Canllaw lleol i Langynwyd

Awst 14, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen

Yn gynharach y mis yma, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol arbennig ar gyfer Llangynwyd.

Mae Ffermdy Pentre, adeilad rhestredig gradd II lai na milltir o ganol y pentref hanesyddol, yn un o'r ffermydd hynaf yn y cwm. Mae lleoliad gwledig y tŷ llaeth sydd wedi'i addasu yn ei wneud yn llecyn perffaith i ymlacio a mwynhau tawelwch yr ardal. Ar ôl deffro yn y bore, mae digon o gyfleoedd i archwilio'r ardal o stepen eich drws, gyda llwybrau marchogaeth garw yn gyforiog o flodau gwyllt, milltiroedd o lwybrau beicio ac erwau o goedwigaeth i'w darganfod.

Yn llechu yn nyffryn trawiadol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn lleoliad perffaith. Ewch am dro hamddenol ar hyd llwybr cerdded prydferth, rhowch eich nerfau ar brawf ar lwybrau beicio troellog neu syrthio mewn cariad â hanesion rhamantus.

Ar ôl gorffen archwilio, arhoswch dros nos yng nghanol y coetiroedd mewn iwrt Mongolaidd lliwgar, neu ffermdy rhestredig Gradd II, ond nid cyn gwledda ar ginio blasus wedi'i wneud gyda chynnyrch lleol ffres yn un o fwytai lleol gorau Llangynwyd.

Archwilio

Stori garu hynafol i gystadlu â Romeo a Juliet

Yn rhan o hanes chwedl leol ryfeddol, bydd cyfle i chi ddod i wybod am ddau gariad a'u ffawd drist wrth fwynhau golygfeydd naturiol y dyffryn. Yn ôl y chwedl, gorfodwyd Ann, morwyn Gymreig leol o'r 18fed ganrif, i briodi i deulu cefnog y Maddocks er gwaethaf ei chariad at y bardd a'r towr gwellt Will Hopkins. Er ei bod wedi cael ei chloi yn ei hystafell wely yn y Plasty, roedd y cwpl yn dal i anfon llythyrau caru at ei gilydd gan eu cuddio mewn hen goeden dderwen wag ar stad Cefn Ydfa.

Ailweithredu grisiau'r cariadon gyda chudd o goetiroedd Coedwigaeth Margam filltir tuag at Fynwent Sant Cynwyd, i ddod o hyd i fan gorffwys olaf Ann Maddocks. Cadwch lygad allan am y groes goffa y tu allan i'r eglwys sy'n ymroddedig i'w chariad Will Hopkins.

Gweithgareddau awyr agored

Chwiliwch am Enaid y Dyffryn yng Nghoetir Ysbryd Llynfi

Camwch i mewn i fannau gwyrdd tawel Ysbryd Coetir Llynfi,wedi'u dotio ar lethrau Dwyreiniol y dyffryn. Archwiliwch gynefinoedd heddychlon corstiroedd, dolydd a rhostir i ddod o hyd i lwybrau cerdded ar gyfer cerddwyr gwyllt brwd, llwybrau rhedeg ac ardaloedd eistedd cysgodol. Delve o dan yr wyneb i ddarganfod hanes mwyngloddio hir yr ardal, a ymgorfforwyd gan Geidwad y Lofa, cerflun derw mawreddog sy'n dathlu bywydau a gwaith y glowyr lleol a fu unwaith yn gweithio yn y cwm.

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Ar eich marciau, byddwch yn barod - ymgollwch mewn amrywiaeth o weithgareddau gwefreiddiol ledled yr ardal leol gyda Chanolfan Gweithgareddau Awyr Agored Adventures. Beth bynnag yw eich oedran neu eich gallu, rhowch eich dewrder ar brawf gyda dyddiau allan tywys llawn hwyl. Cewch reidio'r tonnau ym Mhorthcawl, mentro i lawr clogwyni creigiog neu rwyfo i lawr dyfrffyrdd ar rafft fregus.

Bwyta allan

Cyfunwch olygfeydd eang o'r cwm gyda phrofiad bwyta hyfryd yn The Old House, un o brif brofiadau coginio Llangynwyd. Yn dyddio'n ôl i 1147, cewch fwynhau popeth o de prynhawn traddodiadol i seigiau fegan arbenigol, a'r cyfan wedi'u creu gan ddefnyddio cynnyrch lleol ffres. Dewiswch rhwng Y Gadlys, ardal fwyta cynllun agored gyda golygfeydd eang ar draws tiroedd helaeth Old House a'r cwm tu draw, neu The Cwtch, bwyty to gwellt tlws yn dyddio o'r 12fed ganrif.

Fel dewis arall, ewch i'r Corner House Inn, sy'n gartref i brydau blasus ac yn gyforiog o chwedloniaeth leol. Arferai fod yn gartref i'r bardd a'r towr gwellt, Will Hopkins, ar un adeg, ac mae Corner House yn llecyn rhyfeddol i bobl sy'n hoff o hanes a bwyd alw heibio iddo. Beth am flasu'r pasteiod cartref neu'r seigiau pysgod wedi'u dal yn ffres wrth lymeitian cwrw Cymreig. 

Llefydd i aros

Llety Gwyliau Fferm Pentre

Mae Ffermdy Pentre, adeilad rhestredig gradd II lai na milltir o ganol y pentref hanesyddol, yn un o'r ffermydd hynaf yn y cwm. Mae lleoliad gwledig y tŷ llaeth sydd wedi'i addasu yn ei wneud yn llecyn perffaith i ymlacio a mwynhau tawelwch yr ardal. Ar ôl deffro yn y bore, mae digon o gyfleoedd i archwilio'r ardal o stepen eich drws, gyda llwybrau marchogaeth garw yn gyforiog o flodau gwyllt, milltiroedd o lwybrau beicio ac erwau o goedwigaeth i'w darganfod.

Yr Hen Feudy Bach

Yng nghalon Cwm Llynfi, mae'r Hen Feudy Bach yn ddewis gwych i'r rhai sy'n chwilio am fwthyn tlws i aros ynddo. Mae'r adeilad bach carreg wedi'i leoli'n gyfleus, sy'n golygu eich bod mewn llecyn perffaith os ydych chi eisiau beicio'r cymoedd neu fynd am dro i wylio adar. Wedyn, cewch ddechrau grilio ar y barbeciw a mwynhau'r golygfeydd gwyllt o'r patio. Yn ystod y misoedd oerach, swatiwch ar y soffa glyd o flaen y popty coed.

Tŷ Maen

Hefyd yng nghanol Llangynwyd, mae Tŷ Maen yn opsiwn bwthyn fferm gwych. Cysgu hyd at chwech o bobl, cuddio ymhlith y cymoedd gyda'r teulu cyfan yn y dröedigaeth ysgubor hardd. Mae gan safle uwch y llety olygfeydd panoramig sy'n ymestyn i lawr y cwm. Wedi'i leoli dim ond taith gerdded fer o gasgliad y pentref o fwytai a thafarndai, gall gwesteion ddewis rhwng naill ai chwipio pryd o fwyd cartref neu fwyta allan.

Iwrts Cwm Tawel

Beth am ymestyn eich cyfnod yn Llangynwyd gydag arhosiad moethus dros nos ynIwrts Cwm Tawel, hafan glampio cudd sy'n addas i bob oed. Cewch ymlacio gyda chwrw lleol a mentro i'r twba twym braf ar ôl diwrnod o archwilio, neu fwynhau bwyta yn yr awyr agored gyda'r ffwrn pizza traddodiadol. Bydd digon o gyfle i fwynhau harddwch yr awyr wledig llawn sêr o gwmpas y tân cyn cael noson braf o gwsg yn un o'r iwrtiaid mongolaidd lliwgar sy'n cysgu hyd at bum gwersyllwr hapus.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl