The Cwtch

Yn swatio wrth ymyl Hen Reithordy o'r 16eg ganrif, mae bwthyn cyfoes "The Cwtch" (wedi'i drawsnewid i safon 5 seren uchel iawn, o gytiau cwn), a adeiladwyd wrth droed Castell Mwnt a Beili Normanaidd a 100 llath o eglwys Normanaidd sy'n dal i wasanaethu'r gymuned leol ddwywaith y mis, a 200 llath o olion gwersyll Rhufeinig cyforiog o hanes. Mae'r bwthyn gwyliau un llawr, ar wahân, yn sefyll ar dir y perchennog o ryw 4 erw o erddi hyfryd, y mae croeso i chi eu harchwilio ac sydd wedi'u lleoli yn ei ardd a'i deras preifat ei hun, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio neu fwyta yn yr awyr agored gyda'r barbeciw nwy a ddarperir. Mae gan y bwthyn un llawr un ystafell wely hwn wely anferth iawn gyda matras â sbrings ar gyfer noson wych o gwsg, ystafell wlyb fawr a chegin cynllun agored "cegin, bwrdd, ystafell fyw" gyda llosgwr pren gyda digonedd o foncyffion, sy'n berffaith am noson glyd i mewn. Tra'n aros yn "The Cwtch" beth am ymweld â Chaerdydd (15 munud ar y trên neu ddim ond 30 munud hawdd yn y car), prifddinas brysur Cymru, sy'n hanfodol ar gyfer y doreth o siopau a theatrau, neu ymweliad â Chanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd i weld sioe ffantastig neu hyd yn oed Stadiwm y Principality, un o leoliadau chwaraeon gorau'r byd. Dim ond 6 milltir i ffwrdd y mae tref farchnad hynafol y Bont-faen gyda bwytai, ystafelloedd te, bariau a siopau bwtîc bach, siopau, crefftau ac orielau celf ac mae hefyd yn cynnig mynediad hawdd i'r M4 a'r cysylltiadau trên, sydd megis 1.5 milltir i ffwrdd, gan roi'r cyfan sydd gan Dde Cymru i'w gynnig i chi. Os ydych yn chwilio am olygfeydd arfordirol, mae Traeth Aberogwr, Porthcawl a llawer mwy o draethau'n hawdd iawn i'w cyrraedd o fewn 20 munud, neu beth am fentro ymhellach i ffwrdd i olygfeydd godidog traethau tywodlyd, baeau a childraethau Gŵyr. Mae eangderau gwyllt Bannau Brycheiniog 40 munud i ffwrdd gyda'r ddringfa boblogaidd ymhlith twristiaid i Ben y Fan sy'n hyfryd i gerddwyr. Mae The Cwtch felly'n rhoi heddwch a llonyddwch cefn gwlad, yn agos at forlin prydferth a llawer o'r atyniadau sydd gan dde Cymru i'w cynnig, gyda rhywbeth i bawb ar garreg eich drws.

Llety Bydd gwesteion yn mwynhau golygfeydd a heddwch a thawelwch y cuddfan gwledig hardd gydag  1. gwely moethus anferthol, 6' 6" o hyd gan 6' o led, felly mae llwyth o le i ymestyn. 2. Ystafell wlyb gyda chawod drydan (swyddogaeth 4 pen), sgrin cawod o wydr, offer ymolchi gwyn a nwyddau ymolchi o ansawdd uchel 3. Croeso i fabanod bach, dim anifeiliaid anwes (gan fod gan y perchnogion gŵn) a dim ysmygwyr (y tu allan yn unig, dim ysmygu yn y bwthyn) 4. Llwythi o barcio preifat 5. 2 stepen fach i fyny at y llwybr coblog i ddrws ffrynt y bwthyn gyda dwy stepen fach bellach i mewn i'r adeilad. 6. Nenfydau uchder dwbl 7. Mae pecyn croeso wedi'i gynnwys, sy'n cynnwys byrbryd ysgafn a photel o win pan gyrhaeddwch ac eitemau ichi wneud eich 'brecwast Cymreig wedi'i goginio' go iawn. Darperir te a ffa coffi ffres hefyd yn ogystal â llaeth a siwgr. Gynau llofft a sliperi. Darperir ddilad gwely a thywelion yn ogystal â deunyddiau ymolchi o ansawdd da. Felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw troi i fyny! Y llety parhad ... Un llawr, mynedfa llawr gwaelod, i gyntedd llawr derw. Cegin, man bwyta a lolfa cynllun agored gyda stof llosgi boncyffion. Ystafell wely ddwbl llawr derw gyda gwely moethus anferth gyda sbrings, bwrdd gwisgo a wardrob mawr. Ystafell wlyb gyda chawod cerdded-i-mewn Nodweddion • System wresogi drydanol gyfoes • Stof llosgi pren• Pentan trydan • Ffwrn a gril trydan integrol • Microdon wedi'i adeiladu i mewn i'r gegin • Oergell gydag adran rewgell • Peiriant golchi llestri • Peiriant golchi, sychu dillad a rhewgell fach mewn adeilad ar wahân gyda storfa bren a man cloi diogel ar gyfer beiciau • Teledu clyfar, mynediad at y rhyngrwyd WiFi • Radio/chwaraewr CD gyda man docio iPhone • Gardd lled gaeëdig gyda dwy ardal batio • Gweithiau celf gwreiddiol gan artistiaid o Gymru • Soffa cornel lledr wen gyda Chaise cyfoes • Gosodiadau a ffitiadau o safon 5*. • Llestri tsieni esgyrn Nodiadau i ymwelwyr Sori dim cŵn, mae yna bwll mawr a nant yng ngardd y perchnogion gyda mynediad ar unwaith i lwybr troed a choetir. Gardd gyda gât, lled gaeëdig, breifat (wedi'i hamgylchynu bob ochr gyda wal lefel isel)

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde