Manteisio i'r eithaf ar siopau annibynnol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Gorffennaf 2, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Yr Hen Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Gan ei bod yn cael ei chydnabod amlaf fel un o'r llecynnau gorau i syrffio yn y DU, ac yn cael ei haddoli am ei thraethau melyn hir a'i bryniau geirwon, mae'n hawdd anghofio bod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i drefi a phentrefi cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w canfod.

Os ydych chi'n chwilio am y ffasiwn ddiweddaraf gan ddylunwyr lleol, busnesau teuluol hanesyddol sy'n dyddio'n ôl cenedlaethau neu gynnyrch Cymreig lleol blasus, mae rhywbeth i bawb yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Dyma ganllaw i rai o'n prif fusnesau annibynnol ar gyfer Diwrnod Annibynnol 2021...

Ewch ati i ailddarganfod eich angerdd dros ffasiwn annibynnol

Ym Mhorthcawl, ewch i Stryd y Ffynnon, dim ond eiliadau o'r Esplanade, i ddod o hyd i The Closet, siop boutique sy'n ddelfrydol ar gyfer dod o hyd i'ch hoff ddarn newydd o'r casgliad o wisgoedd sydd ar gael sydd wedi'u curadu'n ofalus. Os ydych chi'n chwilio am emwaith moethus, KoKo yw'r lle gorau yn y dref. Mae'r hyn sydd ar gael yno'n cynnwys detholiad eang o wneuthurwyr gemwaith annibynnol, gan gynnwys brand y perchennog, Sophie, ei hun - byddwch yn syrthio mewn cariad â'r modrwyau amethyst sgleiniog a'r cadwyni blodau cain. Ni fyddai unrhyw sbri siopa ym Mhorthcawl yn gyflawn heb stop yn Divine, cartref i ategolion llachar a lliwgar ac enillydd gwobr Manwerthwr Annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr 2013.

Meddyliwch ar raddfa fechan, meddwl yn lleol

O ystyried ei fod yn cynnig amrywiaeth eang o ddyluniadau cyfoes, efallai y byddwch yn rhyfeddu at ddarganfod bod Crochenwaith Ewenni wedi bod yn y teulu ers wyth cenhedlaeth a bod y cofnod cynharaf o glai'n cael ei ddefnyddio ar y safle yma'n dyddio bob cam yn ôl i 1427! Heddiw, mae'r crochendy hynaf yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth o eitemau unigryw wedi'u gwneud â llaw sy'n berffaith ar gyfer eich casgliad eich hun neu fel anrheg.

Ar gyfer siop un stop o nwyddau lleol hyfryd, Pentref Gardd y Pîl yw'r lleoliad delfrydol, yn cynnig canolfan arddio wedi'i stocio'n dda ar gyfer garddwyr medrus, yn ogystal ag amrywiaeth o siopau a hefyd bwyty - i gyd wedi'u lleoli ar un safle wyth erw.

Yma, rydym yn lleihau, yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu

Nid yn unig y mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn hafan i siopau annibynnol, ond mae hefyd yn chwifio baner Eco gydag uchelgeisiau anhygoel i wneud Porthcawl yn dref ddi-blastig. Mewn cydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Neuadd y Dref Porthcawl a Surfers against Sewage, mae llawer o'r busnesau lleol ar draws y dref yn ymrwymo i leihau plastigau untro mawr fel gwellt, poteli a chyllyll a ffyrc - fel eich bod yn gallu siopa gyda chydwybod glân!

Marchnadoedd traddodiadol

Wedi'i hagor yn 1881, roedd Neuadd y Dref Maesteg yn rhoi cartref i'r farchnad yn yr islawr am 137 o flynyddoedd. Yn adeilad rhestredig gradd II bellach, mae Neuadd y Dref yn cael ei hadnewyddu'n sylweddol ac erbyn hyn mae gan y dref farchnad awyr agored yng nghanol y dref, ochr yn ochr â'r Neuadd hanesyddol. Mae gan Neuadd Farchnad dan do Pen-y-bont ar Ogwr hanes maith hefyd. Dymchwelwyd yr hen neuadd ac agorodd y farchnad newydd yn ei lleoliad presennol yn 1972. Mae'r farchnad draddodiadol hon yn gartref i nifer o fusnesau teuluol sydd wedi'u sefydlu ers amser maith a masnachwyr newydd.

Bwyd a Diod:

Danteithion melys i foddio'ch chwant

Awydd rhywbeth melys? Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyforiog o ddanteithion siwgrllyd wedi'u creu yn lleol. Os ydych chi'n hoff o siocled, Maple Confectionery yw eich nefoedd. Yn gwerthu danteithion ar gyfer pob achlysur, mae bocsys anrhegion moethus ar gael yma, anifeiliaid cwbl fwytadwy, nwyddau Cymreig a hyd yn oed pizzas siocled! Os ydych chi'n teimlo fel rhoi trît i chi'ch hun, ewch i Coffi Co. Gallwch ddewis o blith creadigaethau hyfryd fel y cappuccino cwcis a hufen, y latte curly wurly a'r siocled poeth blas oren.

Mae parlwr cacennau arobryn ICED ym Maesteg wedi cael enw da am ei amrywiaeth o gacennau, brownis a danteithion blasus eraill gan gynnwys 'ysgytlaethau gwallgof' sy'n addo rhoi ergyd foddhaol o siwgr. Mae ICED hefyd yn siop goffi a gallwch eistedd i mewn a chyfuno eich hoff gacen gyda choffi blasus.

Wedi'i leoli ar hyd hen bont Pen-y-bont ar Ogwr, mae Sheffs yn cynnig byd o patisserie a melysion moethus wedi'u gwneud â llaw yn amrywio o deisennau brau a brownis i gacennau moethus a hyd yn oed bocs te prynhawn.

Gam neu ddau o Sheffs mae The Little Bar On The Bridge, lle cewch ddetholiad enfawr o gwrw Cymreig gan gynnwys popeth o ffefrynnau poblogaidd diolch i Tiny Rebel o Gaerdydd i 'Gingerbread Crème Brulee Imperial Stout' sy'n swnio'n hynod flasus. Stopiwch am ddiod bach a byddwch yn cael eich difetha gan yr holl ddewis!

Cymerwch seibiant i fwynhau golygfeydd y môr dros baned a chacen

Prin yw'r arogleuon mor ddymunol â bara wedi'i bobi'n ffres a choffi ffres, felly cymerwch seibiant ar ôl eich sbri siopa a chael tamiad i'w fwyta yn rhai o lefydd bwyd gorau Porthcawl. Yn cael ei adnabod yn lleol fel ogof Aladdin y byd bwyd, mae Home & Colonial Fine Foods yn pobi 60% o'i gynnyrch ar y safle bob dydd, gan werthu popeth o basteiod cartref i gigoedd wedi'u rhostio'n araf. Mwynhewch un o'r cacennau cri enwog a choffi stêm o Gaffi Pafiliwn Mawr eiconig Porthcawl sydd i'w mwynhau orau gyda golygfeydd glan môr hyfryd.

Ymlaciwch gyda chinio o gynnyrch lleol

Nid yw Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn brin o amrywiaeth o fannau unigryw i dreulio'r noson yn mwynhau swper a diod cwbl haeddiannol. Mae pentref Trelales rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl wedi sefydlu enw da fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru. Efallai mai'r mwyaf adnabyddus yw'r Leicester Restaurant arobryn yn The Great House, sydd â dau Rhuban AA ac sydd wedi'i enwi ddwywaith yn Fwyty Gwledig y Flwyddyn.

Hefyd y Black Rabbit, a sefydlwyd yn 2018 lle mae'r cogydd Jonathan Lewis yn creu prydau blasus gan ddefnyddio cynnyrch ffres o Gymru. Mae'n llechu yn nhafarn glyd a thraddodiadol y Laleston Inn, tŷ carreg o'r 14eg ganrif, wedi'i droi'n dŷ cwrw gyda'i holl gymeriad wedi'i warchod.

Y newydd-ddyfodiad diweddaraf yn y gornel dawel hon o Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw Purple Sage a symudodd i dafarn draddodiadol o'r 18fed ganrif, y Mackworth Arms, ym mis Mawrth. Sefydlwyd y Purple Sage Kitchen ym mis Mai 2020 i gynnig bwyd bwyty o'r ansawdd gorau gartref yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae El Prado wedi hen ennill ei blwyf yn Nhrelales, ond fe'i hailagorwyd fel rhan o grŵp Martinez o fwytai a sefydlwyd gyntaf yng Nghaerdydd ar ddechrau'r 90au gan gynnig cysyniad brasserie traddodiadol sy'n arbenigo mewn pysgod lleol ffres. A dim ond mewn un pentref bach mae hynny.

Mae Diwrnod Busnesau Annibynnol y DU yn cefnogi ac yn hyrwyddo busnesau manwerthu annibynnol gan ganolbwyntio'n flynyddol ar Orffennaf 4ydd: 'Diwrnod Annibyniaeth'

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl