Sir Pen-y-bont yn Barod Amdani!

Gorffennaf 20, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Barod Amdani

Mae'r cyfyngiadau symud yng Nghymru'n cael eu llacio'n raddol ac rydym bellach yn gallu croesawu ymwelwyr i Gymru ac o amgylch Cymru.

Felly does dim amser gwell i archwilio'r traethau, y twyni, y trefi a'r cymoedd sy'n gwneud Sir Pen-y-bont yn un o gyrchfannau ymwelwyr gorau Cymru!

Ac er mwyn sicrhau y bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiogel, mae llawer o'n busnesau yn 'Barod Amdani' yn swyddogol – mae hyn yn golygu eu bod wedi cyflawni nod y DU i ddangos eu bod wedi gweithio'n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant a bod ganddynt brosesau ar waith i gynnal glendid a helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Dyma gipolwg ar rai o fusnesau Sir Pen-y-bont ar Ogwr sydd eisoes wedi dod yn rhan o'r teulu 'Barod Amdani':

Darparwyr gweithgareddau:

 • Bushcraft Adventures- Wedi'i sefydlu yn 2013, mae Bushcraft Adventures yn cynnig gweithgareddau dan arweiniad menywod fel cynnau tân, adeiladu cysgodfannau a'u tasgau Crefft y Gwyllt eu hunain. Gallwch hefyd weld pa mor dda ydych chi'n gallu anelu gyda saethyddiaeth yn yr awyr agored neu roi cynnig ar daflu bwyelli hyd yn oed.

 • Ysgol Syrffio Porthcawl - Yn gweithredu o ganolfan chwaraeon dŵr newydd drawiadol Rest Bay, mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn cael ei hystyried fel un o'r goreuon yn y DU. Mae gwersi i ddechreuwyr yn dechrau am £30 ac yn cynnwys hyfforddiant, siwt wlyb a bwrdd syrffio.  

 • Academi Syrffio Cressey - Mae'r syrffiwr proffesiynol sy'n hanu o Dde Affrica, a chyn hyfforddwr syrffio Cenedlaethol Cymru, Ingemar Cressey, a'i dîm yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dechreuwyr, mwy profiadol ac uwch ar gyfer lleoliadau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a ledled De Cymru.
 • Crefft y Gwyllt Wild Spirit  - Mae Wild Spirit yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau crefft y gwyllt a'r coed, sy'n amrywio o gyflwyniad am ddiwrnod cyfan i gwrs mwy heriol am bedwar diwrnod yn rhoi sylw i grefft y gwyllt. Hefyd gall ymwelwyr roi cynnig ar chwilio am fwyd yn y coetir ac ar hyd yr arfordir.
 • Llogi Beiciau yn Rest Bay - Wedi'i leoli yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay, mae Llogi Beiciau Rest Bay yn cynnig beiciau mynydd i oedolion a phlant i'ch helpu i archwilio'r ardal leol ar ddwy olwyn, neu gallwch rentu beiciau teiars llydan a mynd allan ar y traethau a'r twyni cyfagos.
 • Gweithgareddau Antur Quest - Arbenigwyr gweithgarwch awyr agored sy'n cynnig crefft y gwyllt a goroesi yn y gwyllt, Cerdded Ceunentydd, Cerdded Mynyddoedd a Chyfeiriannu, Dringo Creigiau ac Abseilu, Caiacio, Syrffio, Dyddiau Aml-weithgarwch, Partïon Ieir a Stag, a Digwyddiadau Corfforaethol.

Atyniadau:

 • Parc Gwledig Bryngarw- Wedi'i leoli mewn mwy na 100 erw o barcdir gogoneddus, mae Parc Gwledig Bryngarw yn cynnig bywyd gwyllt, coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleusterau hwyliog i'r teulu cyfan eu mwynhau.
 • Canolfan Natur Parc Slip - Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd wych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlybdiroedd, wedi'i hadfer o'i statws blaenorol fel glofa frig.
 • Clwb Golff y Pîl a Chynffig - Mae Cwrs Golff y Pîl a Chynffig, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel 'P & K' gyda'i dwyni tywod tal ar hyd arfordir Porthcawl yn Ne Cymru, wedi'i leoli ar ddarn hyfryd o ardal golffio.   
 • Crochenwaith Ewenni - Safle creu crochenwaith bach sydd wedi bod yn yr un teulu ers dros wyth cenhedlaeth. Maent yn parhau i wneud crochenwaith hardd gyda llaw i'w ddefnyddio yn y cartref. Croesewir ymwelwyr ac mae cyfle i weld y teulu'n ymarfer eu crefft.
 • Difyrion traeth y Coney -treuliwch ddiwrnod traddodiadol yn y Ffair ger y môr yn edrych dros yr arfordir treftadaeth ysblennydd. Reidiau ffair, peiriannau slot, reidiau, pysgod a sglodion ... yn wir, roedd popeth am ddiwrnod llawn hwyl.

Llety

 • Gwesty Seabank - Ar lan y môr ym Mhorthcawl, mae Gwesty Seabank yn eiddo 3 seren yr AA ar arfordir De Cymru. Mae yma ystafelloedd en suite a hefyd bar a bwyty, gyda'r ystafelloedd yn cynnig golygfeydd hardd draw am arfordir Dyfnaint a Gwlad yr Haf.

 • 19 Heol Mary- Llety modern, ffres a diffwdan yng nghalon Porthcawl. Ystafelloedd sengl, dwbl, teulu a stiwdio foethus, a'r cyfan bellter byr iawn ar droed o siopau, bwytai, tafarndai ac arfordir prydferth Porthcawl.

 • Bythynnod Gwyliau Tŷ Tanglwyst - Pedwar bwthyn gwyliau hunanarlwyo clyd wedi'u lleoli ar fferm laeth weithredol 120 erw. Bydd cyfle i fwynhau cynnyrch ffres y fferm, helpu gyda bwydo'r lloi ifanc a mwynhau teithiau cerdded prydferth drwy'r coetir hynafol 25 erw ychydig i'r de o'r fferm.

 • Carafanio a Gwersylla Our Welsh - Ar lan yr afon ar fferm ddefaid weithredol wedi'i amgylchynu gan goetir Cymreig, mae'r safle hwn yn cynnig safleoedd safonol, teuluol a gyda gwasanaeth. Mynediad hwylus i lawer o lwybrau beicio mynydd a hefyd Llwybr Celtaidd Sustrans.
 • Court Colman Manor - Yn swatio wrth droed Cwm Garw, ond ychydig funudau yn unig mewn cerbyd o'r M4, mae Court Colman Manor yn hafan heddychlon sy'n cynnig nodweddion cyfnod syfrdanol a hefyd bwyty llwyddiannus Bokhara Brasserie (bwyty cyrri gorau Cymru yn swyddogol).   
 • Gwesty a Bwyty'r Great House - Gwesty hanesyddol wedi'i adfer yn hyfryd a oedd yn rhodd gan Frenhines Elizabeth I i Iarll Caerlŷr. Mae Bwyty nodedig Leicester wedi ennill dau Ruban AA sy'n uchel iawn eu parch a hefyd mae wedi'i enwi'n Fwyty Gwledig y Flwyddyn ddwywaith.
 • Olivia House - Llety unigryw llawn steil mewn tŷ tref Edwardaidd nodedig sydd newydd gael ei adnewyddu. Mae Olivia House bellter byr ar droed o bromenâd tlws Porthcawl a'i gaffis, ei fariau a'i fwytai niferus.
 • Parc Gwersylla a Charafanau Brodawel -Parc teuluol heddychlon wedi'i leoli mewn cefn gwlad agored prydferth o fewn milltir i Arfordir Treftadaeth dramatig a hardd Morgannwg. Ar gyrion pentref hynafol Notais, mae'n berffaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr, syrffwyr a theuluoedd.

A amdani
Rydyn ni'n dda i fynd

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl