Y Lle i Aros

Ebrill 15, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Stiwdio Sunshine
Buom yn siarad ag Alice Anthony am ddadorchuddio 39 John Street, chwaer eiddo newydd i 19 Mary Street, gan gynnwys yr hyn sy'n gwneud yr eiddo newydd mor arbennig a'r heriau sy'n gysylltiedig â gweithio ar ail eiddo yn ystod y pandemig.

Hi Alice, allwch chi ddechrau drwy ddweud wrthym am 19 Mary Street?

Agorais 19 Mary Street yn 2016. Yma rydym yn cynnig arosiadau â gwasanaeth dim ond munud ar droed o lan môr Porthcawl a stryd fawr y dref. Rydym yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd o'n hystafell sengl yn y gyllideb i'n hystafell Stiwdio Deluxe. Dyma'r hen lolfa coctel sy'n dal i fod â'r bar yn gyfan fel y gallwch wneud diodydd i chi'ch hun yn eich bar preifat.

A yw'n iawn bod 19 Mary Street wedi dechrau bywyd fel bar tapas?

Do, 19 Dechreuodd Mary Street fywyd fel tapas a bar coctel gyda mwy o bwyslais ar y bwyty a'r coctels na'r llety uchod. Pan brynais 19 Mary Street yn 2015 dyma hen westy Bar 19 & Sandville. Roedd angen llawer o 'TLC' arno felly ar ôl 6 mis o waith adnewyddu agorais far coctel cyntaf Porthcawl!

Er bod agweddau roeddwn i'n eu caru, fel gwasanaethu rhai o'r cwsmeriaid rheolaidd gwych oedd gennym, roedd yn flinedig! Ar ôl dwy flynedd o waith caled iawn ac wrth ymyl dim bywyd cymdeithasol, penderfynais drosi'r bar coctel i lawr y grisiau yn ystafell arall a chafodd Stiwdio Deluxe King ei geni.

Mae'n swnio fel eich bod chi'n dipyn o entrepreneur! Beth oeddech chi'n ei wneud cyn bwrw ymlaen â hyn?

Astudiais Gwyddor Biofeddygol ym Mhrifysgol Caerdydd cyn cymryd blwyddyn allan i deithio. Yn Fiji, fe wnes i ddosbarth gwneud gemwaith a gwnaethom gylchoedd cregyn coconyt ar y traeth. Rwy'n dal i wneud gemwaith, gan gyrchu gemstone arian a lled werthfawr o bob rhan o'r byd, fel 'Wanderlust Jewellery'.

Wrth dyfu i fyny fy neiniau a theidiau yr oeddwn yn agos iawn at ddechrau nifer o fusnesau ac roedd gan fy mam ei busnes ei hun hefyd, felly rwy'n meddwl yng nghefn fy meddwl, roeddwn bob amser eisiau gwneud yr un peth!

A beth am eich llety newydd, 39 John Street?

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach roeddwn am greu mwy o lety i westeion ond ychydig yn wahanol i'n hystafelloedd ensuite yn 19 Mary Street. Mae'r stiwdios newydd yn 39 John Street yn llety moethus mwy eang sy'n canolbwyntio ar westeion a allai fod eisiau arhosiad ychydig yn hirach. Mae ganddynt geginau ac ail ystafell wely, sy'n cysgu hyd at 4 o westeion.

Beth allwch chi ei ddweud wrthym am yr ystafelloedd?

39 Mae gan John Street tu mewn eclectig modern wedi'i addurno â goleuadau agored diwydiannol a goleuadau neon ym mhob ystafell. Fe wnes i leoli'r ystafelloedd yn llac o amgylch y goleuadau neon roeddwn i wedi'u cynllunio ar ganeuon gan fandiau Prydeinig clasurol dwi'n eu caru.

Stiwdio Sunshine: Awgrym o The Beatles gyda'n printiau neon a Beatles 'Here Comes The Sun'.
Stiwdio Scaramouche: Cyffyrddiad o'r Frenhines gyda'n harfer bohemian Rhapsody neon & Freddie Mercury yn tynnu llun.
Stiwdio Sweet Dreams: Smidge o The Eurythmics gyda'n neon 'Sweet Dreams Are Made Of This'.

Gan ein bod yn iawn yng nghanol Stryd John rydym yn y lleoliad perffaith ar gyfer gwesteion sy'n teithio i Borthcawl. Tafliad carreg o'r traeth a'r harbwr ac i'r dde yng nghanol y stryd fawr sydd â siopau annibynnol gwych.

Sut mae gwirio gwaith yn 39 John Street?

Yn union fel ein lleoliad cyntaf, mae gennym wasanaeth gwirio cyflym a chyfleus drwy gofnod cod allweddol a'n blwch allweddol diogel i gael allweddi. Rydym bob amser wedi defnyddio'r dull hwn i westeion gyrraedd ond mae hyn yn fwy diogel yn ystod yr adegau hyn gan fod y broses gyfan yn rhad ac am ddim. Mae gennym wasanaeth concierge ffôn ac rwyf bob amser ar gael i helpu gydag unrhyw beth.

Mae'n wych eich bod wedi gallu agor ail eiddo yn ystod cyfnod mor anodd i dwristiaeth!

O ran busnes mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn rhyfedd a dweud y lleiaf! Dechreuon ni'r gwaith adnewyddu ychydig fisoedd cyn i Covid-19 ddod yn enw cartref. Roedd yn ailgynllunio cynllun yr eiddo'n llwyr gan ei fod gynt yn swyddfa. Rwyf wrth fy modd gyda dylunio mewnol ac roeddwn am greu lle hwyliog i westeion felly rwyf wedi mwynhau addurno'r stiwdios yn fawr.

Rwy'n gwybod na all busnesau lletygarwch wneud iawn am y colledion dinistriol a welwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ond rwy'n credu y byddwn yn cael haf gwych wrth i gyfyngiadau gael eu llacio. Mae pawb wedi cael blwyddyn anodd iawn mewn gwahanol ffyrdd ac mae pobl yn haeddu seibiant. Gadewch i ni obeithio y byddan nhw'n dewis Porthcawl fel eu harhosiad eleni!

A oes gennych unrhyw hoff fwytai neu fariau/tafarndai na allwch aros i ymweld â nhw cyn gynted ag y byddant yn ôl ar waith?

Ydw, alla i ddim aros i ymweld â Chornel Cosy ym Mhorthcawl, mae ganddi awyrgylch gwych bob amser gyda bwyd blasus a choctels bendigedig - mae'n hen bryd i mi gael noson allan i ferched yn dal i fyny â ffrindiau ar ôl y cyfyngiadau symud. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at ginio ym Bar yr Harbwr yn gwylio'r tonnau wrth y pier gyda gwydraid o win (neu ddau!)

Yn olaf, ble gall pobl gael mwy o wybodaeth am eich eiddo?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan neu gallwch edrych ar ein Instagram

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl