Sir Gynaliadwy Pen-y-bont ar Ogwr

Tachwedd 9, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Pyllau'n dipio ym Mryngarw

Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn cymryd cynaliadwyedd o ddifrif. Gyda thraethau euraid, parciau gwyrdd a gwarchodfeydd natur gwarchodedig ar garreg ein drws, mae ymfalchïo yn ein hamgylchedd naturiol yn brif flaenoriaeth i ni.

Naw man gwyrdd yn cael Gwobr Baner Werdd o fri

Eleni, cydnabuwyd gwaith caled ac ymroddiad pobl leol gyda'r cyhoeddiad bod naw parc a lle gwyrdd ar draws y sir wedi ennill Gwobr anrhydeddus y Faner Werdd. Mae'r cynllun cenedlaethol yma'n sicrhau bod mannau awyr agored hamdden yn cael eu parchu a'u diogelu hyd at lefel meincnod. Mae hon yn rhan hanfodol o sicrhau bod pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn gallu cerdded, beicio ac archwilio gofod gwyrdd trawiadol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn cael ei ddyfarnu gan Cadwch Gymru'n Daclus, mae statws Baner Werdd llawn wedi cael ei roi i lond llaw o fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Yn gynwysedig yn y llecynnau hynmae Parc Gwledig Bryngarw,Parc Lles Maesteg a'r Llyn Diffeithdir ym Mhorthcawl. Yn y cyfamser, mae Coetiroedd Ysbryd Llynfi wedi derbyn Gwobr Gymunedol y Faner Werdd am eu safonau uchel.

Mwynhewch ein Traethau Baner Las Hardd

Y tu hwnt i'r mannau gwyrdd gogoneddus, mae Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn gartref i lecynnau glan môr trawiadol iawn. Mae triawd euraid Rest Bay,Bae Trecco a Marina Porthcawl wedi derbyn Gwobr y Faner Las i gyd, sy'n golygu bod y traethau a'r gofod arfordirol sy'n cael ei rannu'n cael eu cynnal a'u cadw'n gynaliadwy gan eu gwneud yn llefydd perffaith ar gyfer mynd am dro ar ôl gwaith, taro'r tonnau gyda gwersi syrffio neu i gael pryd bwyd braf ar lan y môr.

Golff gwyrdd ar ein cyrsiau sydd wedi'u hardystio gan y GEO

Os ydych chi'n hoff iawn o golff gwych, mae digonedd o ddewis ar gael ar gyrsiau hardd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Nid yn unig mae clwb golff Brenhinol Porthcawl a chlwb golff y Pîl a Chynffig yn cael eu hystyried fel dau o'r cyrsiau gorau yn y DU, ond hefyd maen nhw'n ddau o'r clybiau mwyaf cynaliadwy ym Mhrydain. Paratodd clwb Brenhinol Porthcawl y ffordd mewn golff cynaliadwy drwy fod y clwb cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr cynaliadwyedd Ardystiad y GEO am ei brosiect 'Twyni i Dwyni'.

Mae statws ardystio GEO wedi annog clybiau golff fel clwb Brenhinol Porthcawl a'r Pîl a Chynffig i roi'n ôl i'w hamgylcheddau naturiol cyfoethog drwy fabwysiadu arferion cadarnhaol sy'n diogelu natur, yn gwarchod adnoddau ac yn cryfhau cymunedau lleol. Mae hyn yn golygu y gall golffwyr chwarae cymaint ag y mynnant gan wybod nad yw tirweddau eang hardd Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu niweidio wrth iddyn nhw wneud hynny.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl