Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Hugh Murray

Mawrth 6, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Hugh Murray

Ar gyfer y cyfweliad nesaf yn ein cyfres 'Arwyr Arfordirol' rydym yn siarad â Hugh Murray, perchennog Ysgol Syrffio Porthcawl am sut y sefydlodd ei fusnes arobryn a'r hyn sy'n gwneud Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan syrffio mor unigryw.

Allwch chi ddweud wrthyf am eich swydd a sut gwnaethoch chi ddechrau arni?

Fi yw perchennog Ysgol Syrffio Porthcawl a dechreuais syrffio pan oeddwn i'n 13 oed yn unig. Cefais fy magu'n weddol agos at warchodfa natur Cynffig ac roeddwn i'n arfer syrffio ar Draeth Sker gyda ffrindiau. Er fy mod wedi bod yn ddigon ffodus i syrffio ledled y byd, rwyf wedi cael rhai o'm profiadau gorau yma yng Nghymru.

Roeddwn i'n treulio cymaint o amser yn mynd yn ôl ac ymlaen i'r traeth felly, yn 1994, dechreuais gadw cofnod syrffio. Roeddwn i'n mynd yno bob dydd i dynnu lluniau a'u rhoi ar y rhyngrwyd - daeth cofnod Syrffio Porthcawl yn boblogaidd iawn, gyda rhyw 7,000 o ymweliadau bob wythnos ar ei anterth.

Er fy mod bob amser wedi bod yn angerddol am syrffio, roeddwn hefyd yn gynghorydd ariannol ers 25 mlynedd. Pan darodd yr argyfwng ariannol yn 1998 penderfynodd fy ngwraig a'm gwraig ganolbwyntio ein hymdrechion mewn mannau eraill ac yn 2000 agorwyd Ysgol Syrffio Porthcawl. Diolch i boblogrwydd adroddiad Syrffio Porthcawl roeddem eisoes yn cynnig gwersi syrffio ar raddfa fach a thyfodd pethau'n eithaf cyflym oddi yno.  Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Technegol Surf Lifesaving Wales - y sefydliad gwirfoddol mwyaf ar gyfer gwaith diogelwch cefnforol ac achub yng Nghymru. Rwyf wedi bod yn ymwneud â hyfforddi achubwyr bywyd ers dros ugain mlynedd.

Beth sy'n gwneud Ysgol Syrffio Porthcawl yn wahanol?

Rydym yn ymfalchïo yn ein strwythur gwersi blaengar ac wedi ennill enw da fel ysgol syrffio o safon. Ein hathroniaeth yw y byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu popeth y mae angen i chi ei wybod mewn un wers ond bydd angen i chi ddod yn ôl a rhoi'r wybodaeth honno ar waith. Rydym hefyd yn llogi siwtiau gwlyb, byrddau padlo a kayaks.

Mae gennym hyfforddwyr proffesiynol gwych ar y tîm. Er enghraifft, mae Elliot Dudley lleol yn gyn-syrffio proffesiynol a noddwyd gan Animal and crowned European Longboard Champion yn 2005 a 2007. Diolch i'n cynlluniau gwersi strwythuredig a'n staff proffesiynol nad ydym erioed wedi cael un digwyddiad.

Roedden ni'n falch iawn o ennill Ysgol Syrffio Orau'r DU yn 2016, a hynny drwy bleidlais gyhoeddus. Roedd hi'n wych cael ein cefnogi gan y gymuned syrffio leol a gweld bod ein cwsmeriaid mor awyddus i'n helpu ni. Mae hynny'n rhoi gwerth i'r holl waith caled.

Beth sy'n gwneud Bae Rest yn draeth syrffio delfrydol?

Mae'r ffordd y mae'r traeth yn wynebu yn golygu ei fod yn codi'r chwys a grëwyd gan stormydd ym môr iwerydd.  Y pellaf i ffwrdd o'r storm, yr hiraf y mae'r ymchwydd yn teithio a'r mwyaf y mae'n ei gael - rydym yn lwcus gan nad yw Iwerddon yn atal y chwys mwy hynny rhag ein cyrraedd. Dyma'r un chwys sy'n cyrraedd cyrchfannau syrffio sefydlu fel Cernyw a Dyfnaint, ond mae bod dim ond dwy awr a hanner o Lundain yn golygu y byddwch yn y cefnfor yn llawer cynt.

Mae hyn hefyd yn golygu mai tymor y corwyntoedd (Hydref - Chwefror) yw amser gorau'r flwyddyn i syrffio yma fel arfer, pan fydd stormydd mwy yn yr Iwerydd yn creu ymchwyddiadau cyson.

Disgrifiwch ddiwrnod nodweddiadol i chi?

Bob dydd rwy'n codi am 6am, yn gwneud fflasg o goffi ac yn gyrru i lawr i'r traeth i wneud yr adroddiad syrffio. Byddwn wedyn yn dadbacio'r holl offer allan o'r trelar (dros 100 o fyrddau syrffio yn ystod misoedd yr haf) ac yn gwneud gwiriad radio gyda'r RNLI.

Bydd gwersi fel arfer yn dechrau tua 10-11am, er bod ein dyddiau'n dibynnu ar amseroedd y llanw. Os ydyn ni'n lwcus byddwn ni'n gallu ffitio mewn dosbarth arall yn y prynhawn a rhedeg dosbarthiadau nos achlysurol i'r rhai sydd eisiau syrffio ar ôl gwaith. Yn ystod yr haf efallai na fyddaf yn gadael y traeth tan tua 9pm.

Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol yn eich amser hamdden?

Fel y dywedais, mae fy nghefndir yn achub bywydau ac rwy'n mwynhau mynd allan ar gaiacio cefnfor i archwilio'r arfordir felly. Rwyf hefyd yn gweld padlfyrddio'n hamddenol iawn a gallaf badlo cymaint â milltir allan i'r cefnfor (er na fyddwn yn cynghori unrhyw un arall i fynd allan mor bell â hynny!)

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl