Cyfarth o fariau i draethau: Mannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cŵn yr haf yma

Gorffennaf 7, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Snoopi ym Mae Rest Bay
Gyda'r newyddion y bydd y Dogs Trust yn ymestyn ei Llwybr Cŵn gyda Snoopy ac yn mynd am dro i Borthcawl yn 2022, does fawr o amheuaeth bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer anturiaethau arfordirol gyda'ch ffrindiau pedair coes.  

Yn ddigwyddiad yng Nghaerdydd yn wreiddiol gyda 50 a mwy o gerfluniau, bydd Llwybr Cŵn gyda Snoopy yn cael ei ymestyn i gynnwys lleoliadau allweddol ym Mhorthcawl fel yr harbwr, y Pafiliwn Mawr a Chanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay.

Ac er y bydd rhaid i chi aros tan y flwyddyn nesaf efallai i fynd i sniffian o amgylch y cerfluniau Snoopy enfawr newydd yma, mae digon o dafarndai, caffis a thraethau gwych cyfeillgar i gŵn ar gael i'w mwynhau o hyd ar draws Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn y cyfamser...

Mynd am dro mewn mannau eraill:

i. Bae Pinc

Yn ddiweddar, rhestrodd Croeso Cymru Fae Pinc wrth dynnu sylw at y mannau gorau sy'n gyfeillgar i gŵn yn y wlad. Mae Bae Pinc yn opsiwn gwych ar gyfer mynd â'ch ci am dro ar y traeth ac mae'n agos iawn at Rest Bay. Wedi'i enwi ar ôl arlliwiau anarferol o binc y cerrig a'r gro mân ar y traeth, mae Bae Pinc hefyd yn cynnwys llongddrylliad stemar 7,000 tunnell, sy'n heneb i griw Bad Achub y Mwmbwls ac SS Samtampa. Nid oes unrhyw gyfleusterau ar gael felly gwnewch yn siŵr bod gennych stoc dda â danteithion.

ii. Parc Gwledig Bryngarw

Gyda mwy na 100 erw o goetiroedd a gwlybdiroedd, dolydd a gerddi i'w harchwilio, mae Parc Gwledig Bryngarw yn lle gwych i gŵn. Mae nifer o deithiau cerdded penodol i'w mwynhau gan gynnwys 'Crwydr ar Lan yr Afon' drwy ochr ddwyreiniol y parc tuag at Afon Garw a 'Chrwydro Dôl' hardd sy'n eich tywys chi drwy ddolydd agored hyfryd.

Tafarndai perffaith i'r pawennau …

i. Tafarn y Farmers yn Notais

Fel llawer o'n cyrchfannau, mae Tafarn y Farmers yn Notais yn croesawu ffrindiau blewog i ymlacio yn ardal y bar yn y dafarn nodedig yma. Mwynhewch ddiwrnod allan yng nghefn gwlad yr ardal ac wedyn gwobrwyo eich hun gyda bwyd cartref a chwrw crefft tra bod eich ffrind pedair coes yn mwynhau seibiant haeddiannol.

ii. Y Jolly Sailor yn Newton

Dadflino ym bar The Jolly Sailor, eiliadau i ffwrdd o dwyni tywod mawr Merthyr Mawr. Rhowch y rhediad i'ch cŵn ymhlith y twyni rholio cyn dod â'ch anturiaethau i ben yn y Jolly Sailor, lle byddant yn hapus i ddarparu lluniaeth hydradu i chi a'ch cydymaith.

iii. Y Globe Inn, Porthcawl

Dim ond taith gerdded fer o dri o draethau bendigedig Porthcawl;  Traeth Newton, Bae Trecco a Sandy Bay, gallwch oedi am pitstop yn The Globe Inn. Gyda'r tu mewn i'r hen ysgol, byddwch chi a'ch pooch yn teimlo'n berffaith gartrefol yn y sefydliad clasurol hwn.

Caffis cyfeillgar i gŵn …

Potting Shed, Newton

I fodloni eich chwant am fwyd, rhowch gynnig ar y prydau ysgafn yn y caffi cyfeillgar i gŵn yma sy'n llechu yn Newton, Porthcawl. Mae'r Potting Shed yn cynnig amrywiaeth o brydau deli y gallwch eu mwynhau tra bo'ch ffrind gorau yn ymlacio wrth eich ymyl.  

Coffi a Co, Harbwr Porthcawl

Wedi'i leoli yn Adeilad eiconig Jennings, wedi'i frechu rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi & Co i ymroi i goffi, eu Coffi-Cocktails eiconig a bwyd ffres. Mwynhewch haul yr haf a golygfeydd glan môr gyda ffrind gorau dyn y tu allan ar gadair deciau teras.

Bar Caffi Rest Bay

Ar ôl agor ei ddrysau yn 2019, mae Bar Caffi Rest Bay yn cynnig amrywiaeth o frecwastau, brechdanau, prydau bwyd a byrbrydau i naill ai eu bwyta i mewn neu fynd â nhw gyda chi, heb sôn am Puppicino arbennig ar gyfer eich ffrind ffyddlon! Mae'r byrddau y tu allan yn addas i gŵn ac yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws traeth Rest Bay.

The Hyde Out, Cynffig

Mewn lleoliad delfrydol yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, bocs ceffylau wedi'i addasu yw The Hyde Out ac mae ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10am - 4:30pm. Mae'n gweini bwydlen o goffi a chacennau lleol, yn ogystal â 'Danteithion Deli Gourmet A Dog's Life' sydd 100% yn naturiol. Gyda harddwch naturiol y warchodfa natur ar garreg eich drws, naill ai stociwch ar luniaeth cyn cerdded neu fynd â chi'ch hun a'ch ffrind ffyddlon am drît ar ddiwedd eich antur.

Llefydd aros dros nos sy'n croesawu cŵn...

Gwesty Gorau'r Western Heronston

Ydi eich ci chi wedi blino'n lân ar ôl yr holl antur? Peidiwch â phoeni, mae Gwesty Best Western Heronston yn opsiwn delfrydol ar gyfer llety sy'n croesawu anifeiliaid anwes - mae mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio rhannau arfordirol a mewndirol o'r sir, ac mae croeso i hyd at ddau gi aros am £10 y ci, y noson

Coed Y Mwstwr Te prynhawn sy'n croesawu anifeiliaid anwes (ac ymarfer corff)

Ac ar gyfer yr egwyl sy'n ystyriol o gŵn yn y pen draw mae Gwesty Coed y Mwstwr sydd, ar ben ystafelloedd sy'n ystyriol o gŵn ar gyfer aros dros nos, bellach yn cynnig te prynhawn doggy. Pamiwch eich anifail anwes gyda phrynhawn o oddefgarwch gyda'r fwydlen hon sy'n cynnwys hyfrydwch doggy cartref gan gynnwys cig moch a bisgedi esgyrn menyn cnau daear a brownis eog a thatws melys.

Ac os ydyn nhw wedi gor-ddweud, mae'r gwesty bellach hefyd yn gartref i gwrs ystwythder posau lle byddan nhw'n gallu gweithio oddi ar y calorïau ychwanegol hynny.

Traethau sy'n croesawu cŵn drwy gydol y flwyddyn...

Traeth Bae Newton

Bydd perchnogion cŵn wrth eu bodd yn gallu ymweld â Bae Newton drwy gydol misoedd yr haf. Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl sy'n dod i ben yn Nhrwyn Newton. Wedi'i lleoli wrth ymyl twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn gyrchfan wych i ymlacio a gwerthfawrogi gwynt y môr.

Traeth Sgêr

Tywod Cynffig (a elwir yn lleol yn Draeth Sgêr) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig y mae posib ei gyrraedd. Yn draeth o dywod ac yn wastad yn gyffredinol, fe'i defnyddir yn bennaf gan bobl leol, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelach ym Mhorthcawl a chaniateir cŵn yma drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Pinc

Dim ond 15 munud ar droed o Rest Bay, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd ymhlith pobl leol a syrffwyr; mae ganddo glawdd serth o gerrig mân i lawr i'r tywod euraid. Mae arlliw marmor pinc unigryw i'w weld ar y creigiau ar dop y traeth - sef tarddiad yr enw Bae Pinc.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl