Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ionawr 21, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Tom Simonds

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw pŵer cychod? Buom yn siarad â Tom Simonds o'r cwch modur a'r Clwb sgïo ym Mhorthcawl i ddysgu mwy am foduron dŵr a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O diogelwch yn gyntaf i gymwysterau o gwmpas yr arfordir, dyma'r hyn a ddysgon ni ...

Sonia ychydig am Glwb Cychod Modur a Jet-Sgis Porthcawl

Mae'r clwb yn cynnig ystod o chwaraeon dŵr gwahanol gan gynnwys sgïo dŵr a gyrru cychod pŵer uwch, caiacio, padl fyrddio a hwylfyrddio. Mae'r clwb yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed y flwyddyn nesaf!

Fyddet ti'n dweud bod y chwaraeon hyn wedi dod yn fwy poblogaidd ers hynny?

Roedd sgïo dwr yn boblogaidd dros ben yn y 1970au, ac roedd jet-sgïo yn eithaf poblogaidd hefyd. Ond yn anffodus, roedd y costau uchel a'r wasgfa credyd wedi cael effaith drom. Mae pobl yn dewis treulio eu hamser hamdden yn gwneud pethau eraill bellach, ond rydym yn gobeithio newid hynny.

Beth sy'n gwneud Porthcawl yn lle mor arbennig ar gyfer chwaraeon dŵr?

Mae milltiroedd ar filltiroedd o arfordir yma ac mae hynny'n llawer iawn mwy diddorol na gorfod aros mewn un lle ger y lan. Mae gan chwaraeon dŵr hen hanes ym Mhorthcawl, ac mae chwaraeon modur wastad wedi bod yn boblogaidd yn y Drenewydd yn Notais. Mae'r Drenewydd yn Notais yn fae cysgodol ac felly nid oes tonnau mawr yno fel sydd mewn rhai llefydd eraill. Mae hyn yn ei wneud yn lle perffaith ar gyfer chwaraeon modur.

Beth mae'r clwb yn ei wneud o amgylch yr arfordir?

Mae hyrwyddo diogelwch yn rhan bwysig o'n gwaith ac mae archwilio'r arfordir yn rhan arall. Mae aelodau'r clwb yn trefnu mynd allan ar deithiau hir ar draws arfordir Bryste o dro i dro. Rydym hefyd yn teithio i fyny ac i lawr arfordir de Cymru i lefydd fel Y Barri a Chaerdydd, neu i Benrhyn Gŵyr. Byddwn yn teithio'n bellach fel clwb i lefydd fel Torquay ac Ilfracombe hefyd.

Mae Jet-Sgis yn aml yn cael enw gwael. Sut ydych chi'n ceisio herio hynny?

Mae gan jet-sgis enw drwg ymhlith y cyhoedd. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol mai criw o hwliganiaid ydym ni sy'n llygru, ond rydym ni'n ceisio newid yr agwedd honno'n lleol. Mae yna rai allan ar y môr sy'n gallu bod yn wyllt, felly rydym ni'n ceisio annog y bobl hynny i ymuno â'r clwb fel eu bod yn cael mwy o fudd ohono. Mae hefyd yn ein helpu ni i reoli unrhyw hwligan!  

Sut ydych chi'n annog diogelwch yn y clwb?

Mae annog diogelwch ar y dŵr yn rhywbeth sy'n hollbwysig i'r clwb. Rydym yn casáu clywed hanes pobl yn gorfod cael eu hachub gan y Bad Achub, ac rydym yn gobeithio pob tro nad aelodau'r clwb ydyn nhw! Ond, os ydynt yn aelodau o'n clwb, gallwn fod yn sicr fod ganddynt ddigon o offer diogelwch gyda nhw a'u bod yn gwybod sut i'w defnyddio.

Oes rhywun na ddylai rhoi tro ar yrru cychod modur neu jet-sgis?

Mae croeso i bawb, o blant i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae gennym aelodau o bob oed gan gynnwys pobl yn eu 70au. Dyma chwaraeon sydd ar gael i bawb. Mae'r Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi a thystysgrifau cymhwysedd ar gyfer gyrru cychod modur a cherbydau dŵr personol. Nid yw hyn yn orfodol, ond rydym yn awgrymu bod ein haelodau yn cyflawni'r cymwysterau hyn.

I gloi, beth fyddet ti'n ddweud yw'r prif bethau i'w cofio wrth yrru cwch modur neu jet-sgi ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

  • Gwirio eich offer cyn i chi fynd allan ar y dŵr
  • Sicrhau bod gan bawb gyfarpar arnofio, a'i fod yn eu ffitio
  • Sicrhau eich bod yn gofalu am eich offer yn gywir ac yn cael offer newydd pan fo angen
  • Sicrhau bod gennych ffordd o gysylltu â rhywun ar y lan, fel VHF, radio neu ffôn symudol
  • Rhoi gwybod i rywun eich bod chi'n mynd allan ar y dŵr a pha bryd fyddwch yn dychwelyd
  • Os ydych yn mwynhau cymaint a'ch bod am fod allan yn hirach ar y môr, yna rhowch wybod i rywun


Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.PPS-Club.com/ neu chwiliwch am 'Pothcawl Powerboat and Ski Club' ar Facebook.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl