Wales Coast Path - South Wales Coast

Mae'r morlin deheuol hwn yn cymryd tirweddau Dinas, pentrefi tawel, systemau twyni tywod mawr, Arfordir Treftadaeth Morgannwg ysblennydd a golygfeydd godidog o Aber Afon Hafren (Mae gan yr aber yr ail amrediad llanw uchaf yn y byd ar 49 troedfedd ac mae'n gartref i Eger Hafren). Rhannwch eich taith gerdded gyda'r adar gwyllt a'r rhydwyr niferus y gellir eu gweld ar hyd y ffordd, yn enwedig drwy gydol y gaeaf. Teithiau cerdded awgrymedig: Nodwch fod pellteroedd yn un ffordd oni nodir yn wahanol. Lle dangosir cludiant cyhoeddus, mae hyn yn golygu bod y Mae'r pwyntiau dechrau a gorffen yn gysylltiedig (dibynnu ar yr amserlen). Argymhellir defnyddio www.traveline-cymru.info i gynllunio eich taith. 1. canolfan ymwelwyr Cynffig i BORTHCAWL (7km/4.5 milltir) Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn gartref i tegeirianau gwyllt, pryfed a bywyd gwyllt arall ac mae'n ddechrau da i'r daith gerdded bleserus hon sy'n derbyn rhai o'r traethau syrffio a chwaraeon dŵr gorau yng Nghymru. Ar y ffordd, byddwch yn pasio ger y Tŷ Sger hanesyddol a, rhyw ddweud, ysbrydion, a ddefnyddir fel sail i nofel R D Blackmore, morwyn y Sker. Bws 2. PORTHCAWL i Gastell Ogwr (11km/7milltir) Mae taith gerdded sy'n cynnwys traeth yr afon, y warchodfa natur genedlaethol ym Merthyr mawr, ac yn dod i ben ger y Castell a cerrig sarn yn Ogwr. Bws 3. Aberogwr at NASH POINT (10k/6.2 milltir) Mae'r daith gerdded hon yn dilyn arfordir treftadaeth Morgannwg tuag at Nash Point. Archwiliwch yr arfordir trawiadol a dramatig hwn (a callin i'r ganolfan ymwelwyr ym Mae Dwnrhefn i gael gwybod mwy). Byddwch yn darganfod traethau trawiadol ar hyd y ffordd.

4. llwybr Bae Caerdydd (10km/6.2 milltir) Mwynhewch dreftadaeth gyfoethog Caerdydd; etifeddiaeth y dociau bywiog a llwyddiannus. Gweler tirnodau hanesyddol, ar y daith gylchol hon o amgylch y Bae, fel yr Eglwys Norwyaidd (lle cafodd Roald Dahl ei Christnogaeth) ac adeiladau eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru, sy'n enwog ar hyd a lled y byd. 5. llwybr CYLCHOL GWASTADEDDAU GWENT o wlyptiroedd Casnewydd (12km/7.5 milltir) Mae'n cerdded yn bennaf ar lwybrau arwyneb caled o amgylch Gwarchodfa Gwlyptir Casnewydd, Hafan bwysig yn genedlaethol i bywyd gwyllt a gwarchodfa natur genedlaethol. 6. Cil-y-coed i SUDBROOK a BLACKROCK (5km/3miles) Mwynhewch olygfeydd gwych dros aber afon Hafren tra'n Archwilio'r rhan hon o'r arfordir. Blackrock yw safle'r hen fan croesi i Loegr ac, yn ogystal â golygfa wych, yn llecyn hyfryd i gael picnic. (Bws o Sudbrook-Caldicot) Dylai taith gerdded ar hyd yr arfordir fod yn brofiad diogel a phleserus a dylech adael yr amgylchedd fel yr oeddech yn ei ganfod. • Arhoswch ar y llwybr ac i ffwrdd o ymylon clogwyni. • Gwisgwch esgidiau a dillad cynnes, gwrth-ddŵr. • Cymerwch ofal ychwanegol mewn amodau gwyntog a/neu wlyb. • Goruchwylio plant bob amser. • Cofiwch y gall signal symudol fod yn dameidiog mewn rhai cyrchfannau arfordirol. • Os oes gennych symudedd cyfyngedig, ewch i: wefan walescoastpath .gov .uk am awgrymiadau ar deithiau cerdded addas. . Dilynwch y Cod Cefn Gwlad: • Bod yn ddiogel-cynllunio ymlaen llaw a dilyn unrhyw arwyddion. • Gadewch glwydi ac eiddo fel yr ydych yn eu canfod. • Diogelwch planhigion ac anifeiliaid, a mynd â'ch sbwriel adref. • Cadwch gŵn o dan reolaeth agos.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde