Heb ganfod eitemau.

Cymorth i Fusnesau Twristiaeth

Helpu Busnesau i Ffynnu

Sgrolio i lawr Tudalen
Coffi Co

Adnoddau

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ôl ffigurau Monitro Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth Scarborough (STEAM), daeth y sector â £363m i'r fwrdeistref sirol yn 2019. Roedd hyn yn cefnogi'r hyn sy'n cyfateb i 4,242 o swyddi llawn amser.

Ers 2019, mae newid sylweddol wedi digwydd ar lefelau byd-eang, cenedlaethol a lleol, gyda phandemig Covid-19, Brexit a chynnydd i gostau byw. Mae pob un o'r rhain wedi wedi arwain at oblygiadau i’r diwydiannau twristiaeth a lletygarwch. Mae'r heriau presennol yn gyfle gwych i baratoi Cynllun Rheoli Cyrchfannau newydd i helpu i symud tuag at adferiad.

Mae’r DMP wedi’i gyflwyno i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2022 i 2027. Mae'r DMP yn ddatganiad o fwriad a rennir i reoli Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan lwyddiannus i ymwelwyr rhwng 2022 a 2027. Bydd CBSBC yn gweithio mewn partneriaeth â Croeso Cymru, endidau rhanbarthol fel Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid allweddol fel cynghorau tref a chymuned, darparwyr llety, atyniadau i dwristiaid, darparwyr gweithgareddau a busnesau lleol eraill sy'n cefnogi'r economi ymwelwyr.

Y weledigaeth ar gyfer rheoli cyrchfan Bwrdeistref Sirol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y pum mlynedd nesaf yw llunio economi ymwelwyr ffyniannus sy'n dathlu hunaniaeth unigryw Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon, bydd y Cynllun Rheoli Cyrchfannau yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol:

Cynhyrchion a lleoedd gwych

Cynyddu ystod o lety o ansawdd

Datblygu cynnyrch y gellir ei archebu drwy gydol y flwyddyn

Hyrwyddo creu lleoedd

Datblygu rhaglen digwyddiadau craidd

Profiad Ymwelwyr o Ansawdd

Canolbwyntio ar 'Hanfodion Gwych'

Hyfforddiant sgiliau

Pwyslais ar fwyd a diod lleol

Profiadau dilys

Codi Proffil

Gwneud Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr yn fwy amlwg

Negeseuon cryf mewn atyniadau allweddol

Brand nodedig

Pen-y-bont ar Ogwr fel lleoliad penodol ar gyfer teledu/ffilm

Sefydlu Twristiaeth Gynaliadwy

Hyrwyddo teithio llesol

Cefnogi arferion busnes cynaliadwy

Bod ar flaen y gad i sicrhau safonau amgylcheddol uchel

CYNLLUN RHEOLI CYRCHFANNAU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-YBONT AR OGWR 2022-2027CYNLLUN RHEOLI CYRCHFANNAU BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 2022-2027
Pecyn Cymorth Cyfeillgar i Gŵn

Pecyn Cymorth Cyfeillgar i Gŵn

Dewch o hyd i awgrymiadau da ar sut i groesawu ymwelwyr â chŵn ar gyfer busnesau ar draws pob sector. Lawrlwythwch ein pecyn cymorth Cyfeillgar i Gŵn isod.

Llyfrgell Ddelweddau

I lawrlwytho delweddau o ansawdd uchel, ewch i'n llyfrgell cyfryngau.

Fideos

Gwae chi oedd yma - Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr Sir
CY https://youtu.be/Y8f3hMUf0Pw EN https://youtu.be/ERNdHCF80XM

Canolfan Arddio'r Pîl https://youtu.be/7Rxx-kXe_WE

McArthur Glen https://youtu.be/RWuKTAKs8m8

Llys Colman Manor https://youtu.be/nsSbjB2bTP4

https://youtu.be/GwxYLe96CiI Coffi

https://youtu.be/BT9y4Dxq8lA Coed Y Mwstwr

https://youtu.be/27iaL0FdqxQ Parc Bryngarw

I gael ffeiliau fideo o ansawdd uchel i'w defnyddio ar gyfer eich busnes, cysylltwch â Alice.Brown@bridgend.gov.uk

Lawrlwytho Pecyn Cymorth CYLawrlwytho Pecyn Cymorth EN
Pecyn Offer Teithio Grŵp Twristiaeth De Cymru

Pecyn Offer Teithio Grŵp Twristiaeth De Cymru

Mae teithio mewn grwpiau yn sector pwysig i Dde Cymru, hyd yn oed ar ôl Covid-19. Mae'n anodd meddwl am fusnes o fewn y sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol na allai elwa o groesawu ymweliadau grŵp.

Lawrlwythwch eich pecyn cymorth yma

Fforwm Twristiaeth De Ddwyrain Cymru

Fforwm Twristiaeth De Ddwyrain Cymru

Sefydlwyd Ffora Rhanbarthol yn 2014 i sbarduno'r gwaith o gyflawni'r strategaeth dwristiaeth ym mhob rhanbarth. Mae fforwm ym mhob rhanbarth - gogledd, canolbarth, de ddwyrain a de orllewin. Mae'r fforwm yn cyfarfod dair/pedair gwaith y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth at ei gilydd.

Nod y fforwm yw nodi:

  • pa fusnesau neu gyrchfannau unigol all gydweithio'n agosach yn y rhanbarth
  • cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth o fewn y rhanbarth
  • y dull o fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau

Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddau gynrychiolydd o'r diwydiant yn ogystal â swyddogion BCBC ar y fforwm. Mae cofnodion cyfarfodydd ar gael yma.

Newyddion Diwydiant Croeso Cymru

Newyddion Diwydiant Croeso Cymru

Cael y newyddion diweddaraf am y diwydiant twristiaeth gan Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru wedi ymrwymo i ddarparu'r gefnogaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y gymuned fusnes yn ystod y cyfnod anodd a digynsail hwn ac mae wedi cyhoeddi sawl bwletin sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws (COVID-19) sydd i'w gweld ar dudalen Bwletinau Coronafeirws y Diwydiant Twristiaeth (COVID-19).

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Hwn Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr lansiwyd y wefan i helpu i hyrwyddo môr, uwchgynadleddau a golygfeydd y fwrdeistref sirol, gan gynnwys gweithgareddau, llety a mannau o ddiddordeb.

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr yn hyrwyddo cryfderau niferus y gyrchfan, o chwaraeon golff a dŵr i amrywiaeth a harddwch yr arfordir a chefn gwlad.

Mae'r logo yn rhan o frand cyrchfan y Fwrdeistref Sirol. Mae dyluniad y logo yn dangos croestoriad o'r Fwrdeistref Sirol. Yn cynnwys bryniau cymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr a Neuadd y Dref Maesteg, yr Hen Bont hanesyddol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, Afon Ogwr a'r arfordir hardd.

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr ac mae Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr ar Instagram, Facebook, Twitter a YouTube

Croeso i Ben-y-bont

Instagram

Facebook

Twitter

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Instagram

Facebook

Twitter

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gyda thros 900 o Aelodau, mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu fel llais torfol i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ers 2009 Mae wedi cynrychioli cwmnïau o bob maint ar draws pob sector. Mae'r Fforwm yn mynd ati i ymateb i faterion a datblygiadau lleol, ac yn rhoi'r canlynol i'r Aelodau:

  • llais torfol
  • cyfleoedd ardderchog ar gyfer rhwydweithio a rhannu arfer gorau
  • rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau busnes
  • cyrsiau hyfforddi
  • cyfleoedd am nawdd
  • Gwobrau Busnes blynyddol

Dysgwch fwy

Parth Busnes

Parth Busnes

Mae'r adran hon o wefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth ar gyfer busnesau lleol, gan gynnwys:

Economi Ymwelwyr

Cymorth Busnes

Trefnu Digwyddiad

Arwyddion traffig ar gyfer Cyrchfannau Twristaidd

Rhestru eich busnes ar y wefan hon

Rhestru eich busnes ar y wefan hon

Rydym yn awyddus i gynnwys llety, atyniadau a gweithgarwch perthnasol ar y wefan hon i arddangos yr hyn y mae'r Sir yn ei gynnig i ddarpar ymwelwyr. I gael gwybod mwy, cysylltwch â'n Swyddog Rheoli Cyrchfannau, Alice Brown.

01656 815332
alice.brown@bridgend.gov.uk

Os oes gan eich busnes restr ar visitwales.com byddwch yn ymddangos yn awtomatig ar y wefan hon. Am awgrymiadau defnyddiol ar wneud y gorau o'ch rhestru lawrlwythwch ganllaw newydd y diwydiant - "Awgrymiadau da ar gyfer rhestr epig"