Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Chris Missen

Ebrill 12, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Chris Missen

Am y nesaf yn ein cyfres o gyfweliadau gydag Arwyr Arfordirol Sir Pen-y-bont ar Ogwr rydym yn siarad â Chris Missen o'r RNLI am ei fedal efydd ar gyfer Gallantry a sut mae'n jyglo gweithio yn yr RNLI gyda bod yn berchen ar siop sglodion.

Allech chi ddechrau drwy ddweud wrthyf fi sut gwnaethoch chi ddechrau ymwneud â'r RNLI?

Mae fy nheulu wastad wedi bod yn ymwneud â'r elusen felly roeddwn i eisiau ymuno o oedran cynnar. Roedd fy Modryb a'm ewythr yn aelodau o'r criw ac mae fy mrawd hefyd. Mae'n rhaid i chi fod yn 17 oed i ymuno â chriw'r bad achub felly dyma'r peth cyntaf wnes i ar fy mhen-blwydd yn 17 oed!

Rydych chi wedi derbyn medal efydd yr RNLI ar gyfer Gallantry - gan edrych yn ôl, pa achub ydych chi wedi teimlo fwyaf balch o fod yn rhan ohono?

Mae'n rhaid iddo fod yn un o'r pethau hynny. Cefais fy nghyflogi gyda'r Tîm Achub Llifogydd Cenedlaethol ar y pryd yn Basingstoke a chawsom ein galw allan i wraig a oedd wedi'i dal yn y llifogydd. Dyma'r un achubiad roeddwn i'n meddwl ein bod wedi gwthio ein lwc ac i fod yn onest roeddwn i'n meddwl nad oedden ni'n mynd i ddod allan. Ond mae cael menyw i droi o gwmpas a dweud eich bod wedi rhoi ei Nadolig yn ôl i'w mab yn eithaf arbennig. Mae hynny'n sefyll allan mewn gwirionedd ac yn fy atgoffa pam rwy'n gwneud y gwaith. Does dim teimlad fel ei fod yn gwybod eich bod wedi prynu rhywun yn ôl o ymyl marwolaeth ac rwy'n teimlo'n lwcus iawn i allu gwneud yr hyn rwy'n ei wneud.

Beth sy'n mynd drwy eich meddwl pan fyddwch yn ymateb i ddigwyddiad fel hwnnw?

Pan fyddwch chi'n ymateb i ddigwyddiad does gennych chi ddim amser i feddwl na phoeni am unrhyw beth arall. Rydych yn canolbwyntio'n llwyr ar gyflawni'r gwaith er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau posibl. Ond mae'n help mawr i gael rhwydwaith cymorth mawr o'ch cwmpas - rwy'n lwcus bod gen i gymaint o aelodau o'r teulu yn y tîm, ond fel criw rydyn ni'n trin pawb fel teulu - mor hwyliog ag y mae'n swnio! Os oes angen help arnoch gydag unrhyw beth bydd y criw yno bob amser.

Beth sy'n ofynnol i ddod yn aelod o griw bad achub yr RNLI? Profion ffitrwydd / cymorth cyntaf?

O ymuno, mae'n asesiad parhaus o'ch ymroddiad a'ch galluoedd. Am y chwe mis cyntaf, y peth mwyaf peryglus y byddwch yn ei gyffwrdd yw pibell ddŵr, ond mae'n gyfnod pwysig i brofi eich ymrwymiad i'r tîm. Nawr, rydym yn hyfforddi bob nos Fercher a bore Sul i sicrhau ein bod yn barod am unrhyw beth sy'n dod i'n ffordd. Mae gennym hefyd wiriadau glanhau gorsafoedd a phecynnau sy'n ein cadw'n brysur.

Disgrifiwch ddiwrnod nodweddiadol i chi?

Gall fy nyddiau amrywio cryn dipyn. Mae gen i fy siop sglodion fy hun (The Boathouse Fish Bar ym Mhorthcawl) ac rwyf hefyd yn swyddog heddlu traffig. Mae'n eithaf llawn! Yn dibynnu ar fy shifft blismona byddaf yn gweithio yn y siop sglodion yn ystod y dydd. Mae hynny'n iawn os byddaf yn cael fy ngalw allan gan nad yw'r siop ymhell o orsaf y bad achub. Mae'n mynd ychydig yn fwy cymhleth pan fyddaf yn plismona gan ei fod yn dibynnu faint o swyddogion sydd ar ddyletswydd ar y pryd i gyflenwi.

Sut ydych chi'n jyglo amserlen mor brysur a gwaith llawn amser?

Fel gweithiwr shifft, mae'n llawer haws i mi jyglo fy ngwaith gyda'r bad achub nag ydyw i rai. Yr ydym yn cael tua 100 o alwadau allan y flwyddyn felly i'r rheini sydd â swyddi mwy cyfyngedig a all fod yn eithaf aflonyddgar i'r gwaith.

Pryd mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau?

Mae ein hamser prysuraf yn tueddu i fod yn amser yr haf, ond mae'r cyfan yn dibynnu ar y llanw. Porthcawl ac ardal Pen-y-bont ar Ogwr sydd â'r amrediad llanw ail fwyaf yn y byd, felly os yw pobl wedi mynd am dro pan fydd y llanw'n dod i mewn ac yn cael ei dorri i ffwrdd, dyna pryd y cawn yr alwad.  Ein galwad olaf oedd tua 11pm pan gollodd pobl ifanc yn eu harddegau drac o'r llanw a chael eu torri i ffwrdd - gall ddigwydd i unrhyw un.

Beth ydych chi'n ei hoffi am y traethau yng nghyffiniau Pen-y-bont ar Ogwr?

Yr wyf wrth fy modd eich bod, o fewn 10-15 munud, yn gallu bod ar draethau tywodlyd hardd gyda'r tonnau'n chwalu o'ch cwmpas. Mae'n anhygoel. Rwy'n credu ei bod yn rhyfeddol eich bod yn gallu bod ar gefn gwlad a dal i fod yn dafliad carreg o draethau trawiadol. Mae hynny'n rhywbeth sy'n unigryw iawn yn fy barn i.

Sut wyt ti'n treulio dy amser hamdden?

Badau achub yw fy amser rhydd mewn gwirionedd! Mae gen i fy nghwch bach fy hun felly rwyf wrth fy modd yn crochenwaith ym marina newydd porthcawl ac yn edrych ar yr holl gychod bach eraill. Rwy'n credu ei fod yn brydferth ac yn ased newydd gwych i Ben-y-bont ar Ogwr.

I gloi, pa gyngor fyddech chi'n ei roi i bobl sy'n gobeithio cadw'n ddiogel yn y môr yr haf hwn?

Ewch ar draeth lle mae achubwr bywydau bob amser, ac os nad oes unrhyw un ar ddyletswydd ar y pryd, rhowch wybod i rywun lle rydych chi a gofyn iddyn nhw gadw llygaid allan amdanoch chi. https://rnli.org/safety

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl