Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Awst 8, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Between The Trees

Pe baem ni'n gallu creu'r penwythnos gorau posibl yn yr haf, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn rhan ohono. Yn ffodus i'r ymwelwyr, mae gŵyl fwtîc newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yn union hynny.Mae Between The Trees yn dod â phenwythnos o lawenydd i Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gan groesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaethau gwyddonol, y gair llafar a cherddoriaeth werin fodern. O actau cyfrinachol i gipolwg agosach ar natur, siaradom â threfnydd a sefydlydd yr ŵyl, Dawn Wood, i gael gwybod popeth am ein hoff ŵyl newydd.

Dywedwch ychydig wrthym am Between The Trees

Gŵyl fach a hygyrch i'r teulu yw Between The Trees. Mae'n ddigwyddiad di-elw a'r cyfan rydyn ni am ei wneud yw ailgysylltu pobl â natur a'u helpu i gael amser wrth eu bodd wrth wneud hynny. Dyma ŵyl y bydd teuluoedd yn mynd iddi bob blwyddyn, ond mae'n fwy na dim ond cerddoriaeth. Mae gennym ni bopeth o wyddoniaeth a choginio i farddoniaeth a'r gair llafar.

Sut cawsoch chi'r syniad am Between the Trees?

Dwi'n gweithio gyda chelf mewn addysg gynradd ac mae fy ngŵr yn ddarlithydd mewn gwyddoniaeth biofeddygol. Sylweddolom ni fod y ffordd y cawson ni ein magu yn wahanol iawn i brofiadau pobl ifanc heddiw. Sylwom ni fod gormod o amser o flaen sgrin yn cael effaith negyddol ar feddyliau ifanc sy'n tyfu. Meddyliom ni am ffyrdd y gallen ni helpu pobl i ymgysylltu â natur a gwnaeth Andrew rywfaint o ymchwil ar sut gallai pobl fod yn iachach ar lefel foleciwlaidd gan ddefnyddio gweithgareddau awyr agored. Gyda'n cariad at wyddoniaeth a cherddoriaeth, ganwyd Between The Trees!

Mae'r ŵyl ym Merthyr Mawr - pam mae'n lleoliad mor dda ar gyfer gŵyl haf?

Mae'n lle hudolus a phrydferth iawn ac mae eisoes ganddo'r holl seilwaith naturiol i gynnal gŵyl anhygoel. Mae'n lleoliad mor unigryw gyda phridd â sylfaen dywod, gwarchodfa natur a choed hynafol o gwmpas y lle. Penderfynom ni fynd amdani a chreu gŵyl sy'n ymwneud â phopeth rydyn ni'n gwirioni arno - cerddoriaeth, gweithgareddau, teuluoedd. Roedd hi'n wych y llynedd a chawson ni adborth anhygoel. Fe wnaeth yr ŵyl bara am dridiau gyda chyflenwyr bwyd lleol a busnesau lleol yn cymryd rhan hefyd. Roedd hi gymaint yn fwy llwyddiannus na'r disgwyl.

Beth ydych chi'n gwirioni arno fwyaf am Ben-y-bont ar Ogwr fel lle i ymweld ag ef?

Mae'n sir mor groesawgar. Roeddwn i'n arfer mynd i Aberogwr yn blentyn gyda fy mam-gu a thad-cu. Bob dydd Sul, bydden nhw'n mynd â fi i Aberogwr neu Ferthyr Mawr i gael awyr iach. Mae'r lleoedd hynny'n arbennig iawn i mi - dydyn nhw ddim yn bell i ffwrdd a does braidd dim wedi amharu arnynt. Mae'r mynediad yn well nawr nag erioed ac mae pob man mor lân! Mae caffis a busnesau annibynnol gwych yma hefyd. Mae'n lle cadarnhaol a hapus i fod ynddo gydag amgylchedd ysbrydoledig. Rydyn ni'n gwirioni ar yr ardal ac am ei rhannu gyda phawb.

Beth gall ymwelwyr ei ddisgwyl o'r ŵyl eleni?

Bydd llawer o siaradwyr gwych yn dod i'r ŵyl eleni. Bydd y biolegydd morol, Lauren Isles, yn trafod effaith microblastigau ar y môr, bydd Dr Alex Perkins yn trafod gwyddoniaeth cysgu a bydd Emma Hayhurst yn samplu microbïom coedwig Merthyr Mawr ac yn proffilio ei DNA er mwyn canfod beth sydd yn y pridd ym Merthyr Mawr.

Hefyd, bydd 25 o wahanol fandiau a cherddorion gyda chwe cherddor Cymraeg, ardal bermaddiwylliant, telynydd yn dysgu'r delyn ac arddangosiadau coginio fegan. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gyda Cerddoriaeth Gymunedol Cymru, sy'n mynd i gynnal sesiynau cerdd wedi'u trefnu gyda myfyrwyr i greu cerddoriaeth arddull jamio drwy gydol y penwythnos.

Os mai dim ond ar un diwrnod y gall ymwelwyr ddod, pa ddiwrnod byddech chi'n ei awgrymu?

Dewch ddydd Sadwrn 31ain. Mae'r adloniant ar gyfer y dydd yn wych ac mae gennym ni lwyth o docynnau ar ôl!

£20 am docyn diwrnod i oedolyn, £5 i blant (o dan 17 oed) a £1 i fabanod (o dan 4 oed)
£70 am docynnau penwythnos i oedolion, £30 i blant a £5 i fabanod

Am fwy o wybodaeth am docynnau Between the Trees, ewch i:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl