Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

Ebrill 11, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Anne Davidson

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl, mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n ystyriol o deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i ymgyfarwyddo teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol. Buom yn siarad ag Anne Davidson o SeaQuest i ddarganfod beth sy'n dod i fyny ar hyd yr arfordir a'r cyfan sydd i deuluoedd ei ddysgu ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr.

Pam oeddech chi'n dymuno gweithio ar hyd arfordir Porthcawl?

Dechreuais drwy wneud llawer o wirfoddoli. Byddwn bob amser yn casglu sbwriel ac fel arweinydd ciwb byddwn yn mynd â grwpiau ar y traeth i'w cael yn yr awyr agored. Rwyf bob amser wedi credu bod dysgu yn yr awyr agored mor bwysig ac mae Porthcawl yn cynnig lle gwych iddo.

Pam bod yr arfordir ym Mhorthcawl mor arbennig?

Mae'r arfordir o amgylch Porthcawl mor amrywiol - Mae gennym y twyni tywod yng Nglynffig sy'n llawn rhywogaethau prin, mae gennym byllau creigiau, traethau ar gyfer syrffio a mannau tawel os ydych chi eisiau rhywfaint o heddwch i ymlacio. Gyda chymaint o wahanol draethau, nid yw byth yn ddiflas!

Pa weithgareddau arfordirol yr ydych chi'n hoffi eu gwneud yn yr ardal yn ystod eich amser hamdden?

Er fy mod yn gweithio ar yr arfordir, treulir y rhan fwyaf o'm hamser sbâr ar y traeth. Mae fy mhlant yn cymryd rhan mewn achub bywyd syrffio felly rydym yn treulio'r rhan fwyaf o'n hamser ar yr arfordir. Mae'r ardal mewn gwirionedd yn unigryw iawn ar gyfer achub bywyd syrffio - Mae gennym bedwar clwb yn yr ardal ac mae ein clwb, Clwb Achub Bywyd Syrffio Sker a Pink Bay, yn bencampwyr Cymru ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod gan blant sy'n byw mewn amgylchedd arfordirol wybodaeth am ddiogelwch ar y traeth.

A allech ddweud ychydig wrthyf am SeaQuest a'ch gwaith ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr?

Rydym wedi ymrwymo i gyfoethogi dysgu y tu allan - Rydym am i bawb ymchwilio a bod yn chwilfrydig ond mewn ffordd a fydd yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar y cynefinoedd.

Yn ystod gwyliau'r ysgol rydym yn cynnal amrywiaeth o sesiynau gwahanol i blant. Mae ein 'Darganfyddiadau Traeth' yn ymwneud â chynefinoedd anifeiliaid ar y traeth - Rydym yn archwilio'r pyllau craig, yn dangos sut i arsylwi'r anifeiliaid yn ofalus ac yn eu rhoi yn ôl o ble maen nhw'n dod. Cawsom sioe octopws ar y traeth yr wythnos o'r blaen felly aethom i gyd ac edrych ar hynny! Rydym hefyd yn cynnal gweithdai 'Crusader arfordirol' sy'n cynnwys glanhau traethau a chasglu sbwriel.

Pa bethau cyffrous y gallwn ni eu disgwyl ar yr arfordir yr haf hwn?

Rydym yn gyffrous iawn am ddyfodiad Monster Môr Cragen ar 16 Ebrill. Mae'r grŵp theatr, Clean Seas Cragen, wedi gwneud anghenfil môr 20m a fydd yn dod i mewn i'r harbwr yn y prynhawn. Bydd llawer yn digwydd drwy'r prynhawn o lanhau traethau i hwyl i'r teulu, 1-5pm.

Sut gallwn ni helpu pobl i leihau'r gwastraff plastig ar ein traethau?

Nid sbwriel yw'r ffocws bob amser ond mae bob amser yng nghefn yr hyn a wnawn. Rydym yn canolbwyntio'n fawr ar ddysgu yn yr awyr agored. Yr ydym am atal sbwriel a gwastraff plastig rhag dod yn fwy o broblem drwy fynd i'r afael ag ef cyn iddo ddod yn fwy o broblem. Os gall plant ddeall a mwynhau eu hamgylchedd, ni fyddant am ei niweidio.

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i ymwelwyr sy'n dymuno parchu eu hamgylchedd arfordirol pan fyddant ym Mhorthcawl?

Rydym bob amser yn dweud wrth y plant nad ydym yn dymuno iddynt fynd â dim adre heblaw am atgofion a ffotograffau. Nid ydym yn dymuno iddynt adael dim heblaw am eu holion traed!

Pa brofiadau dysgu awyr agored y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddynt?

Rydym yn cynnal cynllun nofio diogel gyda'r RNLI a Nofio'n Ddiogel Cymru eleni y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddo. Rydym yn darparu sgiliau diogelwch nofio sylfaenol i blant ac ar 15 Mehefin byddwn yn cynnal sesiwn a fydd ar agor i'r cyhoedd. Byddwn hefyd mewn ysgolion 13eg-14Eg Mehefin.

Beth arall yr ydych chi'n ei gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithdai i ymwelwyr mewn adeilad o'r enw TS Dragon. Mae'r rhain yn helpu pobl i ymgysylltu â phynciau'n ymwneud â'r cefnfor, o weithgareddau crefft i arddangosiadau ffilm. Gall ymwelwyr gadw llygad ar ein tudalen Facebook i dderbyn manylion am ddigwyddiadau.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl