Rest Bay Bike Hire - Wedi'i leoli yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay, mae Rest Bay Bike Hire yn cynnig beiciau mynydd i oedolion a phlant i'ch helpu i archwilio'r ardal leol ar ddwy olwyn, neu gallwch rentu beiciau teiars llydan a mynd allan ar y traethau a'r twyni cyfagos.
 • Wild Spirit Bushcraft - Mae Wild Spirit yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau crefft y gwyllt a'r coed, sy'n amrywio o gyflwyniad am ddiwrnod cyfan i gwrs mwy heriol am bedwar diwrnod yn rhoi sylw i grefft y gwyllt. Hefyd gall ymwelwyr roi cynnig ar chwilio am fwyd yn y coetir ac ar hyd yr arfordir.

Atyniadau:

 • Parc Gwledig Bryngarw- Wedi'i leoli mewn mwy na 100 erw o barcdir gogoneddus, mae Parc Gwledig Bryngarw yn cynnig bywyd gwyllt, coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleusterau hwyliog i'r teulu cyfan eu mwynhau.
 • Canolfan Natur Parc Slip - Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd wych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlybdiroedd, wedi'i hadfer o'i statws blaenorol fel glofa frig.
 • Crochenwaith Ewenni - Safle creu crochenwaith bach sydd wedi bod yn yr un teulu ers dros wyth cenhedlaeth. Maent yn parhau i wneud crochenwaith hardd gyda llaw i'w ddefnyddio yn y cartref. Croesewir ymwelwyr ac mae cyfle i weld y teulu'n ymarfer eu crefft.
 • Peiriannau Chwarae Traeth Coney - Cyfle i dreulio diwrnod traddodiadol yn y ffair ger y môr yn edrych dros yr Arfordir Treftadaeth ysblennydd. Reidiau ffair, peiriannau slot, reidiau, pysgod a sglodion ... popeth rydych chi ei angen ar gyfer diwrnod llawn hwyl.

Clybiau Golff

 • Clwb Golff y Pîl a'r Cynffig - Mae golygfeydd gogoneddus a chysylltiadau hanesyddol yn britho'r cwrs pantiog yma gyda'i berygl naturiol o fryniau bach, cymoedd a thwyni uchel. Pa mor ddwys bynnag yw'r gêm, rhaid gwneud amser i werthfawrogi'r golygfeydd panoramig. Gellir gweld Môr Hafren, Penrhyn Gŵyr, Tŷ Sgêr a Mynyddoedd godidog Cymru i gyd o wahanol safleoedd.
 • The Grove - Mae gan gwrs parcdir Porthcawl olygfeydd ysblennydd ar draws môr Hafren. Cwrs heriol i golffwyr o bob gallu, gyda'r llyn yn rhan o'r chwarae ar dri llwybr.

A amdani
Rydyn ni'n dda i fynd

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl