Chwilio am hwyl sy'n addas i deuluoedd ym mhob tywydd? Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddigon ar eich cyfer chi!

Awst 10, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Academi Traeth

Antur awyr agored tra bod yr haul yn disgleirio

Academi Traeth

Archwilio, arbrofi, adnabod a mwynhau darganfod a dysgu gyda rhaglen addysg Academïau'r Traeth! Wedi'i leoli yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay, mae Academi Beach yn rhoi hwyl i'r teulu cyfan gyda'u casgliad enfawr o weithgareddau ar y traeth ac yn yr awyr agored. Gydag anturiaethau sy'n ystyriol o deuluoedd gan gynnwys 'Dolphin Days', 'Crab Encounters' a'r cyfle i ddarganfod ysglyfaethwyr pwll oer, mae Academi Traeth yn bendant yn haeddu bod ar eich rhestr bwced gwyliau haf!

Parc Gwledig Bryngarw

Gyda dros 113 erw i'w harchwilio, bydd plant wrth eu bodd yn crwydro llwybrau cerdded parc gwledig Bryngarw ac yn beicio'r llwybrau beicio niferus. Mae digon o opsiynau i gadw'r rhai bach yn brysur, boed hynny'n ymuno â sesiwn dipio pwll i ddatgelu creaduriaid tanddwr pwll Bryngarw, braslunio eu cardiau post eu hunain neu chwilio am 'Geidwaid' eiconig a rhyngweithiol Bryngarw.

Gwarchodfa Natur Parc Slip

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip yn cynnig 300 erw hardd o laswelltir, coetir a gwlyptiroedd - i gyd wedi'u hadfer o'r hyn a oedd unwaith yn bwll glo glo brig. Bydd plant wrth eu bodd yn ceisio gweld y bywyd gwyllt gwyllt a bendigedig sy'n galw cartref Parc Slip gan gynnwys y fadfall gribog fawr sydd mewn perygl, llygod cynhaeaf a llawer mwy. Mae llwybr beicio 4km hefyd yn ogystal â 10km o lwybrau cerdded wedi'u cynnal a'u cadw'n dda. Mae'r siop goffi mewn sefyllfa dda i gadw'r teulu'n llawn ac yn barod ar gyfer antur.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig diolch i'w hamrywiaeth eang o fywyd gwyllt, heb sôn am y Fen Orchid - un o blanhigion mwyaf prin Prydain. Mae hwn hefyd yn un o gronfeydd wrth gefn twyni tywod gorau Cymru a bydd plant wrth eu bodd yn cael archwilio'r system twyni. Beth am roi cynnig ar daith gerdded traeth barefoot Academi'r Traeth tra byddwch chi yma. Mae llyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, yn fan gorau ar gyfer chwilio am adar a phryfed.

Parc Pleser Traeth Coney

Yn edrych dros Sandy Bay, mae gan Barc Difyrion Traeth Coney yr holl atyniadau y byddwch byth am eu cael o ffair glan môr draddodiadol, gydag arcedau, oriel saethu, sioeau ochr, dodgems, y Sizzler Twist a llawer mwy o wefr, reidiau teulu a phlant. Yn ogystal â'r ffair mae toesenni poeth, hufen iâ, pysgod a sglodion, mewn gwirionedd popeth am ddiwrnod allan llawn hwyl.

Gweithgareddau sy'n ystyriol o deuluoedd pob tywydd

Jump Jam

Pwy fyddai ddim eisiau treulio eu haf yn neidio ar drampolîn, dringo, tarw rodeo mwyaf Cymru ac uwch-barc anhyatal? Mae yna ardal eang o drampolinau i ddewis ohonynt gan gynnwys waliau onglog, traciau tiwmbl, parkour, parth styntiau, her uchder wal gardio, pêl osgoi a ffa brwydr - sydd i gyd yn golygu nad oes byth eiliad ddiflas ym Mharc Trampolîn Jump Jam. Dewch â'r teulu cyfan am brofiad a fydd yn dod yn ffefryn cadarn i bawb yn gyflym, nid y plant yn unig!

Fferm Hwyl Wiggleys

Yn ddewis gwych i bobl ifanc sy'n caru anifeiliaid, mae Fferm Hwyl Wiggley yn cynnig cyfle i blant fod yn agos at ferlod, geifr, defaid a moch. Mae yna hefyd ardal chwarae antur sy'n addas ar gyfer pob oedran, ardal gemau pêl a cherdded coetir gyda phwll hwyaden. Os bydd y tywydd yn troi, mae'r ardal chwarae enfawr dan do yn cynnwys sleid chwim pedair lôn, sleid tiwb, pontydd rhaff, tŵr cropian, chwarae plant bach, ysguboriau babanod a thrac rasio ceir Didi!

Trecco Bay Holiday Park

Eisoes yn cael ei ystyried un o brif atyniadau Sir Pen-y-bont ar Ogwr sy'n addas i deuluoedd, mae Parc Gwyliau Bae Trecco wedi cyhoeddi nifer o atyniadau newydd cyffrous ar gyfer 2021 gan gynnwys dôm chwaraeon newydd sbon, cwrs rhaffau uchel, ffau celf a chrefft a llawer mwy. Mae yna hefyd fowlio, pwll dan do a golff bach - sy'n gwneud Bae Trecco yn siop un stop ar gyfer antur pob tywydd. Mae tywod euraid Traeth Bae Trecco hefyd yn daith fer i ffwrdd unwaith y byddwch wedi mwynhau atyniadau niferus Bae Trecco sy'n ystyriol o deuluoedd.

Amgueddfa Porthcawl

Mae'r amgueddfa hon wedi'i lleoli yn yr Hen Orsaf Heddlu yng nghanol y gymuned. Ar ôl ailagor ei drysau i'r cyhoedd yn ddiweddar iawn, mae Amgueddfa Porthcawl bellach yn gartref i dros 8,000 o eitemau sy'n cynnig cipolwg unigryw ar hanes y dref a'r ardaloedd cyfagos, yn ogystal â dangos i blant sut roedd teuluoedd yn yr ardal yn arfer byw. Mae eitemau arbennig o drychinebau Samtampa a Stalheim a Rheilffordd Porthcawl yn rhan sylweddol o'r casgliad.

Canolfan Siopa McArthur Glen

Mae McArthur Glen Designer Outlet yn siop un stop ar gyfer antur sy'n addas i deuluoedd yr haf hwn. Pan nad ydych yn crwydro'r 80 a mwy o siopau yn chwilio am y bargeinion diweddaraf, neu'n bwyta yn un o'r bwytai a chaffis niferus, gall plant dreulio amser yn mwynhau'r ardal chwarae. Mae sinema ODEON hyd yn oed lle gallwch dreulio ychydig oriau yn gwylio un o'r datganiadau diweddaraf ar y sgrin fawr.

Parc Sglefrio Ashmore

Adeiladwyd y parc sglefrio dan do 10,000 troedfedd sgwâr hwn ac mae'n eiddo i sglefrio lleol o Ben-y-bont ar Ogwr, ond mae croeso i sglefrio o bob oed a gallu fynychu sesiynau agored a rhyddhau eu sglefrio mewnol Drwy gydol gwyliau'r ysgol mae sesiynau canol wythnos a phenwythnos i rai dan 10 oed tra bod y cwrs ei hun yn gasgliad o fannau stryd, trosglwyddiadau, rampiau neidio a llawer mwy. Gwyddom i gyd fod diddanu'r bobl ifanc ar wyliau yn cadw'r teulu cyfan yn hapus.  Mae digon i'w wneud heb adael Sir Pen-y-bont ar Ogwr.  O chwilio am fywyd gwyllt prin a bendigedig yn mannau naturiol a gwarchodfeydd natur Sir Pen-y-bont ar Ogwr i atyniadau cyffrous pob tywydd fel Jump Jam ac Ashmore Skatepark - dyma sut i warantu bod eich gwyliau'n hedfan heibio mewn fflach llawn hwyl!

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl