Arwyr yr arfordir y tu ôl i Nofiad Dydd Nadolig Porthcawl nofio: cyfweliad gyda Lucy Jones

Rhagfyr 20, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Nofio'r Nadolig

Yn ei 54ain flwyddyn, disgwylir i Nofio Bore Nadolig Porthcawl ddenu mwy o gyfranogwyr nag erioed. Ar ôl codi dros £100,000 i elusen dros y blynyddoedd, gyda miloedd yn cyrraedd y digwyddiad bob blwyddyn, roedd y dip Nadoligaidd yn golygu bod llawer i fyw ynddo. Buom yn siarad â Lucy Jones, ysgrifennydd Pwyllgor Nofio Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr, i gael gwybod beth sydd ei angen i gynnal Nofio Dydd Nadolig mwyaf y DU.

Sut dechreuodd y digwyddiad hwn?

Dechreuodd y cyfan gydag Arlon Owen yn 1965, a oedd yn berchen ar gaffi bach Porthcawl ac yn cyfnewid yn y môr bob dydd. Bob blwyddyn byddai'n rhoi melysion i'r rhai a ddaeth i'r amlwg ac ymunodd pobl yn raddol. Mae merch ac ŵyr Arlon yn dal i fod ar y pwyllgor heddiw felly mae'n ddigwyddiad teuluol go iawn. Wrth i fwy a mwy o bobl ddechrau dod draw i nofio, ei gefnogi a chodi arian i elusen, aeth gair o geg o gwmpas. Aeth yn fwy ac yn fwy.

Vic Davies ac Arlon Owens yn y dŵr. Llun o'r archifau nofio Nadolig.

Pa bryd wnaethoch chi ymwneud â'r digwyddiad?

Fy nghof cynharaf o'r digwyddiad oedd pan oeddwn yn 8 oed. Bob bore Nadolig byddem yn agor ein anrhegion Nadolig ac yn gwneud gorymdaith o amgylch y dref. Byddem yn mynd o gwmpas yn canu carolau, yn casglu arian i elusen ac yna byddai rhai ohonom yn mynd yn y môr. Byddem i gyd mewn gwisg ffansi ac wedyn byddem yn cyfarfod yng nghaffi Arlon Owen,Sospan fach.

Chi bellach yw ysgrifennydd y digwyddiad nofio Nadolig. Beth wnaeth i chi gymryd mwy o ran?

Gwnaeth fy mam y rôl rwy'n ei gwneud nawr am 30 mlynedd. Cafodd hyd yn oed ei dyrchafu i Sul y Mamau! Gwirfoddolais am y rôl oherwydd os na fydd pobl yn camu ymlaen bydd y digwyddiad yn dod i ben a byddai hynny'n gymaint o gywilydd. Ond does gen i ddim fy gwisg wedi'i didoli eto - rwyf wedi bod yn ddi-drefn iawn eleni!

Yn eich barn chi, beth sy'n denu cynifer o bobl i'r digwyddiad yma ym Mhorthcawl bob blwyddyn?

Mae'n amlwg bod gennym draethau ysblennydd ar ei gyfer. O nofio i syrffio, mae'r môr yn chwarae rhan enfawr ym mywydau pobl ledled Porthcawl. Angerdd y bobl yn y dref yw'r hyn sy'n gwneud i'r digwyddiad barhau o flwyddyn i flwyddyn. Rydych chi'n gweld cymaint o bobl rydych chi'n eu hadnabod, mae'n awyrgylch cymunedol gwych.

Oes yna nifer o bobl o'r tu allan i'r ardal yn dod draw?

Daw llawer o bobl o'r tu allan i Borthcawl ac rydym yn cael ambell berson tramor neu eraill o bob cwr o'r wlad. Mae gen i ffrindiau o Awstralia a Dubai hyd yn oed yn dod draw y Nadolig hwn!  

Beth arall allwn ni ei ddisgwyl yn y digwyddiad eleni?

Y llynedd, daeth 1,200 o bobl i fyny a chymryd rhan, ond nid ydym yn gwybod faint y byddwn yn ei gael eleni. Bydd y llanw hanner ffordd i lawr y traeth felly ni fydd yn rhedeg yn hir i'r môr ond bydd digon o draeth i weithio gydag ef. Ein prif elusen yw Prostate Cymru a'r thema gwisg ffansi yw archarwyr. Bydd amryw o elusennau lleol yn cymryd rhan hefyd - y llynedd fe wnaethom godi cyfanswm o £11,000 felly rydym yn gobeithio ychwanegu ato!

Sut byddech chi'n disgrifio'r awyrgylch ar y diwrnod?

Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn wych. Bydd pobl wedi symud i ffwrdd o'r ardal ac yn dychwelyd ar gyfer y nofio - efallai mai dyma'r unig adeg y byddwch yn eu gweld y flwyddyn honno. Wrth i chi redeg i lawr y traeth mae eich traed yn mynd mor oer, ar gyfer yr ail raniad rydych chi'n mynd i mewn i'r dŵr mae eich traed yn teimlo'n gynnes - roedden nhw mor oer yn cerdded i lawr y traeth! Dim ond wedyn y bydd eich corff yn gweithio allan ei fod yn rhewi mewn gwirionedd. Mewn rhyw ffordd ryfedd mae'n gwbl foddhaol.

Beth fyddech chi'n argymell i ymwelwyr ei wneud ar ôl nofio?

Cynhesu'n gyflym! Wrth iddyn nhw redeg i fyny'r traeth, bydd llawer o wisgi ar gael i'w helpu nhw i gynhesu. Mae yna gyfleusterau newid ar gael hefyd yn yr Hi-Tide, er mwyn i bobl allu cadw popeth yn ddiogel. Yna, mynd adref a mwynhau Nadolig traddodiadol gyda'r teulu!

A fydd yr achubwyr bywydau yno?

Rydym yn cael ein cefnogi'n aruthrol gan yr RNLI, a fydd yn lansio'r bad achub gyda chriw llawn ar gyfer y digwyddiad. Bydd y traeth hefyd yn cael ei achub yn llwyr er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd yn esmwyth.

Yn olaf, sut gall pobl gofrestru a chymryd rhan? Oes modd iddyn nhw godi arian ar gyfer elusen?

Gallwch gofrestru ar ein tudalen Facebook neu ar ein gwefan ymlaen llaw. Hefyd, gallwch ddod draw ar y diwrnod a chofrestru bryd hynny. Bydd modd cofrestru ar y diwrnod o 10.30am ymlaen yn yr High Tide Inn, a bydd pawb yn mynd i nofio am 11.45am. Bydd pawb sy'n cofrestru'n cael mwg am ddim hefyd.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl