Yr Hen Dŷ Llangynwyd

Mai 14, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Yr Hen Dŷ, Llangynwyd
Buom yn siarad â Laura Williams, Rheolwr yr Hen Dŷ yn Llangynwyd, y mae'n enw da mai hi yw tafarn hynaf Cymru. Llangynwyd yw'r lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored, wedi'i amgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded ac erbyn hyn mae gan yr Hen Dŷ saith ystafell wely newydd i westeion!

Allwch chi ddweud ychydig wrthym am yr Hen Dŷ a'i hanes?

Mae dadl barhaus ynghylch ai'r Hen Dŷ yw tafarn hynaf Cymru mewn gwirionedd! Sefydlwyd y dafarn yn y 1100au felly mae'n bendant yn un o'r hynaf - credir i Dafarn Skirrid ger y Fenni gael ei sefydlu yn 1110, ond dydw i ddim yn credu bod unrhyw gadarnhad swyddogol o hynny. Mae gan Langynwyd ei hun hanes cyfoethog - mae wedi'i adeiladu ar gwmwd canoloesol ac mae gan y pentref hefyd Sant Cynwyd sy'n dyddio'n ôl i'r chweched ganrif.

Yn 2001 cafodd yr Hen Dŷ ei enwi'n Dafarn Wisgi Orau y DU gan y Good Pub Guide (rwy'n credu bod 350 o amrywiadau) a dywedir bod y rhai sydd wedi ymweld yn y gorffennol yn cynnwys Richard Burton, Elizabeth Taylor, a David Bowie!

Mae wedi cael ei drawsnewid yn llwyr ers i'r perchennog Steffan Jones gymryd yr awenau yn 2016 ac roeddem yn gweithredu fel tafarn, bwyty a lleoliad priodas cyn i'r pandemig daro y llynedd.

Sut ydych chi'n rhan o'r prosiect?

Ar ôl i Steffan adnewyddu'r eiddo ymunais yn 2019 fel Rheolwr Blaen Tŷ Cynorthwyol. Wrth i'r busnes dyfu rwyf wedi cymryd yr awenau gydag ochr cynllunio priodas y busnes yn ogystal â goruchwylio ochr farchnata pethau.

Beth allwch chi ei ddweud wrthym am yr ystafelloedd gwely newydd?

Rydym wrth ein bodd y byddwn yn agor saith ystafell wely newydd i westeion y mis nesaf! Bydd tair o'r ystafelloedd gwely wedi'u lleoli ym mondo'r dafarn sy'n dyddio o'r 12fed ganrif a bydd ganddynt fwy o steil bwthyn traddodiadol gyda thrawstiau pren agored - dwy ystafell ddwbl ac ystafell wely fwy o faint brenin fydd y rhain.

Bydd pedair ystafell ychwanegol wedi'u lleoli yn yr estyniad newydd. Mae'r rhain i gyd yn edrych dros yr ardd wedi'i thirlunio (gyda golygfeydd ysblennydd o ddyffryn Gadlys) a bydd ganddynt deimlad modern - bydd un ystafell deulu ac un ystafell hygyrch.

Gellir gwneud archebion ar gyfer ystafelloedd gwely Yr Hen Dŷ 1147 o 12fed Mai 2021 ymlaen. Gellir gwneud archebion yn uniongyrchol drwy ein gwefan, neu drwy ffonio ein tîm blaen tŷ yn uniongyrchol.

Sut mae'r pandemig wedi effeithio ar eich cynlluniau?

Wrth i ni ailagor yr Hen Dŷ yn 2019, dim ond tua deng mis o fusnes oedd gennym cyn i'r pandemig ein gorfodi i gau ein drysau. Cawsom gyfnod byr hefyd rhwng cyfyngiadau symud ond ni wnaeth hynny bara'n hir iawn.

Roedd y cynlluniau i greu'r ystafelloedd gwely eisoes ar waith, ac er bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bob un ohonom mewn lletygarwch, mewn ffordd, roedd y pandemig yn rhoi cyfle i ni ganolbwyntio'n unig ar yr agwedd hon ar y busnes yn barod ar gyfer pryd y gallai pobl ddod i ymweld â ni eto.

Rydym wedi gallu cynnal cwpl o 'ficro briodasau' yn ystod y cyfyngiadau symud ond rydym yn edrych ymlaen at allu cynnig cyfle i westeion priodas aros gyda ni yn ogystal â bwyta yn y bwyty!

Beth yw eich hoff beth i'w wneud yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Beth fyddai eich ffordd ddelfrydol o dreulio diwrnod rhydd yma?

Yn ystod y cyfyngiadau symud, rwyf wedi colli fy nhaith siopa reolaidd i McArthur Glen. Yn bendant, mae angen diwrnod rhydd arnaf i ymweld â'r siop yma - mae'n ymddangos fy mod bob amser yn colli pob trac o amser! Rwyf hefyd yn mwynhau teithiau cerdded hir ar hyd traethau Porthcawl, ac yn archwilio'r mannau awyr agored hardd sydd gennym ni yma yn y sir.

Ydych chi'n disgwyl i unrhyw fusnesau penodol eraill yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr (h.y. bwytai / bariau ac ati) ailagor?

Rydym wrth ein bodd yn cefnogi pob busnes lleol felly rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld pawb yn ôl yn agored ac yn brysur eto. Mae wedi bod yn flwyddyn hynod o anodd i'r diwydiant lletygarwch, felly dymunwn bob lwc i bawb wrth iddynt ailagor.

Beth arall fyddech chi'n argymell y dylai ymwelwyr ei wneud yn Llangynwyd a'r cyffiniau?

Mae Llangynwyd yn lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored. Rydym wedi ein hamgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded, pob un â golygfeydd ysblennydd o'r cwm. Gall y rhai sy'n gyfarwydd â'r stori serch Gymreig enwog, 'Y Forwyn o Gefn Ydfa', ymweld â man gorffwys Ann Maddocks, ym Mynwent Sant Cynwyd. Y tu allan i furiau'r eglwys mae cofeb hefyd er cof am gariad Ann - Will Hopkins

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl