Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Awst 8, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Between The Trees

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Gan groesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern, mae Between The Trees yn dod â phenwythnos o bleser llwyr i Sir Pen-y-bont ar Ogwr. O weithredoedd annisgwyl i ddod yn agosach at natur, buom yn siarad â threfnydd a sylfaenydd yr ŵyl Dawn Wood i ddarganfod popeth sydd i'w wybod am ein hoff ŵyl newydd.

Dywedwch ychydig wrthym am Between The Trees

Rhwng y Coed mae gŵyl deuluol fach a hygyrch. Nid ydym am wneud elw, rydym am ailgysylltu pobl â natur a'u helpu i gael amser da iawn wrth iddynt wneud hynny. Mae'n rhywbeth y bydd teuluoedd yn mynd iddo bob blwyddyn, ond nid yw'n ymwneud â cherddoriaeth yn unig. Mae gennym bopeth o wyddoniaeth a choginio i farddoniaeth a gair llafar.

Sut cawsoch chi'r syniad am Between the Trees?

Dwi'n gweithio gyda chelf mewn addysg gynradd ac mae fy ngŵr yn ddarlithydd mewn gwyddoniaeth biofeddygol. Sylweddolom ni fod y ffordd y cawson ni ein magu yn wahanol iawn i brofiadau pobl ifanc heddiw. Sylwom ni fod gormod o amser o flaen sgrin yn cael effaith negyddol ar feddyliau ifanc sy'n tyfu. Meddyliom ni am ffyrdd y gallen ni helpu pobl i ymgysylltu â natur a gwnaeth Andrew rywfaint o ymchwil ar sut gallai pobl fod yn iachach ar lefel foleciwlaidd gan ddefnyddio gweithgareddau awyr agored. Gyda'n cariad at wyddoniaeth a cherddoriaeth, ganwyd Between The Trees!

Mae'r ŵyl ym Merthyr Mawr - pam mae'n lleoliad mor dda ar gyfer gŵyl haf?

Mae'n lle hudolus, yn anhygoel o hardd ac mae ganddo eisoes yr holl strwythurau naturiol ar waith ar gyfer gŵyl wych. Mae'n lleoliad mor unigryw gyda phridd sy'n seiliedig ar dywod, gwarchodfa natur a choed hynafol i gyd. Fe benderfynon ni fynd amdani a chreu gŵyl am bopeth rydyn ni'n ei garu - y gerddoriaeth, y gweithgareddau, y teuluoedd. Roedd yn hollol wych y llynedd ac roedd yr adborth a gawsom yn anhygoel. Aeth ymlaen am dri diwrnod gyda chyflenwyr bwyd lleol a busnesau lleol yn cymryd rhan hefyd. Cymerodd yn llawer gwell nag yr oeddem erioed yn meddwl y byddai.

Beth ydych chi'n gwirioni arno fwyaf am Ben-y-bont ar Ogwr fel lle i ymweld ag ef?

Mae'n sir mor groesawgar. Roeddwn i'n arfer mynd i Aberogwr fel plentyn gyda fy neiniau a theidiau. Bob dydd Sul byddent yn mynd â mi i Ogwr neu Ferthyr Mawr i fynd allan. Mae'r lleoedd hynny'n arbennig o arbennig i mi - nid ydynt ymhell i ffwrdd ac maent yn gwbl ddi-oed. Mae mynediad bellach yn well nag erioed ac mae pobman mor lân! Byddwch hefyd yn dod o hyd i gaffis a busnesau annibynnol gwych yma. Mae'n lle cadarnhaol , hapus i fod gydag amgylchedd ysbrydoledig. Rydym wrth ein bodd â'r ardal ac rydym am ei rhannu gyda phawb.

Beth gall ymwelwyr ei ddisgwyl o'r ŵyl eleni?

Mae gennym lawer o siaradwyr anhygoel yn dod i'r ŵyl eleni. Bydd y biolegydd morol Lauren Ynysles yn trafod effaith micro blastigau ar y cefnfor, bydd Dr Alex Perkins yn trafod gwyddoniaeth cwsg a bydd Emma Hayhurst yn samplu microbiome coedwig Merthyr Mawr a'i broffilio DNA i ddarganfod beth sydd yn y pridd ym Merthyr Mawr.

Mae gennym hefyd 25 o fandiau a cherddorion gwahanol gyda chwe cherddor sy'n siarad Cymraeg, ardal diwylliant perma, delynor yn addysgu'r arddangosiadau coginio telyn a fegan. Rydym hefyd yn gweithio ar y cyd â Cherddoriaeth Gymunedol Cymru a fydd yn cynnal sesiynau cerddoriaeth wedi'u trefnu gyda myfyrwyr i greu cerddoriaeth arddull jam drwy gydol y penwythnos.

Os mai dim ond ar un diwrnod y gall ymwelwyr ddod, pa ddiwrnod byddech chi'n ei awgrymu?

Dewch ar y dydd Sadwrn 31ain. Mae'r llinell yn anhygoel ac mae gennym lawer o docynnau dydd ar ôl!

£20 am docyn diwrnod i oedolyn, £5 i blant (o dan 17 oed) a £1 i fabanod (o dan 4 oed)
£70 am docynnau penwythnos i oedolion, £30 i blant a £5 i fabanod

Am fwy o wybodaeth am docynnau Between the Trees, ewch i:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl