Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Claire Godfrey

Mawrth 13, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Claire Godfrey

Ar gyfer trydedd ran ein cyfres Arwyr yr Arfordir Sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni'n sgwrsio â Claire Godfrey o SeaQuest am y cyfoeth rhyfeddol o fywyd gwyllt sydd i'w weld ar hyd morlin Pen-y-bont ar Ogwr.

Beth yw rôl SeaQuest?

Yn SeaQuest Coastal Science and Discovery, addysgwyr morol ydyn ni yn bennaf - Darganfyddiadau Gwyddonol i bawb! Ein nod yw addysgu pobl leol am gynefinoedd morol ac ennyn eu diddordeb yn y morlin lleol. Rydyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn gwybod llawer am gynefinoedd morol efallai, a'u hannog nhw i ymwneud â'r morlin lleol. Rydyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn meddwl mai gwyddoniaeth yw'r pwnc iddyn nhw efallai, a helpu i'w wneud yn fwy diddorol o lawer iddyn nhw. Rydyn ni'n credu, os gallwn ni wneud i bobl garu a gwerthfawrogi'r morlin lleol, byddan nhw'n awyddus i'n helpu ni i'w ddiogelu.

Dros y tair blynedd ddiwethaf rydyn ni wedi bod yn trefnu digwyddiadau ac yn darparu gwaith allgymorth mewn ysgolion ar draws Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod misoedd yr haf rydyn ni'n treulio llawer o amser ar y traeth, yn cynnal diwrnodau ar y traeth gyda gwahanol themâu, fel 'ecoleg arfordirol', sy'n dysgu pobl am anifeiliaid arfordirol a'u cylch bywyd, ac 'arwyr arfordirol', sy'n cynnwys casglu sbwriel a chael cipolwg ar sut mae sbwriel yn cyrraedd y traeth.

Mae gan SeaQuest raglen ddigwyddiadau amrywiol sy'n addas i bawb, tarwch olwg ar www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/ neu Facebook.com/HarboursideQuarterPorthcawl/

Rydyn ni'n cynllunio digwyddiad nofio bae arall ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Moroedd fis Mehefin, ac mae gennym gynlluniau ar gyfer 'Aquathon' newydd a fydd yn cyfuno nofio yn y môr â rhedeg ar yr arfordir. Rydyn ni hefyd yn cynnal digwyddiadau ar y cyd â Chymdeithas Cadwraeth y Môr, yr RNLI ac Amgueddfa Cymru.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu ni i gynnal ein digwyddiadau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrdd â phobl o'r un bryd ac mewn dysgu mwy am ein cynefinoedd arfordirol, anfonwch e-bost i Claire@porthcawl-harbourside.co.uk

Sut daethoch chi'n rhan o'r cwmni?

Symudais i Borthcawl o Swydd Amwythig, lle roeddwn i'n athro. Mae'r môr wedi bod yn agos at fy nghalon erioed, ac roedd Porthcawl yn edrych i mi fel rhywle ag amrywiaeth enfawr o adnoddau naturiol. I ddechrau fe wnes i ystyried agor acwariwm, ond gwelais lun o'r ganolfan forol arfaethedig yn y newyddion glan môr, a chysylltu â'r tîm yn Harbwr Porthcawl. Ymunais â'r cyfarwyddwyr eraill ar sail wirfoddol tan 2013, sef y flwyddyn daeth SeaQuest yn weithredol diolch i Gronfa Cymunedau'r Arfordir.

Beth yw cynlluniau SeaQuest ar gyfer y dyfodol?

Bydd y gwaith parhaus o ddatblygu Ardal Harbwr Porthcawl yn golygu, gyda gobaith, y bydd Canolfan SeaQuest Coastal Science and Discovery newydd yn agor tua 2020. Tan hynny, ein bwriad yw cynnal digwyddiadau mewn dau adeilad dros dro yn yr harbwr. Mae gennym ni gynlluniau ar gyfer bws SeaQuest hefyd, a fydd yn ein helpu i gludo plant yn ôl ac ymlaen o'r arfordir.

Pam mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gystal lle i deuluoedd?

Fel dywedais i, mae gan Borthcawl adnoddau naturiol ardderchog - mae saith traeth hardd yma, gyda thwyni tywod Merthyr Mawr yn un pen a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn y pen arall. Ar ddiwrnod braf fe welwch chi bobl yn syrffio, yn nofio ac ar eu byrddau padlo, i gyd yn manteisio ar y morlin hardd.

Mae llond gwlad o fywyd gwyllt yma hefyd, gan gynnwys llamhidyddion a dolffiniaid cyffredin (sydd wrth eu bodd yn dangos eu hunain) - ein nod yn y pen draw yw cynnig teithiau cwch i'w gweld nhw yn eu cynefin. Gallwch chi hefyd weld slefrod cylchog a chasgen, sêr môr, crancod, lledod, a llyngyr diliau, sy'n rhywogaeth a warchodir.

Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol?

Pan symudais yma roeddwn i'n syrffio'n aml, ond erbyn hyn rydw i'n canolbwyntio ar redeg a nofio arfordirol oddi ar Sandy Bay. Rydw i hefyd yn mwynhau treulio amser yn archwilio'r traethau a phyllau creigiog gyda fy mhlant.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl