Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Hugh Murray

Mawrth 6, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Hugh Murray

Ar gyfer y cyfweliad nesaf yn ein cyfres 'Arwyr Arfordirol', rydyn ni'n siarad â Hugh Murray, perchennog Ysgol Syrffio Porthcawl am y ffordd y sefydlodd ei fusnes arobryn a beth sy'n gwneud Sir Pen-y-bont yn gyrchfan unigryw i syrffio.

Allwch chi ddweud wrthyf am eich swydd a sut gwnaethoch chi ddechrau arni?

Fi ydy perchennog Ysgol Syrffio Porthcawl ac fe wnes i ddechrau syrffio pan oeddwn i'n 13 oed. Cefais fy magu ger Gwarchodfa Natur Cynffig ac roeddwn i'n arfer syrffio yn Nhraeth y Sger gyda fy ffrindiau. Er fy mod i wedi bod yn ddigon ffodus i gael syrffio leded y byd, mae rhai o fy mhrofiadau gorau wedi bod yma yng Nghymru.

Roeddwn i'n treulio cymaint o amser yn mynd yn ôl ac ymlaen i'r traeth felly, yn 1994, dechreuais gadw cofnod syrffio. Roeddwn i'n mynd yno bob dydd i dynnu lluniau a'u rhoi ar y rhyngrwyd - daeth cofnod Syrffio Porthcawl yn boblogaidd iawn, gyda rhyw 7,000 o ymweliadau bob wythnos ar ei anterth.

Er bod syrffio wastad wedi bod yn bwysig i mi, roeddwn i hefyd yn ymgynghorydd ariannol am 25 mlynedd. Yn dilyn ergyd yr argyfwng ariannol yn 1998, penderfynodd fy ngwraig a minnau ganolbwyntio ar rywbeth arall. Yn 2000 fe wnaethon ni agor Ysgol Syrffio Porthcawl. Oherwydd poblogrwydd cofnod Syrffio Porthcawl, roedden ni eisoes yn cynnig gwersi syrffio ar raddfa fach, a datblygodd pethau'n eithaf cyflym o'r fan honno. Dwi hefyd yn Gyfarwyddwr Technegol Achub Bywyd o'r Môr Cymru - y sefydliad gwirfoddol mwyaf yng Nghymru o ran gwaith achub a diogelwch y môr. Dwi wedi bod yn ymwneud â hyfforddi swyddogion achub bywyd am dros 20 mlynedd.

Beth sy'n gwneud Ysgol Syrffio Porthcawl yn wahanol?

Rydyn ni'n ymfalchïo yn ein strwythur gwersi blaengar ac rydyn ni wedi cael enw da fel ysgol syrffio ragorol. Mae ein hathroniaeth ni'n ymwneud â chanolbwyntio ar ddysgu popeth y mae angen i chi ei wybod mewn gwers, ond bydd angen i chi ddod yn ôl a rhoi'r wybodaeth honno ar waith. Hefyd, gallwch logi ein siwtiau gwlyb, ein byrddau padlo a'n caiacs.

Mae gennym hyfforddwyr proffesiynol gwych ar y tîm. Er enghraifft, mae Elliot Dudley yn gyn syrffiwr proffesiynol lleol a gafodd ei noddi gan Animal a'i goroni'n Bencampwr Hirfyrddio Ewrop yn 2005 ac yn 2007. Diolch i'n cynlluniau gwersi strwythuredig a'n staff proffesiynol, dydyn ni erioed wedi cael unrhyw ddamwain.

Roedden ni'n falch iawn o ennill Ysgol Syrffio Orau'r DU yn 2016, a hynny drwy bleidlais gyhoeddus. Roedd hi'n wych cael ein cefnogi gan y gymuned syrffio leol a gweld bod ein cwsmeriaid mor awyddus i'n helpu ni. Mae hynny'n rhoi gwerth i'r holl waith caled.

Beth sy'n gwneud Bae Rest yn draeth syrffio delfrydol?

Mae'r ffordd mae'r traeth yn wynebu yn golygu ei fod yn dal yr ymchwyddiadau sy'n cael eu creu gan stormydd yng nghefnfor yr Iwerydd. Bydd yr ymchwyddiadau'n teithio'n bellach ac yn mynd yn fwy pan fydd y storm yn bellach i ffwrdd - rydyn ni'n lwcus nad yw Iwerddon yn atal yr ymchwyddiadau mawr hynny rhag ein cyrraedd. Yr un ymchwyddiadau sy'n cyrraedd cyrchfannau syrffio sydd wedi ennill bri fel Cernyw a Dyfnaint, ond dim ond cwta ddwy awr i ffwrdd o Lundain yw Porthcawl, ac felly fe fyddwch chi yn y môr yn llawer cynt.

Mae hyn hefyd yn golygu mai tymor y corwyntoedd (Hydref - Chwefror) yw amser gorau'r flwyddyn i syrffio yma fel arfer, pan fydd stormydd mwy yn yr Iwerydd yn creu ymchwyddiadau cyson.

Disgrifiwch ddiwrnod nodweddiadol i chi?

Bob diwrnod dwi'n codi am 6am, yn gwneud fflasg o goffi ac yn gyrru i lawr i'r traeth i ddiweddaru'r cofnod syrffio. Yna, byddwn ni'n dadbacio'r holl offer o'r trelar (dros 100 o fyrddau syrffio yn ystod misoedd yr haf) ac yn cysylltu dros y radio â'r RNLI.

Fel arfer bydd y gwersi yn dechrau tua 10-11am, ond mae ein diwrnodau ni'n dibynnu ar amseroedd y llanw. Os ydyn ni'n lwcus, byddwn yn gallu rhoi gwers arall yn y prynhawn a chynnal dosbarthiadau nos achlysurol ar gyfer y rhai sy'n awyddus i syrffio ar ôl gwaith. Yn ystod yr haf, weithiau fydda i ddim yn gadael y traeth tan tua 9pm.

Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol yn eich amser hamdden?

Fel rwy'n ei ddweud, rwy'n dod o gefndir achub bywyd, a dwi wir yn mwynhau mynd allan mewn caiac môr i archwilio'r arfordir yn y ffordd honno. Mae padl-fyrddio ar fy nhraed yn gwneud i mi ymlacio, a dwi'n gallu padlo cymaint â milltir allan i'r môr (er na fyddwn i'n cynghori unrhyw un arall i fynd mor bell â hynny!)

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl