Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ionawr 21, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Tom Simonds

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw grym- bad? Buom yn siarad â Tom Simonds o Glwb Cychod Pŵer a Sgïo Porthcawl i ddysgu mwy am chwaraeon dŵr modur a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O ddiogelwch yn gyntaf i gymwysterau o amgylch yr arfordir, dyma beth ddysgon ni...

Sonia ychydig am Glwb Cychod Modur a Jet-Sgis Porthcawl

Mae'r clwb yn cynnig ystod o chwaraeon dŵr gwahanol gan gynnwys sgïo dŵr a gyrru cychod pŵer uwch, caiacio, padl fyrddio a hwylfyrddio. Mae'r clwb yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed y flwyddyn nesaf!

Fyddet ti'n dweud bod y chwaraeon hyn wedi dod yn fwy poblogaidd ers hynny?

Yn y 1970au roedd dyfrgi yn llawer mwy poblogaidd ac yna'n ddiweddarach roedd sgïo jetiau yn eithaf mawr. Yn anffodus, oherwydd y gost a'r wasgfa gredyd, torrodd pobl yn ôl. Mae pobl yn dewis treulio eu hamser hamdden mewn gwahanol ffyrdd. Yr ydym yn gobeithio newid hynny.

Beth sy'n gwneud Porthcawl yn lle mor arbennig ar gyfer chwaraeon dŵr?

Mae cymaint mwy o arfordir i'w archwilio na dim ond sibrwd o gwmpas mewn cylchoedd wrth y draethlin. Mae hanes hir o chwaraeon dŵr ym Mhorthcawl ac mae chwaraeon modur bob amser wedi bod yn boblogaidd ym Mae Newton. Mae Newton yn fae cysgodol hyfryd felly nid yw'n cael y syrffio y mae rhai o'r lleill yn ei wneud - gan ei wneud yn berffaith ar gyfer chwaraeon modur.

Beth mae'r clwb yn ei wneud o amgylch yr arfordir?

Mae hyrwyddo diogelwch yn elfen fawr ac mae archwilio'r arfordir yn un arall. Bydd aelodau'r clwb yn trefnu teithiau hir ar draws sianel Bryste ymysg eu hunain. Byddwn hefyd yn teithio i fyny ac i lawr arfordir De Cymru ar hyd lleoedd fel y Barri a Chaerdydd, neu i Benrhyn Gŵyr. Byddwn hyd yn oed yn teithio ymhellach i ffwrdd fel clwb i leoedd fel Torquay ac Ilfracombe.

Mae Jet-Sgis yn aml yn cael enw gwael. Sut ydych chi'n ceisio herio hynny?

Mae gan jet-sgis enw drwg ymhlith y cyhoedd. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol mai criw o hwliganiaid ydym ni sy'n llygru, ond rydym ni'n ceisio newid yr agwedd honno'n lleol. Mae yna rai allan ar y môr sy'n gallu bod yn wyllt, felly rydym ni'n ceisio annog y bobl hynny i ymuno â'r clwb fel eu bod yn cael mwy o fudd ohono. Mae hefyd yn ein helpu ni i reoli unrhyw hwligan!  

Sut ydych chi'n annog diogelwch yn y clwb?

Mae hyrwyddo diogelwch i ddefnyddwyr dŵr eraill yn peri'r pryder mwyaf i'r clwb. Rydyn ni'n crio bob tro rydyn ni'n clywed adroddiadau bod rhywun yn gorfod cael ei achub gan yr RNLI a gweddïo nad yw'n un o'n haelodau! Fodd bynnag, os ydyw, gallwn gymryd cysur o wybod y dylent fod â'r adnoddau llawn a gwybod sut i ddefnyddio eu hoffer diogelwch.

Oes rhywun na ddylai rhoi tro ar yrru cychod modur neu jet-sgis?

Mae croeso i bawb, o blant i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae gennym aelodau i fyny i'w saithdegau. Mae'n gamp sy'n hygyrch i unrhyw un. Mae'r Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn cynnig detholiad o gyrsiau hyfforddi a thystysgrifau cymhwysedd ar gyfer cychod pŵer a defnyddwyr crefftau dŵr personol. Er nad yw'n orfodol, rydym yn argymell bod ein haelodau'n ymgymryd â'r cymwysterau hyn.

I gloi, beth fyddet ti'n ddweud yw'r prif bethau i'w cofio wrth yrru cwch modur neu jet-sgi ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

  • Gwirio eich offer cyn i chi fynd allan ar y dŵr
  • Sicrhau bod gan bawb gyfarpar arnofio, a'i fod yn eu ffitio
  • Sicrhau eich bod yn gofalu am eich offer yn gywir ac yn cael offer newydd pan fo angen
  • Sicrhau bod gennych ffordd o gysylltu â rhywun ar y lan, fel VHF, radio neu ffôn symudol
  • Rhowch wybod i rywun ble rydych chi'n bwriadu mynd a phryd y byddwch chi'n ôl
  • Os ydych chi'n mwynhau eich diwrnod a bod eich cynlluniau'n newid, rhowch wybod i rywun bob amser


Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.PPS-Club.com/ neu chwiliwch am 'Pothcawl Powerboat and Ski Club' ar Facebook.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl