Teithio fel Grŵp

Cyrchfan gwych i grwpiau

Sgrolio i lawr Tudalen
Cwm Ogwr

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig profiadau unigryw i'r farchnad teithio mewn grwpiau. Mae ei safle canolog ar hyd arfordir De Cymru yn golygu y gellir ei gyfuno'n hawdd ag ardaloedd eraill, o Ddyffryn gwledig Gwy i oleuadau llachar prifddinas Caerdydd.

Atyniadau arfordirol

Mae ein harfordir trawiadol o amgylch tref Porthcawl wedi bod yn denu twristiaid ers cenedlaethau. Mwynhewch y caffis a'r bwytai ar lan y môr, ewch ar daith gerdded o gwmpas siopau'r dref, y golygfeydd a'r atyniadau, neu ewch ar daith feicio dan arweiniad ar hyd y promenâd. I'r rhai anturus, mae ein Canolfan Chwaraeon Dŵr newydd yn cynnig sesiynau syrffio a phadlfyrddio ar eich traed. Darganfyddwch hanes cyfoethog yr ardal gydag ymweliad ag Amgueddfa fendigedig Porthcawl neu Bafiliwn y Grandeiconig o'r 1930au.

Arwydd y fynedfa yn Amgueddfa Porthcawl
Golygfa o warchodfa natur Parc Slip trwy gyrs

Cefn gwlad

Gyrrwch am y tir ac fe ddewch chi o hyd i dafarndai hanesyddol, bythynnod to gwellt ym Merthyr Mawr hardd, a golygfeydd godidog yn ein tri chwm: Cwm Ogwr, Cwm Garw a Chwm Llynfi. MaeBryngarw Country Park, gyda llwybrau cerdded a pharlwr te, yn fan cychwyn perffaith i archwilio'r ardal las hon ohono.

Closiwch at fywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig a Gwarchodfa Natur Parc Slip -hen bwll glo brig sydd bellach yn brolio dolydd blodau gwyllt, pyllau dipio, coetiroedd a gwlyptiroedd, yn ogystal â chanolfan i ymwelwyr a siop goffi.

Treftadaeth a siopa

Bydd arbenigwyr hanes yn mwynhau archwilio ein cestyll diarffordd, a dadorchuddio straeon am adeiladau diddorol fel Tŷ Sant Ioan a Chwt 9 (cyn-wersyll carcharorion rhyfel yr Almaen)

Ar gyfer siopa gydol y flwyddyn, ewch i McArthur Glen Designer Outlet ger Pen-y-bont ar Ogwr ar Gyffordd 36 yr M4 - un o ganolfannau manwerthu gorau'r DU, gyda dros 90 o siopau, caffis a bwytai.

Diwrnod prysur yn siop y dylunydd pen-y-bont ar Ogwr
Gwesty'r SEA Bank

Llety

Mae Gwesty'r Seabank sy'n gyfeillgar i grwpiau ar lan y môr ym Mhorthcawl, a'r Best Western Heronston Hotel and Spa, ychydig y tu allan i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ymhlith yr ystod eang o lety sydd ar gael yn y sir.

Am fwy o syniadau am deithiau grŵp, lawrlwythwch Canllaw Teithio Grŵp Sir Pen-y-bont ar Ogwr neu ewch i wefan ranbarthol GroupTravel.