The Cwtch

Mae Nyth wrth ymyl Hen Rheithordy o'r 16eg Ganrif "The Cwtch" yn fwthyn cyfoes (wedi'i droi'n safon 5 seren uchel iawn, o gytiau cŵn), a adeiladwyd wrth droed twmpath Norman Mote a Chastell Bailey a 100 llath o eglwys Normanaidd sy'n dal i wasanaethu'r gymuned leol ddwywaith y mis, gydag olion gwersyll Rhufeinig yn ddim ond 200 llath mor serth mewn hanes. Mae'r bwthyn gwyliau unllawr ar wahân hwn yn eistedd ar dir perchnogion rhyw 4 erw o Gerddi hyfryd, y mae croeso i chi eu harchwilio ac sydd wedi'i osod yn ei ardd a'i deras preifat ei hun, sy'n ddelfrydol ar gyfer bwyta ymlacio neu alfresco gyda barbeciw nwy wedi'i ddarparu. Mae gan y bwthyn stori sengl un ystafell wely hwn wely matres wedi'i chwistrellu o faint brenin ar gyfer noson wych o gwsg, gydag ystafell wlyb fawr a chynllun agored "cegin, ystafell fwyta, byw" gyda llosgydd log gyda digonedd o boncyffion, sy'n berffaith ar gyfer noson glyd i mewn. Tra'n aros yn "The Cwtch" Beth am ymweld â Chaerdydd (15 munud ar y trên neu daith hawdd 30 munud yn unig), prifddinas brysur Cymru, sy'n rhaid i'r llu o siopau a theatrau, neu ymweliad â chanolfan y Mileniwm ym mae Caerdydd weld sioe wych neu hyd yn oed Stadiwm Principality, un o leoliadau chwaraeon mwyaf y byd. Mae tref farchnad hynafol y Bont-faen gyda'i bwytai, ystafelloedd te, bariau a boutiques bach, siopau, crefftau ac orielau celf sydd wedi ennill gwobrau gwych ond 6 milltir i ffwrdd ac mae hefyd yn cynnig mynediad hawdd i'r M4 a chysylltiadau trên dim ond 1.5 milltir i ffwrdd, gan roi mynediad i'r cyfan y gall De Cymru ei gynnig i chi. Os ydych yn chwilio am olygfeydd arfordirol, mae Traeth Ogwr, Porthcawl a llawer mwy o draethau yn daith hawdd 20 munud i ffwrdd neu beth am fentro ymhellach i'r golygfeydd godidog o draethau tywodlyd, cilfachau a chyfarchion Gŵyr. Mae ehangiadau gwyllt Bannau Brycheiniog yn daith 40 munud gyda'r ddringfa boblogaidd i dwristiaid i Ben y Fan sy'n bleser gan gerddwyr. Felly, mae'r Cwtch" yn rhoi heddwch a llonyddwch ochr y wlad i chi, yn agos at arfordir prydferth a llawer o atyniadau sydd gan Dde Cymru i'w cynnig, gyda rhywbeth i bawb ar garreg eich drws.

Llety Bydd gwesteion yn mwynhau golygfeydd a heddwch a thawelwch y cuddfan gwledig hardd gydag  1. gwely moethus anferthol, 6' 6" o hyd gan 6' o led, felly mae llwyth o le i ymestyn. 2. Ystafell wlyb gyda chawod drydan (swyddogaeth 4 pen), sgrin cawod o wydr, offer ymolchi gwyn a nwyddau ymolchi o ansawdd uchel 3. Croeso i fabanod bach, dim anifeiliaid anwes (gan fod gan y perchnogion gŵn) a dim ysmygwyr (y tu allan yn unig, dim ysmygu yn y bwthyn) 4. Llwythi o barcio preifat 5. 2 stepen fach i fyny at y llwybr coblog i ddrws ffrynt y bwthyn gyda dwy stepen fach bellach i mewn i'r adeilad. 6. Nenfydau uchder dwbl 7. Mae pecyn croeso wedi'i gynnwys, sy'n cynnwys byrbryd ysgafn a photel o win pan gyrhaeddwch ac eitemau ichi wneud eich 'brecwast Cymreig wedi'i goginio' go iawn. Darperir te a ffa coffi ffres hefyd yn ogystal â llaeth a siwgr. Gynau llofft a sliperi. Darperir ddilad gwely a thywelion yn ogystal â deunyddiau ymolchi o ansawdd da. Felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw troi i fyny! Y llety parhad ... Un llawr, mynedfa llawr gwaelod, i gyntedd llawr derw. Cegin, man bwyta a lolfa cynllun agored gyda stof llosgi boncyffion. Ystafell wely ddwbl llawr derw gyda gwely moethus anferth gyda sbrings, bwrdd gwisgo a wardrob mawr. Ystafell wlyb gyda chawod cerdded-i-mewn Nodweddion • System wresogi drydanol gyfoes • Stof llosgi pren• Pentan trydan • Ffwrn a gril trydan integrol • Microdon wedi'i adeiladu i mewn i'r gegin • Oergell gydag adran rewgell • Peiriant golchi llestri • Peiriant golchi, sychu dillad a rhewgell fach mewn adeilad ar wahân gyda storfa bren a man cloi diogel ar gyfer beiciau • Teledu clyfar, mynediad at y rhyngrwyd WiFi • Radio/chwaraewr CD gyda man docio iPhone • Gardd lled gaeëdig gyda dwy ardal batio • Gweithiau celf gwreiddiol gan artistiaid o Gymru • Soffa cornel lledr wen gyda Chaise cyfoes • Gosodiadau a ffitiadau o safon 5*. • Llestri tsieni esgyrn Nodiadau i ymwelwyr Sori dim cŵn, mae yna bwll mawr a nant yng ngardd y perchnogion gyda mynediad ar unwaith i lwybr troed a choetir. Gardd gyda gât, lled gaeëdig, breifat (wedi'i hamgylchynu bob ochr gyda wal lefel isel)

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde