Pen-y-bont ar Ogwr yn ei Blod

Chwefror 28, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Cennin Pedr

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gydag Arwyddion Cyntaf y Gwanwyn

Efallai nad ydym yn gallu croesawu ymwelwyr i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd, ond gyda Dydd Gŵyl Dewi a thywydd cynhesach ar ddod, gallwn rannu rhai arwyddion i godi calon wrth i'r gwanwyn gyrraedd. Cewch wybodaeth am fflora Pen-y-bont ar Ogwr sy’n blaguro, danteithion i chwilio amdanyn nhw fel bwyd, a bywyd gwyllt lleol sydd i'w weld ym mhob rhan o'r gyrchfan.

Rydym yn gobeithio y gallwn groesawu ymwelwyr yn ôl eto'n fuan i archwilio'r mannau gwyrdd hyfryd a'r bywyd gwyllt yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Eirlysiau’r gwanwyn, tegeirianau a thwyni tywod ym Merthyr Mawr

Efallai eich bod chi eisoes yn gwybod bod Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr yn hafan ar gyfer fflora a ffawna gwyllt. Ond efallai nad ydych yn gwybod mai pentref Merthyr Mawr gerllaw yw un o'r llefydd gorau i weld eirlysiau tymhorol yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ymhlith y bythynnod to gwellt sy’n edrych fel llun ar gerdyn post, mae mynwent dawel Sant Teilo yn llecyn llai cyfarwydd ar gyfer blodau gwyllt tymhorol. Gall ymwelwyr hefyd edrych ar gerrig hynafol o’r 5ed ganrif y tu ôl i'r eglwys a ddaeth i’r golwg wrth adeiladu'r eglwys bresennol.

Mae'r Warchodfa Natur gyfagos yn ymestyn dros 840 o erwau o dirwedd wyllt, drwy rai o dwyni tywod talaf Ewrop.

O fis Ebrill ymlaen, mae blodyn enwocaf a hyfryd Merthyr Mawr, rhywogaeth arbennig o brin o degeirian, Tegeirian-y-Gors Deheuol a hefyd Tegeirian-y-Gors Cynnar, i’w weld. Yn wir, amcangyfrifir bod pymtheg math gwahanol o degeirianau yn swatio yng nghanol y tywod, sy'n ei wneud yn eithriadol amrywiol yn fiolegol ac yn hafan i wenyn a phryfed. Yn ddiweddarach yn ystod y gwanwyn, mae ardaloedd coetir y warchodfa wedi'u llenwi â charpedi o glychau'r gog a'u persawr hyfryd.

Blodau Gwyllt ym Mharc Gwledig Bryngarw

Gyda 100 a mwy o erwau o natur wyllt hyfryd, mae'r blodau tymhorol yn newid o hyd ym Mharc Gwledig Bryngarw, sydd wedi’i leoli yng nghalon Cwm Garw...

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chennin Pedr eiconig Cymreig

Does dim gwell symbol o Gymru na blagur melyn llachar cennin Pedr yn y gwanwyn, a bydd clystyrau di-ri’n britho Pen-y-bont ar Ogwr gyfan ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni. Mae gerddi dwyreiniol Parc Gwledig Bryngarw yn gartref i hoff flodyn y genedl sy'n tyfu wrth ymyl rhododendron, magnolia ac asalea.

Môr o glychau'r gog hardd

Arddangosfa flodau wych arall y gellir ei mwynhau ym Mharc Gwledig Bryngarw yw'r carped o gychau'r gog hardd sy'n trawsnewid llawr y goedwig bob gwanwyn. Maent i’w gweld ar hyd y llwybr cerdded 3/4 milltir drwy barcdiroedd Baner Werdd. Mae glannau Afon Garw yn arwain at y coetiroedd hynafol lle mae blodau bach yn glwstwr wrth droed y coed derw hynafol. Gellir gweld llwynogod, gwiwerod a chnocell y coed yng nghanol y coed.

Adar hardd yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Wrth i'r dyddiau ymestyn a chynhesu, mae'r gornchwiglen hardd yn rhydio o amgylch Gwlybdiroedd y Gogledd yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip. Mae arddangosfeydd acrobatig y gwrywod yn yr awyr, ynghyd â'u cri 'pî-wit' sy'n swnio'n unigryw o fecanyddol, yn dipyn o sioe.

Porthiant Ffyngau Gaeaf Gwych

Blas y gwanwyn wedi’i gasglu’n ffres

Mae ein tirwedd unigryw yn llecyn gwych i chwilio am fwyd, hyd yn oed yn ystod misoedd y gaeaf. Yn ddiweddar, rhannodd yr arbenigwr lleol, Sasha o Wild Spirit Bushcraft, y casgliad anhygoel yma o ffyngau’r gaeaf a gasglwyd yng Ngwarchodfa Natur Merthyr Mawr, gan gynnwys Clust y Coed, Coesyn Melfed a Chwpan Robin Goch. Wrth i'r tymheredd godi bydd digon o fwyd i chwilio amdano, gyda'r coed yn llawn garlleg gwyllt a danadl poethion sy'n ardderchog ar gyfer creu powlenni o gawl ffres neu besto cartref i’w dywallt ar salad neu brydau pasta.

Mae Sasha yn dod â'i choginio'n fyw gyda’r danteithion Cymreig mae’n eu casglu ac sydd i'w gweld yn lleol. Dadhydradodd y casgliad o fadarch yn y llun ac ychwanegodd ychydig o lafwr sych a ganfu ar lannau Rest Bay a'i gymysgu mewn malwr coffi i greu powdr blasu hawdd ei ddefnyddio mewn prydau sydd angen mymryn o flas umami hallt.

Bywyd gwyllt a golygfeydd gwych o'r môr: Clybiau golff ecogyfeillgar

Mae ein clybiau golff nid yn unig yn cynnig cyrsiau golff o'r safon uchaf ond hefyd maent yn darparu cynefin arbennig iawn i lawer o rywogaethau ac yn cael eu cydnabod fel rhai o'r clybiau mwyaf cynaliadwy ym Mhrydain. Yn wir, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl a'r Pîl a Chynffig wedi arwain y ffordd mewn golffio cynaliadwy gyda'u prosiect 'Twyni i Dwyni' sydd wedi’i ardystio gan GEO ac sy'n diogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd lleol. Yn ystod y gwanwyn, mae'r cyrsiau'n gyforiog o flodau gwyllt sy’n ffynnu ac yn denu pryfed, gwenyn ac adar.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl