Sut i dreulio'r diwrnod pennaf yng nghymoedd Pen-y-bont

Mai 28, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Cylch Cwm Garw

Chwilio am ffyrdd o gael y teulu cyfan yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn? O gyciau yn y bryniau i lwybrau beicio mynydd epig, mae digon o antur i'w gael yn ein cymoedd gogoneddus. Yn ogystal â'r holl ddigwyddiadau sy'n digwydd yn yr ardal yr hanner tymor hwn, rydym wedi cynnig y canllaw terfynol i ddiwrnod yng Nghwm Garw. Dyma beth rydyn ni'n ei awgrymu...  

BORE

Dechreuwch eich diwrnod drwy barcio ym Mharc Gwledig Bryngarw ac archwiliwch rai o 113 erw o dir parc amrywiol y parc. Ewch am dro i'r teulu drwy ddetholiad o lwybrau gan gynnwys y llwybr glan afon, rhyfeddod coetir a'r cedôl, neu ymchwilio i ddyfnderoedd coedwig Garw drwy ddilyn llwybr rheilffordd hanesyddol. Peidiwch ag anghofio dod â'r beiciau a gwneud y gorau o'r llu o lwybrau beicio o amgylch y parc hefyd.

CINIO CANOL DYDD

Ar ôl bore yn archwilio Parc Bryngarw, Man mwyn manteisio i'r eithaf ar heulwen yr haf drwy fynd â'ch cinio yn yr ardal bicnic. Llogi un o'r plinthau barbeciw sydd ar gael neu ddadbacio eich picnic ar y meinciau a ddarperir. Os yw'n bryd cadw'n gynnes, mae digon o ddanteithion dan do o Ystafell De Cedars y ganolfan ymwelwyr. Codwch neu sgleiniog, mae'r plant yn rhydd i chwarae ar y siglenni, y sleid tŵr enwog a'r unedau aml-chwarae gerllaw.

PRYNHAWN

Treuliwch y prynhawn yn cerdded drwy'r cymoedd

Dewch â'r teulu allan gyda chwch hanner diwrnod drwy Ddyffryn Garw. Gan ddechrau a gorffen ym Mharc Calon Lan, bydd y llwybr 9km 'Cwm Garw 2' yn mynd â chi drwy goedwigoedd trwchus, llwybrau ceffylau a hyd at y pwynt uchaf ar ochr orllewinol y cwm. Gwnewch yn siŵr eich bod yn aros am ginio ar hyd y ffordd, gan gymryd golygfeydd syfrdanol o Gwmgarw a Chwm Garw islaw. Awgrym: Cadwch olwg am aderyn Dipper ar hyd y ffordd, gan bobi a dipio i fyny ac i lawr, hirgoes, nofio a rhannu mewn dŵr rhedeg.

Wynebwch her Llwybrau Beicio Mynydd y Darren Fawr

Cymerwch lwybrau beicio mynydd epig Darren Fawr gyda dau lwybr almighty. Bydd marchogion canolradd wrth eu bodd â Glengarw sengl, trac llwybr glas, y mae ei bermiau wedi'u saernïo'n dda yn cynnig digon o gyflymu. Neu, os ydych chi'n farchog arbenigol, cymerwch y llwybr Gellideg sy'n chwalu adrenalin 3.2km, sy'n cynnwys dringfa llosgi coesau i brofi'r chwarel fwyaf heini, naturiol a'r disgiau gwefreiddiol am gyflymder a thir.

CINIO GYDA'R HWYR

Gorffennwch y diwrnod gyda chinio â golygfa yn nhafarn y Llangeinor Arms

Cymerwch orffwys o'r holl antur honno a mwynhewch ginio tafarn traddodiadol ym mreichiau Llangeinor, y dafarn sy'n fwyaf adnabyddus am ei golygfeydd panoramig dros bentref Llangeinor a chymoedd y tu hwnt. O gocos a bara lawr i ginio rhost calonnog, byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i fwydlen 'brech fach' yma i'r plant.

Peidiwch â cholli'r digwyddiadau hyn yn digwydd yn y cymoedd yr hanner tymor hwn!

Mwynhewch fynd i drochi ym mhyllau Parc Gwledig Bryngarw

Ewch ati i wylo gyda newydau a phenbyliaid Parc Gwledig Bryngarw, lle bydd y ceidwaid arbenigol yn cynnig eu hawgrymiadau gorau ar gyfer dipio pyllau mewn sesiwn ymarferol. Yn ogystal â darganfod y rhywogaethau niferus sy'n cuddio o dan wyneb y pwll, gwnewch y gorau o 113 erw Bryngarw, gyda map newydd sbon, cyfleusterau barbeciw ar gael i'w llogi, ardal chwarae awyr agored a dewis cacennau'n nefoedd yn Ystafell De Cedar.Cynhelir dip pond 29 Mai, 10.45am, Parc Bryngarw, De Cymru. £4 y plentyn. Mae archebu'n hanfodol.

Taflu cylchau a bwyta cŵn poeth ar ddiwrnod agored Rheilffordd Cwm Garw

Ymunwch â Rheilffordd Cwm Garw ar gyfer diwrnod llawn hwyl i'r teulu yr hanner tymor hwn. O fwyta byrgyrs a chŵn poeth i daflu cylchau a rheilffyrdd model, mae'r diwrnod agored hwn yn un ar gyfer y teulu cyfan. Dewch i gyfarfod â'r locomotifau, dysgu am injan tyniant bach, a gweld y cynnydd a wnaed i Reilffordd Cwm Garw cyn achlysur mawr ei hagoriad swyddogol. 27 Mai rhwng 10am a 3.30pm yng Ngweithfeydd Locomotif Pontycymer, Iard yr Hen Orsaf.

Dewch i fod yn archwiliwr ifanc yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Dewch yn archwiliwr ifanc gyda chlwb blaenllaw'r DU ar gyfer amgylcheddwyr ifanc. Darganfyddwch amrywiaeth o adar, hela am fygiau a mynd yn sownd mewn celf a chrefft natur ym Mharc Slip, i fyny'r grisiau yn yr ystafell ddarganfod. Peidiwch ag anghofio eich dillad gwrth-ddŵr a'ch esgidiau!

10.00 AM - 12.00 PM.£2,mae angen cadw lle.Ar gael ar gyfer plant rhwng 5 a 13 oed. I gofrestru, ffoniwch 01656 724100.

Oes gennych chi anturiaethwr bychan? Dyma rai gweithgareddau hwyl a sbri y gallant eu trio gerllaw…

Treulio amser gyda'r anifeiliaid ar Wiggleys Fun Farm

Yn ogystal â chynnal ardal chwarae fawr y tu mewn a thrac rasio bach, mae Wiggleys Fun Farm yn cynnig cyfle i'r rhai bach ddod o hyd i'w hoff anifeiliaid fferm, ymuno â'r babanod yn y stablau a gwneud ffrindiau gyda'r anifeiliaid anwes annwyl yng nghornel yr anifeiliaid anwes.Ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol rhwng 10am a5pm.

Rhowch anogaeth iddynt fynd allan trwy basteiod mwd a glöynnod byw

Bydd rhai bach wrth eu bodd â'r sesiynau chwarae awyr agored sydd ar gael ar Fferm Cwm Tawel. Gall plant hyd at bump oed wneud, paentio a chwarae yn ardal chwarae awyr agored wych y fferm dan oruchwyliaeth. Tra byddwch chi yno, beth am dreulio'r nos yn un o'r iwrts clyd ar y safle? Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal ar ddydd Llun a dydd Gwener am 10am-11.30am. Mae angen archebu sesiynau ymlaen ymlaen ac maent yn ddibynnol ar y tywydd.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl