Parc Slip Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd gwych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlyptiroedd, wedi'u hadfer o'u statws blaenorol fel gwaith glo brig. Yn ystod yr haf, mae'r caeau ger y Ganolfan Ymwelwyr yn fwrlwm o liw wrth i lygad llo mawr, carpiog y gors, tegeirianau, cedorwydd, gorudd a nifer o flodau gwyllt hardd eraill flodeuo. Mae pyllau dŵr agored pyllau adar hirgoes a gwlyptiroedd yn cynnig cynefin i lawer o rywogaethau o adar dŵr, gan gynnwys corhwyaid, cornchwiglod a rhegennod y dŵr. Mae nifer o fannau ar gyfer cuddfannau a mannau gwylio mynediad agored ym mhob rhan o'r warchodfa, yn edrych dros ardaloedd y gwlyptir a'r pyllau ac ardal fridio'r gornchwiglen.

Mae coetiroedd collddail a choed conwydd yn darparu cartref i'r gnocell werdd a sgrech y coed, y tylluanod, y llwynogod a llygod y maes. Edrychwch ar y dudalen bywyd gwyllt i gael rhagor o fanylion am y rhywogaethau sydd i'w gweld ar y warchodfa. Ar ôl i chi amsugno bywyd gwyllt y warchodfa, dywedwch wrth ein staff cyfeillgar yn y Ganolfan Ymwelwyr ac ymlaciwch gyda phaned o de yn y siop goffi yn edrych dros y pyllau dipio a'r dolydd blodau gwyllt. Gwylio bywyd gwyllt o gysur cadair freichiau!

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde