Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Chwefror 26, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Fforio ar hyd yr arfordir

Yn cwmpasu'r arfordir a'r cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol i archwiliwyr. O chwilio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y goedwig, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Wild Spirit Wales i ddysgu am ochr wyllt wych Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni...

Allwch chi ddweud ychydig am Wild Spirit Bushcraft, a sut dechreuodd pethau?

Rwy'n gwneud sgiliau bushcraft, porthiant a choetiroedd ym Merthyr Mawr. Rydym wedi ein lleoli ychydig uwchben y twyni tywod a tua ugain munud o'r arfordir. Cymerais y busnes drosodd tua 8 mlynedd yn ôl gan fy nghyfaill sydd bellach ym mynyddoedd Sweden yn gwneud peth tebyg. Mae'n ddigon posibl bod ganddo Sweden ond rwy'n meddwl fy mod wedi cael gwell pen y fargen!

Pam mae Pen-y-bont ar Ogwr yn lle mor dda i chwilota am fwyd?

Y cyfuniad o arfordir a choetir sy'n ei wneud yn wych. Ionawr a Chwefror yw'r adegau anoddaf i'w porthi yn y goedwig ond byddwch bob amser yn dod o hyd i rywbeth ar yr arfordir. Gallwch hefyd ddod o hyd i rywbeth bron drwy gydol y flwyddyn. Yn yr haf mae popeth yn wyrdd ac mae blasau newydd ffres, ond ar hyn o bryd mae gennym gyllidebau ar gyfer garlleg gwyllt a madarch cwpan elf sgarlet bach. Mae'r cyfuniad o'r ddau hynny gyda'i gilydd yn anhygoel!

Pa gyrsiau all ymwelwyr roi cynnig arnynt pan fyddant yn ymweld â chi?

Yn ogystal â'n porthiant arfordirol a choetiroedd rydym yn cynnig cwrs mewno i'r bwhcraft lle byddwch yn dysgu am oleuadau tân, adeiladu cysgod a puro dŵr - yr holl hanfodion sydd eu hangen arnoch i fwynhau eich hun yn yr awyr agored! Ar ein cyrsiau dau ddiwrnod byddwch yn adeiladu eich cysgod ac yn cysgu ynddo hefyd a bydd cyrsiau 3 neu bedwar diwrnod yn cynnwys coginio pyllau a pharatoi gemau.

Felly, pa fwyd allwch chi ddod o hyd iddo yn yr ardal?

Mae'n dibynnu ar y lleoliad. Ym Merthyr Mawr, byddwn yn adnabod llawer o'r rhywogaethau planhigion. Mae llawer mwy o wyrddni a thwf planhigion ym Merthyr Mawr ond ym Mae Rest mae'n fwy o byllau creigiau. Fe welwch bob math ar hyd ein harfordir o wymon i bysgod cregyn a chorgimychiaid. Rydym bob amser yn dod o hyd i rywbeth i goginio iddo wedyn.

Yn ystod ein porthiant coetir byddwn yn casglu ein cynhwysion yn y bore ac yn coginio'r cyfan i gael cinio a phwdin. Gallai fod yn gawl neu'n risotto a byddwn yn ychwanegu pethau fel blodyn a reis. Rwy'n hoffi meddwl am chwilio fel ychwanegiad i'ch pryd bob dydd yn hytrach na 'beth rydych chi'n byw arno heddiw'. Dydw i ddim yn eiriolwr dros newyn a goroesiad caled. Byddai'n well gen i ei gyflwyno ychydig bach a gadael i bobl gael rhywfaint o hwyl gydag ef!

A oes modd canfod rhywbeth peryglus wrth chwilota yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae cryn dipyn o bethau gwenwynig ond o dan ddwsin o blanhigion cas iawn. Mae Hemlock, er enghraifft, yn dod o'r teulu moron, ond os byddwch yn bwyta gwreiddiau cwnclo byddwch yn marw. Yn ffodus, nid oes gennym unrhyw anifeiliaid a fydd yn ein lladd. Nid nadroedd, sgorpionau, bleiddiaid na theigr ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw'r bonws!

Beth ydych chi'n ei awgrymu i bobl sydd eisiau mynd allan i'r awyr agored yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Rwy'n eiriolwr mawr dros bobl yn rhoi cynnig arni, ond os ydych chi'n mynd i wneud pethau fel chwilio mae'n bwysig dysgu sut i porthi'n ddiogel a chynaliadwyedd yn gyntaf. Un o'r problemau mwyaf sydd gennym yw pobl yn gadael llanastr pan fyddant yn gwersylla, felly byddwn yn awgrymu cael rhywfaint o wybodaeth a chaniatâd cyn i chi ddechrau. Does dim ots gan y rhan fwyaf o bobl os ydych chi wedi gofyn!

I gloi, pam byddech chi'n argymell Pen-y-bont ar Ogwr fel lle i ddianc iddo?

Y cyfuniad hwnnw o fod ar yr arfordir ac yn y cymoedd. Rydym hefyd mor hygyrch ar goridor yr M4 i bawb o Brighton, Llundain a Kent i Fryste a Chasnewydd. Ond nid oes digon o bobl yn gwybod am Ben-y-bont ar Ogwr. Mae pobl yn nesáu at Ddinbych-y-pysgod neu'n mynd ar doriad dinas. Mae angen i ni arafu pobl a gwneud iddynt sylweddoli Nid Bannau Brycheiniog yw'r unig le yng nghefn gwlad.

Mae modd canfod Wild Spirit Wales ar Twitter, Instagram a Facebook.Mae modd chwilota ar yr arfordir ym mis Mehefin, Medi a Thachwedd.

www.bushcraftcourses.co.uk

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl