Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Rhagfyr 13, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Bae pinc, Porthcawl

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig. P'un a ydych yn chwilio am esgyniad sy'n chwalu'r coesau i uchder cymoedd Cymru neu'n awyddus i gael merlod teuluol o amgylch parcdiroedd gwyllt, gellir dod o hyd iddo yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

1. Crwydrwch i fyny bryniau Cwm Ogwr

Esgynwch uchelfannau goleddfol Llwybr Cwm Ogwr ar lwybr ymestynnol o Aberkenfig i Nant-y-Moel gan ddefnyddio llwybr cerdded a beicio heddychlon 12.3km. Wedi'i amgylchynu gan y golygfeydd dramatig, pentrefi cwad a choetiroedd cyfagos, mae dyffryn amgylchedd naturiol Ogwr yn ei wneud yn ddihangfa ddelfrydol ar ôl rhuthr y Nadolig. Cadwch eich llygaid wedi'u plicio ar gyfer y ramrannau rheilffordd wedi'u rhuthro'n rhyfedd, symbolau sy'n heneiddio o dreftadaeth locomotif a chloddio'r ardal.

www.Sustrans.org.uk

Lefel Cymedrol – Anodd
Pellter 12.3 km

2. Cymerwch gipolwg y tu mewn i byllau, crwydrwch trwy'r gwlyptiroedd ac ewch amdani ym Mharc Slip

Cymerwch seibiant ar ôl y Nadolig a gadewch i'r plant fynd yn rhydd gydag anturiaethau ledled Gwarchodfa Natur Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Parc Slip. Yn y warchodfa, sy'n ymestyn dros 300 erw, cewch ddarganfod byd gwyllt dirgel yr holl rywogaethau sy'n byw yno. Os byddwch yn lwcus, cewch weld llygod yr ŷd yn y glaswellt neu gyfle wrth edrych i fyny i weld cornchwiglen hardd yn hedfan uwchben ei chynefin ar y gwlyptiroedd. Gallwch chi a'ch teulu grwydro pob cornel o'r warchodfa gan ddefnyddio un o'r llwybrau sy'n addas i blant ac sydd o fewn 10km o lwybrau troellog. Cewch gipolwg ar lygod yr ŷd, brogaod yn y pyllau neu adar preswyl yn yr awyr, fel crëyr, hwyaid gwylltion a chornchwiglod y gwlyptiroedd. Ar ôl hynny, gall y plant fwynhau siocled poeth yn y siop goffi gwbl hygyrch ar y safle.

www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

Lefel Hawdd – Cymedrol
Pellter hyd at 9.5 km

3. Trechwch felan y gaeaf ac ewch am dro ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ewch allan i'r awyr agored am dro gaeafol ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw. Cewch ymlacio i sŵn yr afon yn llifo wrth i chi gerdded i lawr ochr ddwyreiniol y parc ar lwybr tawel dwy filltir o hyd sy'n plethu trwy'r parc, sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. Ar ôl hynny, mwynhewch ddiod boeth yn y siop goffi ar y safle.

www.bryngarwcountrypark.co.uk

Lefel Hawdd
Pellter hyd at 3.5 km

4. Crwydrwch i fyny ac i lawr y bryniau o gwmpas tawelwch Parc Calon Lân

Dechreuwch eich taith gerdded yn nhawelwch Parc Calon Lân, sy'n gartref i nentydd swynol, llyn prydferth a cherfluniau diddorol. Ac yntau wedi'i enwi ar ôl yr emyn Cymraeg, cewch bleser wrth glywed cân yr adar wrth i chi grwydro'r parc. Ewch ar y llwybr cylch 9km o hyd sy'n tywys cerddwyr i ranbarth uchaf y cwm a thrwy goedwigoedd. Darganfyddwch safleoedd diddorol fel rhaeadrau byrlymus wrth iddynt garlamu i lawr y bryniau yn ogystal â gweddillion cyn-gymunedau glo.

www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

Lefel Heriol
Pellter hyd at 9km

5. Archwiliwch dwyni tywod ail fwyaf Ewrop gyda sawnters tymhorol o amgylch Merthyr Mawr

Ewch am dro drwy dwyni tywod trawiadol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr gyda llwybrau troedig sy'n ymestyn cyfanswm arwynebedd o 840 erw yn ystod y gaeaf oddi ar y tymor. Dewiswch o amrywiaeth o lwybrau wedi'u marcio'n glir sy'n gwehyddu drwy'r teras. Rhowch gyhyrau eich coes ar brawf drwy esgyn llethrau enwocaf 'Y Dipper Mawr', y twyni tywod mwyaf yng Nghymru y gellir ei gyrraedd ar lwybr hanner milltir o faes parcio Candleston. Fel arall, mwynhewch y golygfeydd glan môr gyda'r daith gerdded un filltir ar y traeth sy'n tywys cerddwyr ar hyd arfordir y golygfeydd.

www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

Anhawster Cymedrol i anodd
Pellter |Llwybr y Grib (o faes parcio'r Drenewydd yn Notais) 4km, Llwybr y Traeth (o faes parcio Tregantllo) 1.5km, Llwybr y Trochwr Mawr (o faes parcio Tregantllo) 1km

6. Rhowch hwb i'ch iechyd ar yr arfordir

Pwyswch y botwm ailosod gyda cherdded glan môr adfywiol rhwng baeau Pinc ac Orffwys Porthcawl ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Canolbwyntiwch ar eich lles gyda'r cyfuniad buddugol o aer môr ac ymarfer effaith isel, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymladd y mins peis ychwanegol hynny. Mae'r daith rhwng y ddau fae yn edrych dros wyrddni carcharorion Cwrs Golff Brenhinol Porthcawl, y traeth cerrig mân a'r môr glas. Mae'r llwybr pren hygyrch yn caniatáu i bob oedran fwynhau llwybr yr arfordir, gan gynnwys nifer o feinciau ar gyfer ymlacio a chymryd y golygfeydd.

www.walescoastpath.gov.uk

Level Hawdd
Pellter 1.25 km

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl