Blancedi yn barod - Canllaw Gwych i gael Picnic yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gorffennaf 14, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Castell Coity
Does dim yn curo picnic fel arwydd o 'wyliau haf gartref'. Paciwch fasged sy'n llawn danteithion lleol blasus, taenwch eich blanced yng nghanol golygfeydd hardd a threuliwch y diwrnod yn mwynhau haul yr haf heb ofal yn y byd. Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae digon o gaffis a delis lleol i chi gael cynnyrch gwych cyn mynd i lan y môr neu'r copaon i chwilio am y llecyn picnic perffaith.  

Llecynnau picnic ar lan y môr

Yn ymestyn o DrwynNewton yny gorllewin i aber Afon Ogwr yn y dwyrain, mae'r 3 milltir o dywod euraid yn Newton yn cael ei warchod rhag gwyntoedd y de-ddwyrain, gan ei wneud yn llecyn picnic arfordirol perffaith i deuluoedd. Fel arall, mae Comin Locks mewn lleoliad perffaith ar gyfer golygfeydd panoramig o Rest Bay a Môr Hafren, ac mae'n gartref i amrywiaeth enfawr o adar, glöynnod byw a blodau gwyllt.

 

Llecynnau picnic ar y copaon        

Ym mhen uchaf Cwm Garw, mae Parc Calon Lan yn llecyn ardderchog - hen safle diwydiannol wedi'i drawsnewid gyda llyn canolog golygfaol - a hefyd Ysbryd Llynfi, cyrchfan hardd wedi'i lleoli ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi Uchaf, lle mae mwy na 60,000 o goed newydd wedi'u plannu. I'r rhai sy'n chwilio am olygfeydd gwirioneddol ysblennydd am filltiroedd o gwmpas, gyrrwch i fyny'r Bwlch ar y ffordd droellog iawn o Nant-y-Moel i ben Mynydd Bwlch.

Llecynnau picnic gyda golygfeydd hardd

Ewch ati i greu archwaeth bwyd ym Mharc Gwledig Bryngarw ac archwilio rhywfaint o'r 113 o erwau o dir parc amrywiol sydd yno. Ewch am dro gyda'r teulu ar hyd y detholiad o lwybrau gan gynnwys llwybrau glan afon, rhyfeddodau'r coetir a'r ddôl, neu ymchwilio i ddyfnderoedd coedwig Garw drwy ddilyn llwybr rheilffordd hanesyddol. Peidiwch ag anghofio eich beiciau a gwneud y gorau o'r llu o lwybrau beicio o amgylch y parc hefyd. Manteisiwch i'r eithaf ar heulwen yr haf drwy fwynhau eich cinio yn yr ardal bicnic. Gallwch logi plinth barbeciw sydd ar gael neu ddadbacio eich picnic ar y meinciau sydd wedi'u darparu. Mae digon o ddanteithion yn Ystafell De Cedars yn y ganolfan ymwelwyr os ydych chi wedi anghofio unrhyw beth. Glaw neu hindda, mae rhyddid i blant chwarae ar y siglenni, y sleid tŵr enwog a'r unedau aml-chwarae gerllaw.

Llecynnau picnic gyda chestyll 

Beth am bicnic sy'n cynnwys cyfoeth o hanes Cymru? Mae tri chastell Normanaidd i ddewis o'u plith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr: Coety, Ogwr a Newcastle. Bydd haneswyr ifanc wrth eu bodd yn archwilio adfeilion y safleoedd hudolus hyn; llamwch ar hyd cerrig camu Afon Ogwr i gyrraedd y castell tylwyth teg, sgipio drwy ddrws carreg trawiadol Newcastle neu ddringo ar draws tiroedd trawiadol Coety. Yn dyddio'n ôl mor gynnar â'r 11eg a'r 12fed ganrif, mae adfeilion pob castell yn cynnig antur a nodweddion unigryw. Mae mynediad i bob un o'r tri safle am ddim.

Llecynnau picnic gyda bywyd gwyllt

Ymhlith y llecynnau gorau ar gyfer gweld bywyd gwyllt yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae gwarchodfeydd natur Parc Slip a Chynffig. Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip yn ardal o 300 o erwau sy'n cynnwys cymysgedd wych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlybdiroedd. Mae Cynffig yn un o weddillion olaf system dwyni enfawr a oedd unwaith yn ymestyn ar hyd arfordir de Cymru, ac mae digon o opsiynau ar gyfer hawlio eich twyn bach eich hun o dywod i ymlacio ynddo. 

Mae gan y ddwy warchodfa eu caffis eu hunain ar y safle lle gallwch gasglu danteithion melys a choffi. Mae siop goffi Parc Slip yn cynnig bwydlen lawn gan gynnwys brechdanau, bara lapio, cacennau a diodydd poeth ac oer. Menw lleoliad delfrydol wrth ymyl Cynffig, mae The Hyde Out yn focs ceffylau wedi'i drawsnewid sy'n gweini bwydlen o goffi a chacennau lleol. 

Llecynnau picnic gyda llwybrau cerdded

Gallwch gerdded am filltiroedd heb weld yr un enaid byw arall. Estynnwch am eich esgidiau cerdded a phaciwch eich picnic ar gyfer rhai o lwybrau cerdded mwyaf golygfaol Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Gan orffwys ar lannau Arfordir Treftadaeth Morgannwg a chloddio'n ddwfn i gymoedd De Cymru, mae digon o lecynnau ar gyfer taith gerdded wyllt ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Ble i gasglu digon o stoc? 

Yn cael ei ystyried yn lleol fel ogof Aladdin o ran bwyd, maeHome & Colonial Fine Foods ym Mhorthcawl yn pobi 60% o'i gynnyrch ar y safle bob dydd, gan werthu popeth o quiches cartref a rholiau selsig i gacennau cri. 

Mae parlwr cacennau ICED arobryn Maesteg wedi ennyn enw da am gynnig byd o gacennau, brownis a danteithion blasus eraill gan gynnwys 'ysgytwad gwallgof' sy'n addo gweini ergyd foddhaol o siwgr. Mae ICED hefyd yn siop goffi fel y gallwch ddewis eistedd i mewn a chyfuno eich cacennau bach â choffi blasus.

Casglwch nwyddau hyfryd yn Sheffs ar hen bont Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n gweini byd o patisserie moethus a melysion hyfryd yn amrywio o deisennau brau a brownis i gacennau mawr hyfryd.

Galwch heddiw yn un o'n marchnadoedd traddodiadol ym Maesteg neu Ben-y-bont arOgwr, sy'n gartref i nifer o fusnesau teuluol sydd wedi'u sefydlu ers amser maith a  masnachwyr newydd gan gynnwys cigyddion, pobyddion a danteithfa.

 

 

 

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl