Sut i dreulio'r daith wersylla eithaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr/Eira Edwards, Our Welsh

Mai 9, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill i fis Hydref mae ein safle Gwersylla a Charafanau Cymraeg yn hafan i feicwyr, cerddwyr ac anturiaethwyr awyr agored. Wedi'i leoli ar fferm ddefaid sy'n gweithio, gyda'r arfordir yn daith fer i ffwrdd, mae cae yma yn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer archwilio uchafbwyntiau awyr agored sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl ennill 9.5 am eu Hadolygiad Pitch Up y tymor diwethaf, dyma gipolwg ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth wersylla ym Mhen-y-bont ar Ogwr.   

Soniwch wrthym ychydig am Our Welsh a sut y dechreuodd.

Gwnaethom ddechrau yn 2013 pan roedd Pen-y-bont ar Ogwr am greu mwy o barciau carafannau teithiol. Cyn hynny, roeddem yn rhedeg lleoliad ger y llyn am ddeng mlynedd. Ond fe ddatblygodd yn lleoliad i briodasau yn fwy nag unrhyw beth arall, felly gwnaethom benderfynu ei logi. Rydym wedi bod yn rhedeg y busnes hwn ers pum mlynedd bellach, ac yn teimlo'n eithaf sefydlog!

Ble ydych chi wedi eich lleoli?

Rydym mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio'r ardal - rydyn ni tua 18 milltir o Borthcawl, sef taith tua 20 munud yn y car, ac mae Aberogwr tua 15 munud i ffwrdd. Rydym hefyd dim ond 250 metr oddi ar y Llwybr Celtaidd, felly mae cryn dipyn o feicwyr sy'n gwneud taith Cas-gwent i Dyddewi adeg yr haf yn aros gyda ni - ac oherwydd ein bod ni ar bwys Parc Coedwig Afan, rydyn ni'n denu beicwyr mynydd hefyd. 

Beth yw eich hoff beth chi am Ben-y-bont ar Ogwr?

Cefn gwlad yw fy ffefryn, mae'n lle mor eithafol.  Mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr yn tueddu i fynd i ffwrdd ac ymlacio, gan fynd i'r holl deithiau cerdded yn yr ardal. Rydym hefyd yn anfon llawer i Barc Gwledig Bryngarw, Gwarchodfa Natur Parc Slip, y gallwch ei defnyddio drwy feicio a Cynffig i'w archwilio. Mae pawb wedi'u cyfareddu gan y ffaith bod tswnami wedi claddu Cynffig unwaith!

A yw'n bosibl i ymwelwyr gymryd rhan ar y fferm?

Dydyn ni ddim yn ei annog ond gallwch weld yr holl ddefaid ac ŵyn yn rhedeg o gwmpas! Mae'r fferm ddefaid yn ein cadw'n brysur iawn ond mae fy mab newydd ddod adref i'n helpu gyda'r hyn sy'n wych.

A allwch chi awgrymu unrhyw deithiau cerdded da gerllaw?

Mae gennym daith gerdded Ogwr Ridgeway, neu gallwch gerdded i fyny i'r pentref lle gallwch weld carreg y pererinion yn Eglwys Glynogwr. Mae Nantymoel tuag atBwlch yn wych ar gyfer y golygfeydd a hufen iâ ar ei ben. Gallwch hefyd yrru i fyny i'r Llangeinor Arms. Mae'n fwyty bach hyfryd ac rydych chi'n cael y golygfeydd harddaf mewn machlud haul.

Pa gyfleusterau sydd ar gael i bobl sy'n gwersylla?

Mae gennym bopeth y gallai fod ei angen arnoch ar y safle gan gynnwys bloc cawod, ystafell ymolchi a thoiledau ar y safle gyda'r holl bethau bach y gallai fod eu hangen arnoch. Mae gennym hyd yn oed ystafell gemau os yw'r tywydd yn heulwen hylifol.

Oes unrhyw beth ar y gweill yn y dyfodol ar gyfer Our Welsh - glampio efallai?

Yr ydym yn tician fel yr ydym ar hyn o bryd ac yn hapus iawn â hynny. Yr hyn sy'n wych am Ein Cymraeg yw bod pobl yn dod â'u llety ac yn mynd ag ef adref - rydym yn ei hoffi felly!

Ydych chi am osod pabell neu garafán yn Our Welsh?

  • DDau oedolyn a thrydan £22 fesul noson, yn ystod y tymor brig
  • Heb drydan £17
  • Safle gwersylla i deulu £27 gyda thrydan - dewch â chebl cysylltu
  • Teulu heb drydan £22

www.ourwelsh.co.uk 

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl