Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Nigel Jones

Mai 17, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Nigel Jones

Ar gyfer yr arwr nesaf yn ein cyfres o Arwyr Arfordirol, rydym yn siarad gyda Nigel Jones o Adventures Wales am ei gyfnod fel pencampwr sgïo tonnau a'r amser perffaith o'r flwyddyn i syrffio yn Sir Pen-y-bont.

Sut daeth Adventures Wales i fodolaeth?

Yn ystod streic y glowyr roeddwn i'n gwneud byrddau syrffio i fynd heibio - ond doedd o ddim mor hudolus ag y gallai swnio! Roedd yn fodolaeth o'r llaw i'r genau ac fe wnes i gael llond bol ar chwistrellu a llety tywod mewn ystafell lwch fach felly penderfynais fynd i lawr llwybr a fyddai'n gadael i mi barhau â'm hangerdd yn yr awyr agored.

Pa fath o weithgareddau all pobl eu trefnu gydag Adventures Wales?

Rydym yn cynnig pob math o weithgareddau dŵr yn y ganolfan, o arfordiroedd a chanonio i syrffio, caiacio syrffio a llety corff. Mae gennym hyd yn oed y byrddau padlo stand up enfawr hwyliog hyn hefyd sy'n ffitio tua 10 o bobl ar y brig - maen nhw'n chwerthin mawr.

Oes rhywbeth newydd ar y gorwel i Adventures Wales?

Rydym bob amser yn awyddus i ychwanegu rhywbeth newydd i'r busnes. Erbyn hyn mae gennym bethau fel saethyddiaeth, dringo, peli paent a thag laser ac mae ychydig mwy o syniadau ar y gweill - ond gan ei fod yn dal i fod yn y camau cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf felly bydd yn rhaid i mi gadw'r rheini'n gyfrinach am y tro.

Rydych chi'n gyn-sgip tonnau pencampwyr Cymru. A allech ddweud ychydig wrthym am y gamp a sut y gwnaethoch fynd i mewn iddi?

O ganlyniad i streic y glowyr ychydig iawn o swyddi oedd yng Nghymru pan orffennais y coleg. Fe wnes i syrffio llawer yn y pen draw a chyn bo hir dechreuais gystadlu mewn sgïo tonnau, a oedd, yn fy ngalluogi i, yn fy nghadw i'n canu ar lefel bersonol. Mae'n debyg i gaiac ond rydych chi'n eistedd arno yn hytrach nag ynddo. Enillais Bencampwriaethau Cenedlaethol Cymru am sgïo tonnau ychydig o weithiau. Doeddwn i byth yn mynd i fod yn chwaraewr rygbi mawr neu'n bêl-droediwr felly roedd yn wych dod o hyd i gamp ymylol y gallwn ei chymryd i lefel genedlaethol.

Ydych chi'n meddwl fod sgio tonnau a caiacio tonnau yn cynyddu yng Nghymru, neu hoffech chi weld mwy ohonyn nhw?

Syrffio yw'r mwyaf poblogaidd o bell ffordd o'r rheini yng Nghymru ond mae caiacio syrffio hefyd wedi dod yn eithaf poblogaidd yng Nghymru. Mae'n ddewis amgen gwych i syrffio i'r rhai sydd eisiau mynd ar y dŵr heb orfod dysgu codi ar fwrdd.

Beth ydych chi'n ei fwynhau am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Fy hoff beth am ble rydyn ni'n byw yw hygyrchedd y cyfan.  Mae cymaint o draethau syrffio yn y DU sydd ymhell o'r dref agosaf, ond lle bynnag yr ydych yn byw ym Mhorthcawl gallwch fynd i mewn i'r dref a'r traeth. Mae'n ddelfrydol!

Sut wyt ti'n treulio dy amser hamdden?

Cyn gynted ag y byddaf yn gorffen y gwaith, byddaf yn mynd allan ar y syrffio gyda fy mab, sy'n 12 oed. Mae newydd ddechrau cystadlu ac mae'n wych gallu treulio rhywfaint o amser o safon gyda'i gilydd ar y tonnau. Mae'n dod o hyd i'r cipluniau hynny o amser pan fydd yr holl elfennau ar waith. Rydyn ni mor lwcus pan allwn ni fachu ychydig oriau ar y dŵr - nid yw'n ymarferol iawn i'r rhai sy'n byw ymhellach i ffwrdd. Mae cael y traeth ar garreg eich drws yn ei wneud mor hygyrch.

Petaech chi'n gallu dweud rhywbeth i ysbrydoli pobl yn ne Cymru sydd eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon dŵr, beth fyddech chi'n ei ddweud?

Fy nghyngor i unrhyw un sy'n gobeithio mynd ar y dŵr fyddai dyfalbarhau a peidio â mynd yn rhy galonnog pan nad ydych yn cyflawni'r hyn yr oeddech yn meddwl y dylech ei wneud. Yn fy meddwl i, mae chwaraeon dŵr yn ymwneud â chael hwyl a chael rhywfaint o heulwen ac ymarfer corff yn y broses. Peidiwch â phoeni am yr hyn y gallai pobl eraill ei feddwl a rhoi cynnig arni. Ewch i draeth achub bywyd bob amser a gofynnwch i'r achubwyr bywyd am gyngor cyn mynd ar y dŵr.

Yn olaf, os yw pobl eisiau ymuno ag Adventures Wales pryd fyddai'r adeg gorau o ran y tymhorau. Fydden nhw'n gallu mynd ar y dŵr nawr?

Bydd y tymor yn llawn siglen rhwng nawr a mis Hydref. Mae'r dŵr eisoes yn cynhesu felly mae'n amser perffaith i gymryd rhan.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl