Gweithgareddau hanner tymor mis Hydref gorau

Hydref 22, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Pafiliwn y Grand Porthcawl

Does dim rhaid i hanner tymor olygu oriau diddiwedd yn sownd y tu mewn i'r tŷ. O chwilio am y creaduriaid môr hudolus o dan dywod Rest Bay i neidio'r diwrnod i ffwrdd ym mharc trampolîn mwyaf Cymru, ewch ati gydag anturiaethau gwyllt ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

Y gorau ar gyfer... anturiaethau iasol ar lan y môr

Nid yw diwrnodau allan ar lan y môr wedi'u cadw ar gyfer misoedd yr haf, yn taro'r tywod gydag Academi Traeth Cymru i ddatgelu tangnefedd hyll bywyd Morol Cymru gyda'u Calan Gaeaf Arbennig. Cwrdd â'r brathwyr, y diffoddwyr a'r stingers sy'n byw o dan dywod Porthcawl ar y llwybr traeth teuluol rhyngweithiol ar draws Rest Bay.Gall plant gysylltu â natur drwy ddysgu popeth am y criteri cripian sy'n galw Cymru'n gartref iddynt.

Cynhelir Nasty Marine Nature, Llwybr Traeth Calan Gaeaf i'r Teulu ar 19 Hydref rhwng 1pm a 3pm.Mae tocynnau'n costio £5 y plentyn, sy'n cynnwys mynediad i un oedolyn. www.beachacademywales.com

Y gorau ar gyfer... pyllau mwdlyd

Dewch â'ch welis a gwnewch sblash gyda mwy na 300 o erwau i'w darganfod yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip yr hanner tymor hwn. O bryfed bach iawn i adar ysglyfaethus, mae Parc Slip yn gartref i amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt trwy'r tymhorau. Mae'r ardal ddiogel yn rhoi cyfle i archwilwyr bach ymdrochi ym myd natur. Dewiswch rhwng llwybrau beicio sy'n rhydd o draffig ac yn addas i'r teulu, neu crwydrwch ar hyd dros 10 cilomedr o lwybrau i gerddwyr. Gall plant bach ddysgu am yr amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid cyn mynd i'r warchodfa yn yr ystafell ddarganfod ryngweithiol sy'n llawn arddangosfeydd, fideos, bwrdd natur a mwy.www.welshwildlife.org/visitor-centres

Y gorau ar gyfer... dianc rhag y glaw

Dianc rhag y glaw a gadael i blant bownsio egni dros ben ym mharc trampolîn dan do mwyaf Cymru. Yn cynnwys dros 100 o drampolinau rhyng-gysylltiedig, Jump Jam yw'r man perffaith i osgoi tywydd y gaeaf heb aberthu hwyl. Bownsio drwy ardal enfawr o drampolinau, yn erbyn waliau onglog, dros draciau tiwmbl neu ymgymryd â gweithgareddau sy'n amrywio o barcio a rhedeg wal i osgoi pêl-rwyd a hyd yn oed pwll sbwng ffa brwydr! Bownsio ar eich pen eich hun neu ymuno mewn sesiynau neidio i'r teulu, yn amrywio o 3-6 o bobl lle gallwch ddangos eich sgiliau gyda'ch gilydd neu gystadlu i weld pwy yw'r gorau yn y teulu. Jam Teulu dydd Sadwrn 10am-11am, o £20. jumpjam.co.uk  

Y gorau ar gyfer... syrpreisys iasol

Paratowch ar gyfer noson o deithiau ysbrydion grêt a syrpreisys ysblennydd ym Mafiliwn Mawreddog Porthcawl ar noson frawychus y flwyddyn. Bydd cawl ifanc dewr yn cael ei arwain drwy felltith Megan Pritchard, stori sy'n mynd â chi ar daith sy'n llawn pethau annisgwyl syfrdanol, hiwmor stumog a gefeilliaid a throeon dramatig. Profwch eich ofnau a pharatowch ar gyfer yr annisgwyl, ond byddwch yn ofalus, efallai y bydd ysbryd Megan yn dal i fod yn cuddio...

Yn addas i blant 10 oed ac yn hŷn, gyda goruchwyliaeth oedolyn. Sesiynau ar gael bob awr o 6pm tan 10pm ar 30 Hydref. Mae tocynnau'n costio £8.50 y plentyn. www.awen-wales.com/events

Y gorau ar gyfer... camu yn ôl mewn amser

Treuliwch hanner tymor yn cael ei drochi yn hanes Cymru gyda thaith o amgylch tri Chastell Normanaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr: Coity, Ogwr a Newcastle. Haneswyr ifanc gyda chariad yn archwilio adfeilion creulon y safleoedd hyn sydd wedi'u cofrestru; Hopiwch ar draws cerrig camu Afon Ogwr i gyrraedd y castell tylwyth teg, sgipio drwy ddrws carreg trawiadol Newcastle neu ddringo ar draws tiroedd trawiadol Coity. Yn dyddio'n ôl mor gynnar â'r 11eg a'r 12fed ganrif, mae adfeilion pob castell yn cynnig unigoliaeth ac antur. Neidio ar draws y 33 o gerrig camu ar draws basau sy'n ystyriol o blant Afon Ewenni, fel arall mwynhewch bicnic hydrefol o fewn lawntiau glaswelltog cysgodol y muriau trig Coity. Tra byddwch yn Newcastle, beth am stopio yn Niwrnod Agored Tŷ Sant Ioan, wedi'i leoli mewn munudau o'r safle canoloesol, stopiwch heibio i gamu i mewn i'r adeilad rhestredig Gradd II a dysgu ychydig am ei hanes hir. Mae mynediad i bob un o'r tri safle am ddim. Diwrnodau Tŷ Agored Sant Ioan yw 26 Hydref a 10 Tachwedd, mae mynediad am ddim.

Y gorau ar gyfer... anturiaethau i'ch cynhyrfu

Ewch i hyb antur poethaf Pen-y-bont ar Ogwr, canolfan chwaraeon dŵr newydd Rest Bay o'r radd flaenaf, lle gall teuluoedd ddod o hyd i weithgareddau sbâr adrenalin beth bynnag fo'r tywydd.

Beth am newid marchogaeth y tonnau am sgaldio'r twyni yr hanner tymor hwn? Arhoswch ar dir sych gydag amrywiaeth o feiciau ar gael fel y 'fatbikes' sydd wedi'u cynllunio'n arbennig. Gall anturiaethwyr archwilio amrywiaeth o dir arfordirol, gan fynd i'r afael â cafnau a phygiau twyni tywod ail uchaf Ewrop yn rhwydd. Dewiswch o naill ai awr neu hanner diwrnod o daith dywys i ddysgu am y bywyd gwyllt a'r hanes lleol. Mae llogi beiciau yn dechrau ar £20 ac mae teithiau tywys yn dechrau am £55. www.porthcawlsurf.co.uk/surf-hire/bike-hire

Byddwch yn ddewr... wynebwch eich ofnau

Wynebwch eich ofnau a mynd am dro iasol ym Mharc Gwledig Bryngarw ar ôl iddi nosi. Cerddwch ar flaenau'ch traed drwy'r parc tawel yn oriau hwyr y nos wrth wrando ar storïau brawychus gan geidwad parc arbenigol. Gwyliwch am gysgodion rhyfedd wrth i chi gael eich tywys drwy'r goedwig droellog a thiroedd tywyll y coetiroedd Cymreig. Gyda theithiau cerdded ar gael i blant a chynulleidfaoedd hŷn fel ei gilydd, dewch i fwynhau noson llawn hwyl ac arswyd Calan Gaeaf. Cynhelir sesiynau mewn slotiau un awr ar noson 26 Hydref. Gofynnir i blant iau fynd i'r sesiynau 5-7pm, gyda'r sesiynau 9-10pm i blant 16 oed a throsodd yn unig.Mae'r digwyddiad yn costio £8 y person.

bryngarw.ticketsolve.com

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl