Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Sean Warrington

Chwefror 12, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Sean Warrington ym marina Porthcawl

Yn y cyntaf o'n cyfres newydd o gyfweliadau gydag Arwyr Arfordirol Sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn siarad ag Harbwrfeistr Porthcawl Sean Warrington am ei swydd a sut mae wedi gweld yr arfordir yn datblygu dros y pum mlynedd diwethaf.

Sean Warrington

Beth yw eich swydd a sut gwnaethoch chi ddechrau arni?

Fi yw'r Harbourmaster sydd wedi'i leoli ym Mhorthcawl, sy'n golygu fy mod yn gyfrifol am reoli'r gweithrediadau o ddydd i ddydd yn harbwr Porthcawl, yn ogystal â rheoli darpariaethau achub bywydau a chydymffurfiaeth y Faner Las ar gyfer ein harbyrau a'n traethau. Ar hyn o bryd mae gennym ddau draeth Baner Las yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr - Rest Bay a Bae Trecco.

Dechreuais yn y rôl yn 2013, sy'n golygu fy mod yn dod i fyny am bum mlynedd. Rwy'n dod o Orllewin Cymru yn wreiddiol, lle rhedodd fy nhad farina a lle dechreuais weithio drwy'r haf yn 16 oed. Symudais i Gaerdydd i astudio yn y brifysgol ond symudais yn ôl wedyn i ymgymryd â'r rôl fel Meistr Hafan mewn marina. Yna, dychwelais i Gaerdydd a dechreuais fel Meistr Angorfa ym Marina Penarth lle gweithiais am ddwy i dair blynedd cyn symud i'm rôl bresennol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Disgrifiwch eich diwrnod gwaith arferol.

Mae'n dibynnu'n fawr ar y tymor. Yn ystod y misoedd cynhesach rwy'n treulio llawer o amser yn y marina, gan sicrhau bod yr holl gychod yn ddiogel, a bod y safle'n lân ac yn daclus i ymwelwyr a thenantiaid glannau'r Harbwr.

Rwyf hefyd yn helpu i oruchwylio'r ddarpariaeth o achubwyr bywydau ar draws traethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ynghyd â'r Swyddog Diogelwch Traethau a Dŵr mae gennym fynediad at dîm o dros 40 o achubwyr bywyd rhan-amser sy'n ymroddedig i wneud ein traethau'n ddiogel. Rydym yn canfod bod Rest Bay yn dod yn fwyfwy poblogaidd gydag ymwelwyr, ac nid yw hynny'n syndod pan ystyriwch mai dyma'r traeth syrffio agosaf i Gaerdydd, Llundain a llawer o drefi a dinasoedd rhyngddynt. Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn lwcus iawn i gael adnoddau naturiol mor wych ar garreg y drws ac mae'n hanfodol bod teuluoedd a defnyddwyr traethau yn teimlo'n ddiogel wrth ymweld.

Ydych chi wedi gweld yr arfordir lleol yn datblygu?

Mae'r arfordir wedi datblygu'n aruthrol mewn pum mlynedd. Pan ymunais am y tro cyntaf, yn 2013, fy ngwaith i oedd goruchwylio cam olaf trosglwyddo'r harbwr i farina bach. Yn wreiddiol, dim ond hwyliau siglo oedd gan yr harbwr sy'n lletya tua 20-25 o gychod. Roedd ei droi'n marina bach yn golygu gosod system pontŵn arnawf sy'n lletya hyd at 70 o gychod. Hyd at 2013 nid oedd gan gychod ymweld unman i angori'n ddiogel ond mae'r marina bellach yn lletya gwesteion o Ogledd Dyfnaint, Bryste, Sir Benfro a Chaerdydd yn rheolaidd sy'n ymweld â'r ardal i fynd allan am bryd o fwyd, edrych ar y bariau lleol, ymweld â'r traethau a cherdded llwybr yr arfordir. Mae llawer ohonynt yn dychwelyd bob blwyddyn.

Mae cyflwyno'r marina wedi bod yn gatalydd ar gyfer ailddatblygu yn yr ardal, a welwyd yn fwyaf diweddar gyda dadorchuddio Adeilad newydd Jennings. Mae'r harbwr bellach yn cynnig mwy i'r gymuned ac nid oes amheuaeth bod nifer yr ymwelwyr â'r ardal wedi cynyddu o ganlyniad. Mae wedi dod yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd a'r rhai sy'n chwilio am daith hamddenol gyda'r nos.

Mae llawer o weithgarwch cyffrous ym Mhorthcawl ar hyn o bryd - mae datblygiadau newydd gan CIC Harbwr Porthcawl ac adnewyddu ciosg yr harbwr. Mae cynlluniau hefyd ar gyfer Canolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay gydag ardaloedd sy'n newid ac ardal addysgu ar gyfer ysgolion syrffio lleol.

Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol?

Mae llefydd gwych i fynd am dro ar hyd yr arfordir yn yr ardal. Bydda i'n hoffi parcio wrth ymyl Gwarchodfa Natur Cynffig a cherdded draw i Fae Rest drwy Bwynt y Sger ar ochr ddeheuol Traeth Cynffig. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i mi fynd i dafarn hanesyddol y Prince of Wales yng Nghynffig. Rwyf hefyd yn hoffi'r llwybr ar hyd y twyni o Drenewydd yn Notais i geg Afon Ogwr.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl