Y gweithgareddau iechyd a lles gorau ar gyfer 2021

Ionawr 4, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Rhwng y Coed

Mae Cymru ar lefel rhybudd pedwar ar hyn o bryd, sy'n golygu bod teithio i Gymru ac o amgylch y wlad at ddibenion hanfodol yn unig. Ewch i dudalen gynghori'r Coronafeirws i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd lles yn un o bethau mawr y flwyddyn, yn enwedig wrth i bobl geisio cyfuno teithio a mwynhad â gwelliant personol er mwyn aros yn feddyliol ac yn gorfforol heini ac iach ar ôl 2020. Yn ffodus does dim rhaid i chi deithio'n bell i chwilio am seibiant lles - dyma ein rhestr o ysbrydoliaeth yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyfle i gael digon o awyr iach Cymreig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Does dim ffordd well (na rhatach) o gadw'n iach na thrwy ddim ond cerdded, ac mae digon o le i hynny yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Er enghraifft, beth am roi cynnig ar daith gerdded lesol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Crwydrwch drwy'r llwybrau tywod rhwng y twyni neu ddilyn taith gylch traeth Sgêr am siwrnai hirach, gan gyrraedd yr arfordir a'r traeth cyn dilyn yr arwyddion yn ôl i mewn am y tir i'r Ganolfan Ymwelwyr. Gwyliwr adar brwd? Mae'r llyn, sy'n gartref i amrywiaeth eang o adar dŵr, yn un o'r ychydig leoedd yn y DU lle gellir gweld aderyn y bwn yn ystod y gaeaf.  

Nofio dŵr oer

Efallai nad dyma'ch syniad chi o weithgaredd codi hwyliau perffaith, ond profwyd bod nofio dŵr oer yn rhoi hwb i'ch system imiwnedd, yn llosgi calorïau, yn lleihau straen, yn gwella cylchrediad y gwaed ac yn codi eich hwyliau'n naturiol! Gyda hynny mewn golwg, beth am fynd am dro i un o'n traethau hardd ni a throchi'n sydyn yn y môr, i gael gwared ar unrhyw bryderon sydd gennych chi.

*COFIWCH* Mae'n bwysig iawn dilyn cyngor yr RNLI i osgoi anaf wrth nofio mewn dŵr oer. Mae canllawiau llawn i'w gweld yma: https://rnli.org/safety. Neu ymunwch â digwyddiad trefnus yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn pan fydd y dŵr yn gynhesach!

Lles drwy chwaraeon dŵr

Wrth gwrs, mae mwy i'w wneud yn y môr na dim ond nofio. Mae'n hysbys bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw un o'r lleoedd gorau yn y DU ar gyfer chwaraeon dŵr felly beth am estyn am eich bwrdd syrffio neu fwrdd padlo ar eich traed a mentro i donnau Cymru. Mae posib llogi offer a siwtiau gwlyb o Ysgol Syrffio Porthcawl yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay. Neu gan weithgareddau awyr agored Adventures Wales.

Canfod tawelwch mewnol yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Mae astudiaethau mewn ecotherapi yn dangos bod treulio amser ym myd natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn lleihau lefelau straen ac yn helpu i leddfu symptomau gorbryder ac iselder. Beth am ddianc i ardal wyllt hyfryd Gwarchodfa Natur Parc Slip - gwarchodfa 300 erw gan yr Ymddiriedolaeth Natur - mae amrywiaeth o fathau o gynefinoedd yma yn ogystal â llwybrau beicio heb draffig a mwy na 10km o lwybrau i fynd â chŵn am dro.

Ymarfer egnïol yn yr awyr agored

Os ydych chi'n mwynhau pethau'n gyflymach, mae gennym rai awgrymiadau sy'n siŵr o gael eich calon i bwmpio. Teimlwch y llosgiad drwy goncro twyni tywod ail uchaf Ewrop gyda rhediadau croes gwlad heriol drwy dwyni Merthyr Mawr. Fel arall, bachwch eich beic mynydd a chymryd llwybrau Darren Fawr - mae'r dringfeydd trwchus yn anodd, ond mae'r disgiau olwynion rhydd yn werth yr ymdrech!    

Cyfle i fwynhau dihangfa

Does dim yn codi'r ysbryd fel ychydig o adloniant da. Er nad ydym yn gwybod o hyd sut bydd 2021 i bawb, mae siawns y bydd y rhai sy'n hoff iawn o fyd natur yn gallu mynychu Gŵyl Ffilmiau Cefnfor 2021 pan ddaw i Bafiliwn Mawr Porthcawl fis Medi nesaf. Anghofiwch am eich pryderon a mwynhau detholiad wedi'i guradu'n ofalus o ffilmiau byrion sy'n cyfuno ymdrech ddynol epig a bywyd morol syfrdanol mewn dathliad sinematig ysblennydd o'n cefnforoedd ni.

Ioga a Qigong mewn amgylchedd naturiol hardd

Rydyn ni i gyd yn gobeithio y bydd Between The Trees, un o'n gwyliau newydd mwyaf cyffrous, yn gallu dychwelyd yn 2021. Os bydd yn gwneud hynny, efallai y byddwch yn gallu dychwelyd i'r ardal iechyd a lles 'pagoda' i fwynhau sesiynau ioga a qigong tywys a gafodd sylw yn 2019. Os nad ydych chi'n gyfarwydd ag ef, mae qigong yn system ganrifoedd oed o ystum corff cydlynol a symud, anadlu a myfyrdod a ddefnyddir at ddibenion iechyd, ysbrydolrwydd a hyfforddiant crefftau ymladd.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl