Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Medi 7, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen

Mae'n ffaith adnabyddus mai mynd allan i grwydro ym myd natur yw un o'r ffyrdd gorau o wella eich iechyd corfforol a meddyliol. Beth bynnag fo'ch oedran neu'ch gallu, mae cyfle i chi ailddarganfod traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr ar droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

1. Llongddrylliadau, twyni tywod a thegeirianau


Cyfle i ddarganfod harddwch arfordirol traethau Pen-y-bont ar Ogwr ar y daith gerdded 3 milltir rhwng Rest Bay a Gwarchodfa Natur Cynffig gan fynd heibio i longddrylliadau, tegeirianau prin, a rhai o dwyni tywod talaf gogledd Ewrop.

Gan ddechrau o faes parcio Rest Bay, ewch tua'r gorllewin ar Lwybr Arfordir Cymru heibio i wyrddni Clwb Golff Brenhinol Porthcawl i fwynhau'r golygfeydd gwych ar draws Bae Abertawe. Ar bentir garw Trwyn Sger, efallai y bydd y rhai craffaf yn eich plith yn gallu gweld olion y llongddrylliad o 1947 a ysbrydolodd nofel R.D Blackmore The Maid of Sker. Ewch yn eich blaen heibio i hafan naturiol Tywod Cynffig, sy'n cael ei addoli am ei degeirianau lliwgar eithriadol brin, ei boblogaeth o bryfed a rhai o dwyni tywod mwyaf Ewrop.

Anhawster | Canolig
Pellter | 5km | www.visitbridgend.co.uk/activities/walk-rest-bay-to-kenfig-nature-reserve

2. Datgelu cyfrinachau Gwarchodfa Natur Cynffig


Treuliwch y diwrnod yn archwilio llwybrau tywod y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfa Natur Cynffig. Mae'n cael ei chydnabod fel un o brif warchodfeydd twyni tywod gweithredol Cymru a chofiwch am eich sbienddrych er mwyn cael gwylio adar rhydio wrth i chi gerdded y llwybr troellog drwy'r dirwedd wyllt. Bydd cyfle i weld y Cwtiad Aur, yr Hwyaden Gopog a'r Hwyaden Lwyd yn glanio yn nyfroedd Pwll Cynffig, yr ail lyn dŵr croyw naturiol mwyaf yn Ne Cymru. Dilynwch daith gerdded gylchol traeth Sger am daith hirach sy'n arwain yn ôl i mewn am y tir tuag at ddolydd a choetiroedd y warchodfa lle mae cyfle i weld gweision y neidr a phryfed yn hofran ymhlith blodau gwyllt.  

Anhawster | Hawdd
Pellter | Amrywiol | www.visitbridgend.co.uk/activities/walk-kenfig-nature-reserve

3. Teithiau cerdded addas i deuluoedd ar hyd tywod Bae Trecco


Os ydych chi eisiau mynd â'r teulu cyfan allan am dro, beth am fynd ar hyd y llwybr arfordirol ar hyd traeth tywodlyd Bae Trecco. Cewch fwynhau hynny o haul yr haf sydd ar ôl a mwynhau hwyl glan môr traddodiadol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Gan ddechrau o gyrchfan teuluol poblogaidd Parc Gwyliau Bae Trecco, ewch tua'r gorllewin ar hyd y llwybrau tywodlyd tuag at y reidiau lliwgar, y rolyrcostyrs a'r gemau sy'n edrych dros dywod Traeth Coney.

Bydd y rhai bach wrth eu bodd yn chwarae yn y tywod euraid cyn parhau â'r daith gerdded ar hyd Promenâd y Dwyrain i Farina hyfryd Porthcawl. Cewch orffen eich taith gyda thamaid i'w fwyta yn un o'r llefydd bwyta niferus ar hyd yr arfordir sy'n gweini popeth o pizzas traddodiadol blasus i brydau pysgod ffres.

Anhawster | Hawdd
Pellter | 3km | www.visitbridgend.co.uk/activities/walk-trecco-bay-to-porthcawl-marina


4. Cyfle i gerdded heibio i gestyll a thros dwyni ar yr arfordir Treftadaeth

 
Does dim prinder traethau Baner Las, safleoedd daeareg cyn-hanes rhyfeddol a goleudai tlws ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Cychwynnwch ar y darn wyth milltir rhwng Porthcawl ac Aberogwr a mynd heibio i gestyll atmosfferig, pentrefi tlws a mwynhau'r golygfeydd sy'n ymestyn draw am lannau Gogledd Dyfnaint.

Gan ddechrau o Aberogwr, cerddwch i mewn am y tir ar hyd glannau Afon Ogwr ac archwilio adfeilion hynafol y castell. Ailymunwch â Llwybr Arfordir Cymru a mynd yn ôl tuag at yr arfordir drwy dir gwyllt Gwarchodfa Natur Merthyr Mawr. Rhowch brawf ar gyhyrau'r coesau drwy ddringo i gopa'r Big Dipper cyn parhau drwy bentref tlws Newton ac ymlaen i draethau Porthcawl. Gorffennwch eich antur yng Ngoleudy Porthcawl, sy'n edrych dros yr harbwr lliwgar, a chael diod cwbl haeddiannol.

Anhawster | Canolig - Caled
Pellter | 8km | www.visitbridgend.co.uk/activities/walk-ogmore-to-porthcawl

5. Afon Ogwr a Merthyr Mawr


Gan ddechrau ymhlith glannau gwyllt twyni tywod arfordirol Merthyr Mawr, dilynwch lif afon Ogwr i mewn am y tir, gan ddringo glannau is y dyffryn gwyrdd eang. Gan ddilyn llwybr glan yr afon, byddwch yn mynd drwy bentref tlws gyda bythynnod to gwellt hardd tuag at adfeilion atmosfferig Castell Ogwr.

Ewch ati i hopian ar hyd y cerrig camu sy'n croesi dyfroedd bas Afon Ewenni. Bydd cyfle i gyfarch y merlod cyfagos sy'n pori gerllaw'r olion Normanaidd cyn cerdded ymlaen i goetiroedd tawel Craig-y-Parcau. Cerddwch drwy'r coed derw ac ynn hydrefol a chasglu mwyar duon gwyllt sy'n tyfu ymhlith y gwrychoedd ysgall.

Anhawster | Canolig - Caled
Pellter | 9km | www.visitbridgend.co.uk/activities/walk-river-ogmore-and-merthyr-mawr


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl