Cymorth i Fusnesau Twristiaeth

Helpu Busnesau i Ffynnu

Sgrolio i lawr Tudalen
Coffi Co

Adnoddau

Fforwm Twristiaeth De Ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Ffora Rhanbarthol yn 2014 i sbarduno'r gwaith o gyflawni'r strategaeth dwristiaeth ym mhob rhanbarth. Mae fforwm ym mhob rhanbarth - gogledd, canolbarth, de ddwyrain a de orllewin. Mae'r fforwm yn cyfarfod dair/pedair gwaith y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth at ei gilydd.

Nod y fforwm yw nodi:

  • pa fusnesau neu gyrchfannau unigol all gydweithio'n agosach yn y rhanbarth
  • cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth o fewn y rhanbarth
  • y dull o fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau

Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddau gynrychiolydd o'r diwydiant yn ogystal â swyddogion BCBC ar y fforwm. Mae cofnodion cyfarfodydd ar gael yma.

Porthcawl a chi

Mae Eich Porthcawl yn ymgyrch farchnata cyrchfannau twristiaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr diolch i £1.5m o gyllid yr UE drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Er mwyn hyrwyddo Porthcawl fel cyrchfan yn ogystal â thynnu sylw at y datblygiadau arloesol sydd wedi ac sy'n parhau i ddigwydd, penodwyd S3 Advertising ym mis Gorffennaf 2019 i gyflwyno ymgyrch farchnata ar-lein ar gyfer Porthcawl a fyddai'n weithredol tan ddiwedd 2020. Mae hyn wedi'i ymestyn oherwydd pandemig Covid-19.

Dilynwch ac ymgysylltwch ag Eich Porthcawl ac Your Porthcawl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Porthcawl a chi

Facebook

Twitter

Instagram

Porthcawl a chi

Facebook

Twitter

Instagram

Newyddion Diwydiant Croeso Cymru

Cael y newyddion diweddaraf am y diwydiant twristiaeth gan Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru wedi ymrwymo i ddarparu'r gefnogaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y gymuned fusnes yn ystod y cyfnod anodd a digynsail hwn ac mae wedi cyhoeddi sawl bwletin sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws (COVID-19) sydd i'w gweld ar dudalen Bwletinau Coronafeirws y Diwydiant Twristiaeth (COVID-19).

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Lansiwyd gwefan newydd Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr i helpu i hyrwyddo'r môr, y copaon a golygfeydd o'r fwrdeistref sirol wrth i rannau o'r sector twristiaeth a lletygarwch baratoi i ailagor.

Y llynedd lansiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr frand cyrchfan a gwefan newydd. Mae'r Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr wefan yn hyrwyddo môr, uwchgynadleddau a golygfeydd y fwrdeistref sirol, gan gynnwys gweithgareddau, llety a mannau o ddiddordeb.

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr yn hyrwyddo cryfderau niferus y gyrchfan, o chwaraeon golff a dŵr i amrywiaeth a harddwch yr arfordir a chefn gwlad.

Mae logo newydd yn rhan o'r brand cyrchfan newydd ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae dyluniad y logo yn dangos croestoriad o'r Fwrdeistref Sirol. Yn cynnwys bryniau cymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr a Neuadd y Dref Maesteg, yr Hen Bont hanesyddol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, Afon Ogwr a'r arfordir hardd.

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr ac mae Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr ar Facebook, Twitter a YouTube ar hyn o bryd

Croeso i Ben-y-bont

Facebook

Twitter

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Facebook

Twitter

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gyda thros 900 o Aelodau, mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu fel llais torfol i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ers 2009 Mae wedi cynrychioli cwmnïau o bob maint ar draws pob sector. Mae'r Fforwm yn mynd ati i ymateb i faterion a datblygiadau lleol, ac yn rhoi'r canlynol i'r Aelodau:

  • llais torfol
  • cyfleoedd ardderchog ar gyfer rhwydweithio a rhannu arfer gorau
  • rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau busnes
  • cyrsiau hyfforddi
  • cyfleoedd am nawdd
  • Gwobrau Busnes blynyddol

Dysgwch fwy

Parth Busnes

Mae'r adran hon o wefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth ar gyfer busnesau lleol, gan gynnwys:

Economi Ymwelwyr

Cymorth Busnes

Trefnu Digwyddiad

Arwyddion traffig ar gyfer Cyrchfannau Twristaidd

Rhestru eich busnes ar y wefan hon

Rydym yn awyddus i gynnwys llety, atyniadau a gweithgarwch perthnasol ar y wefan hon i arddangos yr hyn y mae'r Sir yn ei gynnig i ddarpar ymwelwyr. I gael gwybod mwy, cysylltwch â'n Swyddog Rheoli Cyrchfannau, Alice Brown.

01656 815332
alice.brown@bridgend.gov.uk

Os oes gan eich busnes restr ar visitwales.com byddwch yn ymddangos yn awtomatig ar y wefan hon. Am awgrymiadau defnyddiol ar wneud y gorau o'ch rhestru lawrlwythwch ganllaw newydd y diwydiant - "Awgrymiadau da ar gyfer rhestr epig"

Mae twristiaeth yn tyfu ym Mhen-y-bont

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ôl STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor), daeth y sector â £347m i'r fwrdeistref sirol yn 2018. Roedd hyn yn cefnogi'r hyn sy'n cyfateb i 4,041 o swyddi llawn amser. Os ydych yn rhedeg busnes twristiaeth neu'n ystyried dechrau un, mae ein Swyddog Rheoli Cyrchfannau, Alice Brown, yn gallu cynnig cyngor.

01656 815332
alice.brown@bridgend.gov.uk