Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Claire Godfrey

Mawrth 13, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Claire Godfrey

Am y trydydd yn ein cyfres o Arwyr Arfordirol Sir Pen-y-bont ar Ogwr rydym yn siarad â Claire Godfrey o SeaQuest am y cyfoeth annisgwyl o fywyd gwyllt sydd i'w gael ar hyd arfordir Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Beth yw rôl SeaQuest?

Yn SeaQuest Coastal Science and Discovery, addysgwyr morol ydyn ni yn bennaf - Darganfyddiadau Gwyddonol i bawb! Ein nod yw addysgu pobl leol am gynefinoedd morol ac ennyn eu diddordeb yn y morlin lleol. Rydyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn gwybod llawer am gynefinoedd morol efallai, a'u hannog nhw i ymwneud â'r morlin lleol. Rydyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn meddwl mai gwyddoniaeth yw'r pwnc iddyn nhw efallai, a helpu i'w wneud yn fwy diddorol o lawer iddyn nhw. Rydyn ni'n credu, os gallwn ni wneud i bobl garu a gwerthfawrogi'r morlin lleol, byddan nhw'n awyddus i'n helpu ni i'w ddiogelu.

Dros y tair blynedd diwethaf rydym wedi bod yn trefnu digwyddiadau ac yn cyflwyno allgymorth mewn ysgolion ar draws Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod misoedd yr haf rydym yn treulio llawer o amser i lawr ar y traeth, yn rhedeg diwrnodau traeth ar y theisiau fel 'ecoleg arfordirol', sy'n dysgu pobl am anifeiliaid arfordirol a chylchoedd bywyd, a 'thryswyredd arfordirol' sy'n cynnwys casglu sbwriel a mewnwelediad i sut mae sbwriel yn mynd ar y traeth.

Mae gan SeaQuest raglen ddigwyddiadau amrywiol sy'n hygyrch i bawb, edrychwch ar www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/ neu facebook.com/HarboursideQuarterPorthcawl/

Rydym yn cynllunio nofio bae arall ar gyfer Diwrnod Cefnfor y Byd ym mis Mehefin ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer 'Aquathon' newydd a fydd yn cyfuno nofio cefnfor gyda rhediad arfordirol. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau ochr yn ochr â'r Gymdeithas Cadwraeth Forol, yr RNLI ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu i gynnal ein digwyddiadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrdd â phobl o'r un enw a dysgu am ein cynefinoedd arfordirol e-bostiwch claire@porthcawl-harbourside.co.uk

Sut daethoch chi'n rhan o'r cwmni?

Symudais i Borthcawl o Swydd Amwythig, lle'r oeddwn yn athro. Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd gyda'r môr ac fe wnaeth Porthcawl fy nharo fel un oedd ag amrywiaeth mor enfawr o adnoddau naturiol. Roeddwn i'n meddwl yn wreiddiol am agor dyfrariwm ond gwelais lun o'r ganolfan forwrol arfaethedig mewn newyddion glan môr a chysylltais â'r tîm yn Harbwr Porthcawl. Ymunais â'r cyfarwyddwyr eraill yn wirfoddol tan 2013 pan ddaeth SeaQuest yn weithredol diolch i Gronfa Gymunedol yr Arfordir.

Beth yw cynlluniau SeaQuest ar gyfer y dyfodol?

Bydd datblygiad parhaus Ardal Harbwr Porthcawl yn gweld Canolfan Gwyddorau a Darganfod Arfordirol SeaQuest newydd yn agor tua 2020 gobeithio. Tan hynny rydym yn edrych i ddechrau cynnal digwyddiadau o ddau adeilad dros dro ar yr harbwr. Mae gennym hefyd gynlluniau ar gyfer bws SeaQuest a fydd yn ein helpu i fynd â phlant i'r arfordir ac oddi ar yr arfordir.

Pam mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gystal lle i deuluoedd?

Fel y soniais, mae gan Borthcawl adnoddau naturiol gwych - mae saith traeth hardd gyda twyni tywod Merthyr Mawr ar un pen a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig ar y llall. Ar ddiwrnod heulog fe welwch syrffwyr, nofwyr a disgyblion bach padlo i gyd yn gwneud y gorau o'r arfordir hardd.

Mae llawer iawn o fywyd gwyllt hefyd gan gynnwys llamhidyddion a dolffiniaid cyffredin (pwy yw'r sioeau go iawn) - yn y pen draw hoffem allu cynnig tripiau cwch allan i weld y rhain yn y gwyllt. Rydym hefyd yn gartref i bysgod jeli lleuad a casgen, pysgod startsh, crancod, pysgod gwastad a'r llyngyr mêl, rhywogaeth a warchodir.

Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol?

Pan symudais yma roeddwn i'n syrffio'n aml, ond erbyn hyn rydw i'n canolbwyntio ar redeg a nofio arfordirol oddi ar Sandy Bay. Rydw i hefyd yn mwynhau treulio amser yn archwilio'r traethau a phyllau creigiog gyda fy mhlant.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl